Glava
The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)

Konferenca IIA - Slovenskega inštituta

Gradivo konference (dostopno z geslom konference)


Program

4. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Nartovanje: od strategije do izvedbe

Ljubljana, 27. do 29. maja 2015
Konferenca bo potekala v Veliki dvorani, Biotehnične fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 

Program

27. 5. 2015 Predkonferenni dan
13.30–16.00 Trendi in najboljše prakse v javnem sektorju1
Daniela Danescu, IIA Romunija, lanica odbora za javni sektor pri IIA Globalu
   
28. 5. 2015 1. dan
8.30–9.00 Zaetek konference
Polona Pergar Guzaj, predsednica IIA – Slovenskega inštituta
9.00–9.45 Odnos med notranjo revizijo in revizijsko komisijo: vpliv na notranjerevizijski proces3
dr. Boris Tušek, Ekonomska fakulteta Zagreb
9.45–10.45 Apetit po tveganjih in toleranca do tveganj: vidik notranjega revizorja in vidik upravljavca tveganj3
mag. Stanko Tokić, bivši predsednik Hrvaškega inštituta internih revizorjev HIIR,
dr. Mojca Piškurić, Sluba za upravljanje s tveganji, Zavarovalnica Triglav, d. d.
10.45–11.15 Odmor za kavo in druenje
11.15–12.30

Sistemsko in operativno obvladovanje varnostnih tveganj letalskega prevoznika: pogled iz pisarne in iz pilotske kabine
Damjan Otoniar, pilot, Andrej Petelin, direktor integriranega sistema kakovosti, Adria Airways, d. d.

12.30–14.00 Odmor za kosilo
14.00–14.45

Strateško nartovanje: Kako lahko notranja revizija razume in podpira narte uprave2
Mirjana Bogiević, bivša predsednica IIA Srbija (UIRS), lanica uprave zavarovalnice Garant

14.45–16.15

Okrogla miza: Kako premagati trenutne probleme in slediti izzivom v notranji reviziji?
Mirjana Bogievi, mag. Stanko Toki, dr. Boris Tušek in predstavnik/ca IIA – Slovenskega inštituta

16.15–16.30 Zakljuek prvega dne
   
29. 5. 2015 2. dan
8.30–9.00

Kaj nam prinaša prihodnost? Trendi v poslovnemu svetu
dr. Aleš Vahi

9.00–9.30

Kako pripraviti organizacijo na inovativnost? Primer iz prakse: Halcom
Primo Zupan, idejni meneder, Halcom

9.30–10.00

MARCI matrica – Kako lahko ocena tveganj notranjega revizorja vkljuuje pogled poslovodstva in le-temu prinaša dodano vrednost?1
Daniela Danescu, IIA Romunija

10.00–10.30

Nartovanje v skupini: primer Skupine UniCredit1
Lorenzo De Angelis,  direktor notranje revizije UniCredit banke Slovenija, bivši direktor za metodologijo v skupini  UniCredit group)

10.30–11.00 Odmor za kavo in druenje
11.00–12.00

Najpogostejše napake in izzivi pri nartovanju1
Hans Nieuwlands, IIA Nizozemska

12.00–13.30 Odmor za kosilo
13.30–14.30

Razvoj kompetenc notranjega revizorja kot predpogoj za doseganje ciljev notranje revizije
Jasna Turkovi, predsednica Hrvaškega inštituta IIA (HIIR)

14.30–16.00

Okrogla miza: najboljše prakse v notranji reviziji (odgovori na vprašanja prvega dne)
Lorenzo De Angelis, Hans Nieuwlands, Daniela Danescu, Jasna Turkovi

16.00 Zakljuek konference

1Predavanje bo v angleškem jeziku.
2Predavanje bo v srbskem jeziku.
3Predavanje bo v hrvaškem jeziku.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.


Na konferenco se lahko prijavite tukaj. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato vam svetujemo, da se prijavite im prej.

Vse, ki prihajate iz tujine prosimo, da prijavo izvedete preko naše spletne strani in nas glede podrobnih informacij o lokaciji konference, noitvah, prevozih ... kontaktirate preko e-naslova info@si-revizija.si.

Za udelenino na 4. mednarodni konferenci IIA – Slovenskega inštituta boste odšteli je 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vraunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblašenega revizorja oziroma pooblašenega ocenjevalca vrednosti, znaša udelenina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vraunan). Prosimo, da se prijavite im prej, saj vam po zapolnitvi kapacitet udelebe ne bomo mogli ve zagotoviti. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, e boste morebiti zadrani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaraunali udelenino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Udelenino je treba nakazati na poslovni raun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred zaetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4099-15.

