Glava
The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)


Konferenca

3. mednarodna konferenca IIA Slovenskega inštituta
Ljubljana, 22. in 23. maj 2014

Uspešno smo izpeljali 3. mednarodno konferenco IIA – Slovenskega inštituta

160 udeleencev, mednarodni predavatelji, novosti in zanimivosti ...
Hvala še enkrat vsem prisotnim in vse pozitivne odzive na konferenco.
Hvala tudi vsem, ki ste e izpolnili anketo; e pa vam je zmanjkalo asa, lahko svoje odgovore oddate tukaj.
Z geslom konference lahko dostopate tudi do fotogalerije.
Vseh vaših predlogov za naslednjo konferenco in mone dogodke, ki bi jih lahko  organizirali tudi za uprave in nadzorne svete nam lahko posredujete na naš elektronski naslov.
Gradivo konference (dostopno z geslom konference)


Program

22. 5. 2014
8:00-8:30 Registracija udeleencev
8:30-8:45 Pozdravni nagovor
Polona Pergar Guzaj, IIA – Slovenski inštitut
8:45-9:30 Strateška tveganja
Mag. Vida Ogorelec, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
9:30-10:15 Aktualna problematika in sodobni trendi na podroju upravljanja tveganja1
Edwin V. Meyer, General Manager Risk and Insurance, ArcerolMittal SA and member of FERMA board of directors
10:15-10:45 Odmor
10:45-11:45 Obvladovanje operativnih tveganj in sodelovanje z notranjo revizijo1
Kay Rahardjo, Chief Operational Risk Officer and Carin Salonia, Assistant Vice President, Internal Audit, Hartford USA
11:45-13:14 Odmor
13:15-14:00 Kako upravljati s cenovnim tveganjem?
prof. dr. Aleš Skok Berk
14:00-14:45 Poslovna tveganja v notranji reviziji1
Christopher Schneck, CAE Telekom Austria
14:45-15:15 Odmor
15:15-16:00 Organizacijska kultura in prepreevanje prevar
Nina Potisek, direktorica Pravne pisarne in Boštjan Trstenjak, vodja oddelka Nadzor poslovanja in preiskav, Petrol d.d.
16:00-16:45 Primerjava tveganj dirkalnega pilota s tveganji managerja
Peter Podlunšek, akrobatski pilot in manager, prvi slovenski udeleenec svetovnega prvenstva Red Bull Air Race
16:45-17:00 Zakljuek prvega dne konference
 
23. 5. 2014
8:30-8:45 Uvod v delavnice-upravljanje tveganj
Mag. Maja Šušterši, predsednica SI.RISK
8:45-10:15 Delavnica: kako reagirati, ko pride do prevare? – praktini primer, delo v skupinah
Polona Pergar Guzaj, 4E in Maruša Hauptman, BDO Revizija d.o.o.
10:15-10:45 Odmor
10:45-11:30 Vrste tveganj, Ogrodje upravljanja s tveganji (cilji, politika, strategija, taktika), ERM/SRM
Mag. Klemen Potisek, HSE
11:30-13:00 Delavnica: upravljanje s tveganjem spremembe cen (blago, obresti in teaji)
Uroš Kalan, Atlantic Grupa
13:00-14:30 Odmor
14:30-15:15 Delavnica: upravljanje s kreditnimi tveganji
Mag. Klemen Potisek, HSE
15:15-15:30 Zakljuek delavnic
Mag. Maja Šušterši, predsednica SI.RISK
in Polona Pergar Guzaj, predsednica IIA – Slovenskega inštituta

1 Predavanje bo v angleškem jeziku.
Organizator si pridruje pravico do spremembe programa.Untitled Document

Na konferenco se lahko prijavite tukaj. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato vam svetujemo, da se prijavite im prej.

