Pripombe na SRS in PSR

Predlagatelj Kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka) Datum
Unija d.o.o. kristinka.vukovic@unija.com 24.7.2018

 

Številka standarda

Številka odstavka

Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev
8

19

črtati prva dva stavka Besedilo se podvaja.
30-35

ali 1.63

    SRS 1.63 ureja oprostitev zgolj za družbe:

Organizacija najemnica, ki po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, velja za mikro ali majhno družbo...

Smiselno urediti izvzem tudi za vse podjetnike,  društva...

 

Predlagatelj Kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka) Datum
Mojca Štepic

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Mojca.stepic@gov.si, 01 400 33 47 1.8.2018

 

Številka standarda

Številka odstavka

Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev
35

35.22.

črtanje navedbe "iz dejavnosti socialnega podjetništva" Državni zbor RS na svoji 38. seji 15.2.2018 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – Zakon o socialnem podjetništvu (UL RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), ki je stopil v veljavo 15.3.2018.

Z novelo se odpravljata tip A in B socialnih podjetij, ki sta do sedaj ločevala socialna podjetja glede na to, ali so status pridobila iz naslova izvajanja v zakonu opredeljenih dejavnosti socialnega podjetništva (tip A) in na socialna podjetja tipa B, ki so pridobila status iz naslova zaposlovanja določenega deleže težje zaposljivih oseb.

Prav tako omogoča izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, kar pomeni, da ni več zakonsko opredeljenih specifičnih dejavnosti socialnega podjetništva (5. člen).

Novela uvaja tudi popolno omejitev izplačila dobička oziroma presežke prihodkov nad odhodki (drugi odstavek 11. člena).

Glede na navedeno mora socialno podjetje pozitiven poslovni izid, ki ga socialno podjetje ustvari v celoti razporediti in uporabiti v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo in ne le tistega, ki je rezultat izvajanja dejavnosti socialnega podjetništva (11. člen).

35

35.23.

črtanje navedbe "iz dejavnosti socialnega podjetništva" Isto kot pri številki odstavka 35.22.
35

35.24.

črtanje navedbe "iz dejavnosti socialnega podjetništva" Isto kot pri številki odstavka 35.22.
35

35.25.

črtanje navedbe "iz dejavnosti socialnega podjetništva" Isto kot pri številki odstavka 35.22.
35

35.31. f)

35.31. g)

35.31. h)

Navedbo "povprečno število zaposlenih" dopolniti z", ki so bili zaposleni v socialnemu podjetju najmanj devet mesecev  v letu" V 3. alineji tretjega odstavka 22. člena je navedeno, da se z računovodskim standardom med drugim ugotavlja tudi število zaposlenih delavcev v obdobju najmanj devetih mesecev v letu.
35

35.31. j)

črtanje celotne točke Z novelo zakona socialnim podjetjem ni več potrebno izpolnjevati pogojev o predpisanem obsegu prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva niti števila oziroma sestave zaposlenih (spremenjen 8. člen)