Po dolobah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraevanja se pooblašenim revizorjem, pooblašenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim raunovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davnikom in revizorjem za konferenco prizna 17 ur.

Oznaka konference:
- za pooblašene revizorje: B
- za pooblašene ocenjevalce vrednosti: B


Dodatna vprašanje pošljite na info@si-revizija.si ali pokliite na 01/568 56 36.

Predavatelji

Daniela Danescu, CIA, CGAP, CCF

Daniela DanescuDaniela Danescu je svojo kariero zaela v Romuniji, kjer je ve kot 20 let delala na Ministrstvu za Finance (nazadnje kot vodja enote za notranjo revizijo v javnem sektorju). Zadnjih 8 let dela kot višja svetovalka na podroju notranje revizije in korporativnega upravljanja. Izkušnje ima zlasti s podroja notranje revizije, financ, vodenja, ERM-ja in GRC-ja. Je ena od ustanoviteljev in lanov sveta guvernerjev IIA Romunija ter predsednica revizijske komisije Intra-European Organization of Tax Administrations v Budimpešti.
Kot predavateljica in moderatorka je sodelovala na številnih mednarodnih dogodkih: IIA-jevi mednarodni konferenci v Londonu leta 2014, konferenci ECIIA v Budimpešti septembra 2014, letos pa na konferenci IIA Bosne in Hercegovine in konferenci IIA Srbije.
Od leta 2013 je lanica odbora za odnose med inštituti IIA na globalni ravni in lanica nadzornega odbora CBOK študije 2015. Pred tem je bila 2006–2013 lanica odbora za javni sektor na IIA Globalu. V regiji CEE je mentorica štirih inštitutov: IIA Ukrajina, IIA Armenija, IIA Albanija in IIA Slovaška.


Dr. Boris Tušek

Dr. Boris Tu1ekBoris Tušek je redni profesor na katedri za raunovodstvo na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, od leta 2012 je tudi predstojnik te katedre. Predava in raziskuje zlasti na podroju notranje revizije, finannega poroanja in raunovodstva. Predava tudi na podiplomskem študiju poslovne ekonomije, tako raunovodstvo kot finanne analize raunovodskih izkazov. Na dodiplomskem študiju je koordinator programa notranje revizije. Poleg pouevanja na dodiplomskem in podiplomskem študiju poslovne ekonomije je koordinator in predavatelj številnih dopolnilnih in izbirnih programov na drugih dodiplomskih in podiplomskih programih Ekonomske fakultete v Zagrebu. Kot sovodja sodeluje tudi pri podiplomskem programu Finanno poroanje, revidiranje in analiziranje na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Objavil je ve kot 350 strokovnih lankov s podroja notranje revizije, revidiranja raunovodskih izkazov in raunovodstva. Glavno podroje njegovega raziskovalnega dela vkljuuje uporabo raunovodske in revizijske teorije. Njegovi lanki so bili objavljeni v številnih mednarodnih revijah. Objavil je 14 znanstvenih in strokovnih knjig, kot avtor ali soavtor. S strokovnimi prispevki je sodeloval na številnih mednarodnih strokovnih konferencah na Hrvaškem in drugod. Ve kot 20 let izkušenj ima kot svetovalec številnim hrvaškim podjetjem in organizacijam. Je tudi lan ve strokovnih zdruenj, organizacij in revizijskih komisij.


Polona Pergar Guzaj

4E, pomo pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d. o. o.

Polona Pergar GuzajPolona Pergar Guzaj je preizkušena notranja revizorka, ima pridobljene tudi mednarodne nazive, tako na podroju notranje revizije (CIA, CFSA, CRMA) kot tudi na podroju preiskovanja prevar (CFE). Je predsednica IIA – Slovenskega inštituta in podpredsednica Zdruenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija.
Z notranjo revizijo se ukvarja e ve kot 13 let. Je lanica IIA – Slovenskega inštituta od ustanovitve dalje in lanica ACFE, ameriškega zdruenja preiskovalcev prevar. Ima izkušnje z vodenjem notranje revizije tako v proizvodnem kot tudi finannem sektorju. Od februarja 2014 je direktorica drube 4E, d. o. o., specializirane za svetovalne storitve na podroju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanja prevar. Poleg izkušenj v kontrolingu, menedmentu, notranji reviziji in revizijskih komisijah ima tudi bogate izkušnje kot predavateljica. Izvaja tudi delavnice za individualne naronike in zunanje ocene kakovosti notranje revizije, aktivnosti cosourcing ter pomaga pri uvajanju notranjerevizijske funkcije in/ali revizijske komisije v organizacijo. V zadnjih nekaj letih se je specializirala tudi za podroja prepreevanja, odkrivanja, preiskovanja in saniranja prevar. Je lanica delovne skupine za raziskavo CBOK za delenike pri globalnem inštitutu notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors), soustvarjalka Slovenskih smernic korporativne integritete in soavtorica smernic upravljanja tveganj pri Evropskem inštitutu notranjih revizorjev (The European Confederation of the Institute of Internal Auditors). Poleg tega je lanica strokovnega sveta Evropskega inštituta za skladnost in etinost poslovanja in predavateljica na Akademiji korporativne integritete.