Za udelenino na 3. Mednarodni konferenci IIA – Slovenskega inštituta boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vraunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na delavnico veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblašenega revizorja oziroma pooblašenega ocenjevalca vrednosti, znaša udelenina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vraunan). Prosimo, da se prijavite im prej, saj vam po zapolnitvi kapacitet udelebe ne bomo mogli ve zagotoviti. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, e boste morebiti zadrani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaraunali udelenino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Udelenino je treba nakazati na poslovni raun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred zaetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 3911-14.

Po dolobah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraevanja se pooblašenim revizorjem, pooblašenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim raunovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Oznaka konference:
- za pooblašene revizorje: B
- za pooblašene ocenjevalce vrednosti: B

Dodatna vprašanje pošljite na info@si-revizija.si ali pokliite na 01/568 56 36

Untitled Document

Predavatelji

Mag. Vida Ogorelec

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Vida OgorelecPo diplomi na ljubljanski Fakluteti za akrhitekturo je pridobila magistrsko diplomo MFA za temo Vpliv oblikovanja na okolje, Academy of Art College v San Franciscu, ZDA. V letih od 1989 do 1993 je delala kot samostojna oblikovalka/urednica, nato je bila dve leti svetovalka ministra za stike z javnostmi na Ministrstvu za okolje in prostor. Od leta 1995 deluje kot ustanoviteljica in direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, kjer je vodila vrsto nacionalnih in mednarodnih projektov. Nartovala in moderirala je vrsto delavnic na temo sodelovanja javnosti in skupinskega dela in leta 2002 pridobila mednarodni certifikat Certified Professional Facilitator. Leta 2006 je na usposabljanju v Nashvillu, ZDA pridobila licenco za izvajanje multimedijskega predavanja Ala Gora o podnebnih spremembah, Neprijetna resnica. Od leta 2007 je pobudnica vrste akcij Umanotere in mree Plan B za zeleni razvojni preboj Slovenije.


Edwin V. Meyer

Vodja za podroje upravljanja tveganj in zavarovanje skupine ArcelorMittal

Edwin V. MeyerSkupina ArcelorMittal je globalno vodilna druba na podroju proizvodnje jekla in rudarstva z letno proizvodno zmogljivostjo 119 milijonov ton in 245.000 zaposlenimi v 60 dravah. Gospod Edwin V. Meyer je odgovoren za razvoj strategije upravljanja tveganj in zavarovanj in njeno globalno uvajanje v skupini ArcelorMittal. eprav je po osnovni izobrazbi inenir, e vrsto let dela na podroju zavarovanj industrijskih tveganj in je delal tako v industriji kot tudi v zavarovalništvu, pri emer je sodeloval s podjetji iz ZDA, Evrope, Blinjega vzhoda in Afrike. Gospod Edwin V. Meyer trenutno vodi herinsko zavarovalno drubo skupine ArcelorMittal poleg tega pa je predsednik zavarovalnega komiteja Wirtschaftsvereinigung Stahl v Nemiji in predsednik zavarovalnega komiteja Zdruenja proizvajalcev Nemije.


Kay Rahardjo in Carin Salonia

Kay RahardjoVišja podpredsednica in vodja upravljanja z operativnim tveganjem in pomonica podpredsednice za svetovanje poslovodstvu in notranjo revizijo v skupini Hartford Financial Services Group, Inc.

