Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

9. 8. 2018

ABANKA vabi k sodelovanju Vodjo skupine za področje notranjega revidiranja (M/Ž).

Oglejte si celotni razpis za delovno mesto.

23. 7. 2018

V okviru posvetovanja, ki ga vodi Evropska komisija o preverjanju ustreznosti okvira EU za javno poročanje podjetij, je bilo nanjo naslovljeno pismo z združenimi pripombami izdajateljev standardov v EU.
Posvetovanje EK.
Združene pripombe

10. 7. 2018

Objavljamo odgovor Informacijskega pooblaščenca, da se revizorji in revizijske družbe štejejo kot upravljavci osebnih podatkov.

26. 6. 2018

Obveščamo vas, da je bila dne 19. 6. 2018 v Uradnem listu Evropske unije objavljena DIREKTIVA (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU.

Nedavni teroristični napadi so razkrili na novo nastajajoče trende, zlasti v zvezi z načinom, kako teroristične skupine financirajo in vodijo svoje dejavnosti. Nekatere sodobne tehnološke storitve postajajo vse bolj priljubljene kot alternativni finančni sistemi, ker ostajajo zunaj področja uporabe prava Unije ali izkoriščajo izvzetja od pravnih zahtev, ki morda niso več upravičena. Da bi sledili razvijajočim se trendom, se morajo sprejeti nadaljnji ukrepi za zagotavljanje večje preglednosti finančnih transakcij, gospodarskih in drugih pravnih subjektov ter skladov in pravnih ureditev, ki imajo podobno strukturo ali funkcije kot skladi, da bi izboljšali obstoječi preventivni okvir in se učinkoviteje borili proti financiranju terorizma. Pri tem morajo biti sprejeti ukrepi sorazmerni s tveganji.

Direktiva mora biti v pravni slovenski pravni red implementirana do 10, januarja 2020.

11. 6. 2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji, 3. junija 2018 sprejel SRS 15 (2019) – Prihodki. Standard je bil poslan v soglasje še Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

11. 6. 2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na svoji seji, 3. junija 2018 sprejel in posredoval v javno razpravo  naslednja predloga:                        
- Pojasnilo k SRS 11
- Spremembe SRS 2016
- Spremembe SRS 2016 – označene spremembe

Javna razprava  poteka do 4. septembra 2018. Pripombe in predloge lahko do tega datuma posredujete na info@si-revizija.si na priloženem obrazcu.

8. 6. 2018

Sklep o prenehanju Slovensko poslovnofinančnega standarda 6 je objavljen v Uradnem listu RS 39/2018, z dne 8. 6. 2018.

4. 6. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

4. 6. 2018

Na podlagi prvega odstavka 16. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-14/2018 z dne 22. 5. 2018 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na svoji seji dne 4. 6. 2018 sprejel

SKLEP O PRENEHANJU SLOVENSKO POSLOVNOFINANČNEGA STANDARDA 6
Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Slovenski poslovnofinančni standard 6 Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013), sprejet 12. 12. 2013.

Pojasnilo Slovenski poslovnofinančni standard 6 Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013) preneha veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

28. 5. 2018

Obveščamo vas, da smo skupaj z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem zaključili s prevodom prvega dela prenovljenih Mednarodnih standardov revidiranja. Objavljeni so na spletni strani Mendarodni standardi revidiranja (MSR), in sicer naslednji:
Razlagalni slovar (objava maj 2018)
Prenovljeni MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov
Prenovljeni MSR 260: Komuniciranje s pristojnimi za upravljanje
Prenovljeni MSR 570: Delujoče podjetje
Prenovljeni MSR 700: Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih
MSR 701: Sporočanje ključnih revizijskih zadev v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 705: Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 706: Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah
Prenovljeni MSR 720: Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da v sodelovanju z Agencijo nadaljujemo s prevajanjem sprememb preostalih standardov revidiranja ter Kodeksa poklicne etike računovodskih strokovnjakov, zaključek pa pričakujemo jeseni 2018.

S tem bo uspešno zaključen skupni projekt Inštituta in Agencije, ki je bil začet jeseni 2017 ter zagotovljeno, da bodo Mednarodni standardi revidrianja, objavljeni v slovenskem jeziku, usklajeni z originalom.

Strani