Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

14. 2. 2019

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja prosto delovno mesto samostojni strokovni sodelavec (m/ž), v Poslovnem področju, v Službi za finance in računovodstvo, v Oddelku za računovodstvo.

Celonti razpis ...

7. 2. 2019

Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil je razprodana!
Evidenčne prijave sprejemamo na info@si-revizija.si.

31. 1. 2019

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje

Obrazec predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavnejši ter preglednejši uvid v ključne informacije iz poročila. V nobenem primeru povzetek ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja samo povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Obrazec je pripravila delovna skupina za zavarovanja pri ZBS v sodelovanju s predstavniki Slovenskega inštituta za revizijo. Namen je bil, da se s pripravo enotnega povzetka poročila tako uporabnikom (bančnim delavcem) kot izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo.

Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja najdete tukaj.

14. 1. 2019

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) Slovenski inštitut za revizijo ne vodi več registrov revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Registri so na podlagi ZRev-2A objavljeni na spletni strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

7. 1. 2019

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

28. 12. 2018

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju.

18. 12. 2018

 V Uradnem listu RS, št. 81/2018, z dne 14. 12. 2018, so objavljene:
- spremembe SRS 2016
- Pojasnilo 1 k SRS 11 (2016)

10. 12. 2018

Obveščamo vas, da je Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem, zaključil s prevodom drugega dela prenovljenih Mednarodnih standardov revidiranja:
- Prenovljen MSR 800: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene
- Prenovljen MSR 805: Posebne presoje – Revizija posameznih računovodskih izkazov in določenih sestavin, kontov ali postavk računovodskega izkaza
- Prenovljen MSR 810: Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov

Prav tako pa so bile v nekatere druge standarde vključene in prevedene spremembe, ki jih je IFAC sprejel po letu 2009. Vsa besedila spremenjenih standardov so objavljena na spletni strani s pripisom (Objavljeno 6. 12. 2018).

Za začetek prihodnjega leta pa napovedujemo prevod in objavo Kodeks poklicne etike računovodskih strokovnjakov (IFAC), ki je bil sprejet in objavljen v letu 2018.

13. 11. 2018

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov mora vsak obdelovalec ustrezno urediti tudi obdelavo osebnih podatkov, ki jo znotraj krovnega posla izvaja za upravljavca. Ker je možno položaj in obveznosti obdelovalca osebnih podatkov urediti na različne načine, zlasti pa je smiselno tudi finančno opredeliti dodatne storitve povezane z zagotavljanjem tehničnih in organizacijskih ukrepov varstva osebnih podatkov, ki jih zahteva upravljavec, je treba primerno urediti bodisi krovne pogodbe za izvedbo posla ali skleniti ustrezne dodatke k že sklenjenim pogodbam. V nekateri primerih je treba urediti tudi prenos osebnih podatkov v tretje države (npr. osebni podatki v oblaku). Dosledno je treba spoštovati tudi neodvisni položaj revizorja pri izvedbi krovnega posla.

Revizijski svet je pojasnil stališče glede skladnosti pogodbe o revidiranju z določbami uredbe GDPR, ki je objavljeno v rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS 6/2018. Pojasnilo določa kakšne so obveznosti in kaj mora vsebovati pogodba kadar revizijska družba nastopa kot obdelovalec. Ker kot obdelovalci večinoma nastopate tudi vsi drugi imetniki strokovnih nazivov SIR, veljajo omenjena pravila tudi za vas.

Slovenski inštitut za revizijo pa se je poleg tega odločil v pomoč revizorjem, revizijskim družbam, pooblaščenim ocenjevalcem in drugim imetnikom strokovnih nazivov s svojo strokovno ekipo pripraviti celovito in vašim potrebam prilagojeno ponudbo ureditve pogodbenih razmerij glede obdelave osebnih podatkov, ki zajema pripravo ustreznih pogodb, dodatkov k pogodbam ali zgolj poglavja v posamezni pogodbi.

Cena za revizijske družbe, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in aktivne imetnike strokovnih nazivov je 120,00 € / uro (brez vračunanega DDV). Za eno pogodbo sta predvidoma potrebni 2 oziroma 3 ure časa.

Vaše povpraševanje nam prosimo pošljite na info@si-revizija.si.

12. 11. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

Strani