Skupina Hartford Financial Services Inc. je ena izmed najvejih drub na podroju zavarovalništva in vzajemnih skladov v ZDA z 19.000 zaposlenimi in številnimi neodvisnimi posredniki in zastopniki. V letu 2013 je imela druba za 26,3 milijard USD prihodkov. Gospa Kay Rahardjo je podpredsednica in vodja upravljanja z operativnim tveganjem v skupini Hartford. Carin SaloniaPreden je zaela delati na podroju upravljanja tvegaj, si je izkušnje nabirala na podroju aktuarstva. Na podroju upravljanja operativnega tveganja je vzpostavila okvir upravljanja in nadzora nad organizacijskimi tveganji in uvedla standarde za poroanje. Sodeluje s poslovnimi partnerji in odgovornimi za nadzor tveganj: revizijo, prepreevanjem prevar, zagotavljanjem skladnosti in drugimi podroji. Gospa Carin Salonia je pomonica podpredsednice za svetovanje in notranjo revizijo v skupini Hartford. Sodelovala je pri številnih projektih in programih na podroju informacijske tehnologije in financ, pa tudi poslovanja na podroju korporativnega upravljanja in operativne zrelosti. Trenutno dela v notranji reviziji, kjer se ukvarja z nartovanjem na osnovi tveganj in izvajanjem notranjih revizij. Sodeluje tudi s podroji obvladovanja tveganj in zagotavljanja skladnosti na podroju ocenjevanja zasnov kontrol v strategijah za obvladovanje tveganj.


Prof. dr. Aleš Skok Berk

Prof. Aleš Skok BerkProfesor za podroje financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ustanovitelj ter direktor podjetja ALPHA FINANCE d.o.o., ki se prvenstveno ukvarja s prestrukturiranjem podjetij, strukturiranja poslovnih modelov in celovitega obvladovanja finannih tveganj; in drube ALPHA CREDO d.o.o., zavarovalno posredništvo, ki je osredotoena na zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj in zavarovanj produktne odgovornosti, ter obvladovanja kreditnega tveganja. Je lan domaih in tujih strokovnih in akademskih zdruenj (EFMA, EFA, GARP, CAIA, ZPFS). Dr. Berk Skok ima bogate praktine izkušnje iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinannih in finannih institucijah, ter sodelovanja pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev (strategija trga kapitala, pokojninska zakonodaja drugega in tretjega stebra, zakonodaja o investicijskih skladih, idr.). Dr. Berk Skok je izvedenec Raunskega sodiša RS.
V predavanju se bomo dotaknili potreb obvladovanja finannih tveganj v nefinannih podjetjih, in sicer na vseh treh kljunih segmentih, t.j. tveganju spremembe cen surovin, tveganju spremembe deviznih teajev in tveganju spremembe obrestnih mer. Na posameznih primerih bodo tudi predstavljene bodo konkretne rešitve za obvladovanje tovrstnih tveganj, ki v poslovanje nefinannih podjetij prinašajo stabilnost.


Christopher Schneck

Direktor skupne notranje revizije skupine Telekom Austria

Vida OgorelecSkupina Telekom Austria je vodilni ponudnik telekomunikacijskih storitev v Avstriji, ki poleg tega deluje še v osmih drugih evropskih dravah in ima skupaj okoli 23 milijonov strank. V podjetjih skupine Telekom Austria dela priblino 16.000 ljudi v letu 2013 pa je imela skupina okoli 4,2 milijarde evrov prihodkov Gospod Christopher Schneck se je Telekom Austria pridruil leta 1998 kot projektni vodja v oddelku za nartovanje poslovnih procesov. Leta 1999 je dobil nalogo vzpostavitve notranje-revizijske funkcije, kjer je prevzel naloge vodje notranje revizije za mobilni segment. V 2006 je napredoval v vodjo skupne notranje revizije skupine Telekom Austria, s imer je prevzel odgovornost za vse drube v skupini Telekom Austria.
Preden se je pridruil skupini Telekom Austria je Christopher delal kot višji revizor na podroju operacij v mednarodnem podjetju za proizvodnjo brezalkoholnih pija in kot višji revizor v mednarodnem revizijskem podjetju.
Gospod Christopher Schneck ima mednarodno licenco preizkušenega notranjega revizorja (CIA) in aktivno sodeluje v Avstrijskem inštitutu notranjih revizorjev.


Nina Potisek* in Boštjan Trstenjak**

*direktorica Pravne pisarne
** vodja oddelka Nadzor poslovanja in preiskav, Petrol d.d.

