Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

22. 6. 2017

Sklep o začetku postopka imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta.

Na podlagi 18. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je revizijski svet sprejel Sklep o začetku postopka imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta.
1. Pooblaščene revizorje se pozove, da do 7. avgusta 2017 predlagajo kandidate za nove člane revizijskega sveta.
2. Volilno zasedanje bo potekalo na 18. letni konferenci revizorjev v Hotelu Radin v Radencih 7. septembra 2017 ob 11:30 uri.

13. 6. 2017

Obvestilo KDD o spremembah pri izpolnjevanji obveznosti iz nematerializiranih vrednostnih papirjev.

6. 6. 2017

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

3. 5. 2017

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

26. 4. 2017

Objavljene so spremembe SRS 30 (2016).

5. 4. 2017

Sprejete so bile spremembe ZGD-1J.

22. 3. 2017

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na 31. redni seji dne 17. 3. 2017 obravnaval Stališče Agencije in MF, ki sta ga posredovala revizijskim družbam glede Mednarodnih standardov revidiranja, objavljenih na spletnih straneh IFAC in pojasnila Agencije glede revizorjevega poročanja za računovodske izkaze poslovnega leta 2016, objavljena na spletnih straneh Agencije. Po razpravi je bil sprejet sklep, da se Agencijo z dopisom opozori na njene pristojnosti  ter da se dopis pošlje tudi v vednost Ministrstvu za finance.

25. 1. 2017

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

28. 11. 2016 Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov.

  1. Člane sekcije preizkušenih davčnikov se pozove, da do 12. januarja 2017 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih davčnikov.
  2. Volilno zasedanje se skliče 26. januarja 2017.
25. 11. 2016

V Uradnem listu so objavljeni popravki Slovenskih računovodskih standardov 2016 (Ur. l. RS, št 74/2016)

Strani