Nina Potisek je univerzitetna diplomirana pravnica in direktorica Pravne pisarne in Procesne podpore v Petrolu. V Petrolu je zaposlena 17 let in ima izkušnje na podroju prava, kadrov, kakovosti in varnosti. Je predsednica Sekcije za trgovino pri Zdruenju delodajalcev Slovenije.

Vida OgorelecBoštjan Trstenjak je vodja Oddelka nadzor poslovanja in preiskave.  V Petrolu d.d., Ljubljana zaposlen e 24 leto, o tega zadnjih 14 let aktivno na podroju nadzora. Trenutno vodi Oddelek nadzor poslovanja in preiskave, ki je neposredno odgovoren predsedniku uprave drube.


Peter Podlunšek

Akrobatski pilot in manager, prvi slovenski udeleenec svetovnega prvenstva Red Bull Air Race

Peter PodlunšekJe eden izmed najboljših slovenskih akrobatskih pilotov. Pilotira e od svojega 16. leta. Nastopil je e na ve kot 250 akrobatskih nastopih po Evropi, Kitajskem in Libiji. Pilotira dve letali, Extra 300 L in Extra 330 SC. V zadnjih 17ih letih je kar osemkrat osvojil naslov dravnega prvaka. Osvojil je tudi prvo mesto na mednarodnih tekmovanjih, v Sloveniji in na eškem. Preletel je e ve kot 1.000 letalskih ur, 45% teh je akrobatskih.
Peter se v letu 2014 kot prvi Slovenec uvrstil na svetovno znano tekmovanje najboljših pilotov na svetu Red Bull Air Race. V razvrstitvi Challenger Cupa v sklopu dirke Red Bull Air Race na svojem debitantskem nastopu v Rovinju je zasedel tretje mesto. Zdaj se pripravlja na drugo dirko, v Putrajayi, dirka bo na sporedu ravno vikend pred našo konferenco.
Peter je tudi Izvršni direktor in glavni tehnološki svetovalec v podjetju Medicop. Medicop je mednarodno uveljavljena blagovna znamka za medicinsko opremo in reševalna vozila. V Sloveniji in širom po svetu je prepoznan kot eden najkakovostnejših in zaupanja vrednih proizvajalcev izdelkov, ki so ivljenjskega pomena za bolnike in ponesreence. Mo podjetja je v znanju in ustvarjalnem duhu, s imer lahko razvijajo izvirne in inovativne tehnološke rešitve za najzahtevnejše stranke v skladu z visokim mednarodnimi standardi. Lasten razvojni center jim omogoa neodvisen razvoj tehninih izboljšav in novosti, s katerimi se lahko kar najbolj prilagodijo specifinim potrebam svojih kupcev. Ves as svojega obstoja se zavedajo, da mora biti tehnologija v slubi loveka. Zato se še posebej posveajo kakovosti in zanesljivosti njihovih izdelkov, ki morajo biti vrhunski, da lahko rešujejo ivljenja ljudi. Le najboljše je dovolj dobro za reševanje loveških ivljenj. Poleg tega jih odlikujejo tudi kratki dobavni roki, nizki stroški vzdrevanja in optimalna funkcionalnost.


Polona Pergar Guzaj

4E, pomo pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o.

Polona Pergar GuzajPolona je preizkušena notranja revizorka. Ima tudi pridobljene mednarodne nazive, tako na podroju notranje revizije (CIA, CFSA, CRMA), kot tudi na podroju preiskovanja prevar (CFE). Je predsednica IIA – Slovenskega inštituta.
Polona se ukvarja z notranjo revizijo e ve kot 12 let. Je lanica IIA - Slovenskega inštituta od ustanovitve dalje in lanica ameriškega zdruenja preiskovalcev prevar, ACFE. Ima izkušnje z vodenjem notranje revizije tako v proizvodnem, kot tudi finannem sektorju. Od februarja je direktorica drube 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na podroju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanje prevar. Izvaja tudi zunanje ocene kakovosti notranje revizije, cosourcing aktivnosti ter pomaga pri uvajanju notranjerevizijske funkcije v organizacijo. V zadnjem letu se je specializirala tudi za podroja prepreevanja, odkrivanja, preiskovanja in saniranja prevar. Je lanica revizijske komisije zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. in drube ito d.d.


Maruša Hauptman

BDO Revizija d.o.o.

Maruša HauptmanMaruša je pooblašena revizorka, od leta 2000 zaposlena v drubi BDO Revizija d.o.o. Vodila in izvajala je številne revizije raunovodskih izkazov domaih in mednarodnih podjetij, v zadnjih letih pa je sodelovala pri posebnih revizijah velikih delniških drub, ki so bile opravljene po sklepu skupšine in pri vrsti forenzinih pregledov v zvezi s prevarami, ki so se zgodile v srednjih in manjših podjetjih. Izvajala je posebne revizije drub Pivovarna Laško d.d., Imos Holding d.d., Talum d.d., Perutnina Ptuj d.d., Cetis d.d.. Prav tako je sodelovala pri vrsti finannih skrbnih pregledov drub s podroja zavarovalništva, trgovine in industrije, tako v Sloveniji kot v tujini.
Je lanica ameriškega zdruenja preiskovalcev prevar ACFE, kjer je pridobila licenco CFE. Ima certifikat IFRS pri ACCA in obasno predava na seminarjih s podroja Mednarodnih standardov raunovodskega poroanja.


Mag. Klemen Potisek

Holding slovenskih elektrarn d.d.

Klemen PotisekSkupina Holding Slovenske elektrarne je najveja slovenska organizacija s podroja elektroenergetike ter najveji proizvajalec in trgovec z elektrino energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji, ki zdruuje hidroelektrarne, termoelektrarne in premogovnik. Skupino sestavlja devet drub v Sloveniji, v tujini šest drub, tri podrunice in eno predstavništvo. Holding Slovenske elektrarne je s svojo trgovalno dejavnostjo prisoten na podroju zahodne, centralne in pretenem delu vzhodne Evrope. Leto 2012 je Skupina zakljuila z 1,8 milijardami istih prihodkov o prodaje in 86 milijoni EUR istega poslovnega izida. Skupina 61% prodaje ustvari na tujih trgih.
Klemen Potisek je diplomant Ekonomske fakultete v Ljubljani, kjer je strokovno izobraevanje nadaljeval na rezidennem podiplomskem študiju, ki ga je sklenil z magistrskim delom Inkrementalna analiza investicije v posodobitev rafinerije Nafta Lendava. Z upravljanjem s finannimi tveganji se ukvarja od zaetka poklicne poti leta 1997 v Petrolu, Sektorju za mednarodne finance, kjer je bil med drugim odgovoren za upravljanje s tveganjem spremembe cen, v povezavi s tveganjem spremembe teajev. V tem asu je izdelal ogrodje za upravljanje s finannimi tveganji ter postavil zasnovo modela oblikovanja cen naftnih derivatov. Za potrebe upravljanja tveganj je izdelal študijo smiselnosti ustanovitve samozavarovalnice (»captive insurance«). Kasneje je ve let vodil in celovito prestrukturiral herinsko drubo v hrvaški skupini Adris Grupa d.d.. Zadnja leta vodi upravljanje s kreditnimi tveganji v Holdingu Slovenske elektrarne ter se posvea pogodbenim razmerjem, z vidika upravljanja s tveganji ter povezani domai in tuji regulativi. Sodeloval je pri vzpostavitvi D&O zavarovanja in informacijski prenovi drube. Od leta 2012 predseduje Odboru Kapitalskega Vzajemnega pokojninskega sklada Modre zavarovalnice. Na delavnici bo predstavil izhodiša upravljanja s tveganji s poudarkom na kreditnih tveganjih.


Uroš Kalan

Direktor zakladništva za Slovenijo, Bosno in Rusijo ter direktor upravljanja s kreditnimi tveganji za skupino Atlantic Grupa
Droga Kolinska, lanica skupine Atlantic Grupa

Uroš KalanSkupina Atlantic Grupa je regionalna multinacionalka iz podroja prehrambne industrije s sedeem v Zagrebu. Po prevzemu Droge Kolinske v letu 2010 je nastalo eno najvejih ivilskih podjetij na podroju bivše Jugoslavije z letnim prihodkom okrog 700 milijonov evrov. Skupina Atlantic je lastnik znanih regionalnih blagovnih znamk kot so Barcaffe, Argeta, Cockta, Donat, Smoki, Cedevita, Grand Kafa in Multipower, obenem pa se na slovenskem in hrvaškem trgu ukvarja tudi z distribucijo izdelkov proizvajalcev Ferrero in Unilever. Skupina je s proizvodnjo prisotna v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, Srbiji, Makedoniji in Nemiji. Svoje izdelke prodaja v omenjenih dravah, kakor tudi po celotni Evropski uniji ter dravah bivše Sovjetske zveze.
Uroš Kalan je diplomant Ekonomske fakultete v Ljubljani, z uravnavanji finannih tveganj pa se ukvarja e ves as svoje kariere. Svojo poklicno pot je zael kot borzni posrednik, nato pa v NLB kot lan tima zakladništva, ki je v banno ponudbo uvedla valutne terminske posle (kar je bilo pred dobrimi 15 leti pionirsko delo). Po opravljenem magisteriju iz banništva je prevzel vodenje zakladništva v takratni Slovenski izvozni drubi, kjer je najprej sodeloval pri ustanavljanju herinske kreditne zavarovalnice SID-PKZ, nato pa tudi vodil projekt pretvorbe bivše Slovenske izvozne drube v SID banko. Leta 2008 se je pridruil ekipi Droge Kolinske kot direktor zakladništva skupine. Po vstopu Droge Kolinske v skupino Atlantic Grupa vodi zakladništvo za Slovenijo, Bosno in Rusijo pokriva pa tudi upravljanje s kreditnimi tveganji za celotno skupino Atlantic Grupa. Pri svojem delu se trenutno najve ukvarja ravno s kreditnimi, valutnimi in obrestnimi tveganji ter tveganji cen surovin. Na delavnici bo predstavil dobre prakse na podroju upravljanja s tveganji ter nekaj praktinih primerov uravnavanja le-teh.


Mag. Maja Šušterši

Vida Ogorelecvodja oddelka, pravno podroje , oddelek zavarovanje, Petrol d.d.

Mag. Maja Šušterši je vodja zavarovanj v Petrol, Slovenska energetska druba d.d., Ljubljani in predsednica Slovenskega zdruenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK.
Po diploma na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologije, Univerze v Ljubljani je zaela delati kot analitik v Petrolovem kontrolnem laboratorij in leta 2001 postala vodja kakovosti. Naslednje leto je zakljuila magistrski študij ekonomije na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani.
Leta 2006 je Maja prevzela funkcijo vodje zavarovanj v Petrolu. Od takrat je odgovorna za zavarovanja skupine Petrol tako za korporativni kot lokalni zavarovalni program. Poleg tega je lanica Odbora za tveganja v Petrolu in vodi Slovensko zdruenje za tveganja in zavarovanja, SI.RISK, ki je bil ustanovljen skupaj s strokovnjaki vejih slovenskih podjetij.
Skupaj z prof. dr. Mramorjem in prof. dr. Zupanom je leta 2008 objavila lanek o napovedovanju kreditnega tveganja fizinih oseb z omejenimi podatki v reviji Expert systems with Applications.
Njena podroja dela in zanimanja zajemajo še: neprekinjeno nartovanje, izboljšave v smislu zmanjšanja tveganj in ocena tveganj.IIA – Slovenski inštitut
Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali ve in loljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.