Lorenzo de Angelis

Lorenzo de AngelisLorenzo De Angelis je od oktobra 2014 vodja slube notranje revizije v UniCredit Banki Slovenija, d. d.
Po diplomi iz banništva in ekonomije in zaetnih izkušnjah v zunanji reviziji se je leta 2001 pridruil skupini UniCredit, kjer je pridobil veliko izkušenj na podroju notranje revizije, zlasti v Italiji.
Pred prevzemom funkcije v Sloveniji je bil 4 leta vodja skupine obvladujoe drube, zadolene za revidiranje metodološkega okvira notranje revizije Skupine UniCredit; v okviru te iniciative je bil vkljuen v številne izobraevalne aktivnosti v skupini Unicredit (v Italiji, Nemiji, Avstriji, Irski, srednji in vzhodni Evropi).
Lorenzo ima naziv Certified Internal Auditor (CIA) in je lan Italijanskega odseka IIA-ja.


Andrej Petelin

Andrej PetelinZ Adrio Airways je kot štipendist zael sodelovati e pred tridesetimi leti (1985). Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je diplomiral 1989 in se takoj zaposlil v ineniringu sektorja vzdrevanja letal Adrie Airways. Specialistino je pokrival podroje letalske hidravlike in podvozja. Po sedmih letih je odšel v kontrolo kakovosti (QC) vzdrevanja letal, vodil projekt pridobitve prvega evropskega certifikata za vzdrevanje letal in 1999 postal vodja zagotavljanja kakovosti (QA) vzdrevanja letal. Po uspešnem zakljuku projekta pridobitve certifikata ISO 9001:2000 je v letu 2003 postal pomonik predsednika uprave za sistem vodenja kakovosti. Poleg tega je v letih 1992–2000 in 2007–2010 vodil še oddelek tehninega usposabljanja. Od 2011 je direktor integriranega sistema kakovosti letalskega prevoznika Adrie Airways, podroje dela je najbolje razvidno iz njegovega angleškega naziva Safety, Quality & Security Manager. Njegova prva prednostna naloga v zadnjih letih je sistem obvladovanja varnosti (ang. Safety Management System (SMS)), katerega kljuni proces je obvladovanje varnostnih tveganj (angl. Safety Risk Management (SRM).


Hans Nieuwlands, RA, CIA, CCSA, CGAP

Hans NieuwlandHans je bil predsednik IIA Benelux, IIA Nizozemske in ECIIA, trenutno pa opravlja funkcijo direktorja IIA Nizozemske. Pred tem je bil vodja notranje revizije v številnih mednarodnih drubah razlinih industrij. Kot prostovoljec IIA-ja je lan uredniškega odbora revije Internal Auditor in lan nadzornega odbora razvojne fundacije IIA-ja ter lan globalnega izvršnega vodstva IIA-ja. Prejel je prestino nagrado Victorja Z. Brink Award, ki ga IIA podeljuje za izjemne doseke prostovoljcev.
Hans predstavlja Evropo na odboru za IA's Global Thought Leadership Advisory Council.
Predaval je na številnih IIA-jevih konferencah: v Armeniji, Avstraliji, Belgiji, Bosni in Hercegovini, Danski, Finski, Madarski, Nizozemski, Romuniji, Španiji, Tuniziji in Turiji.


Jasna Turkovi

Jasna TurkoviaJasna Turkovi je predsednica Hrvaškega inštituta notranjih revizorjev (Hrvatskog instituta internih revizora; HIIR; IIA Croatia). Zadnja štiri leta je zaposlena kot višja revizorka v drubi Intesa Sanpaolo Card, ki procesira plailne transakcije vseh bank skupine Intesa Sanpaolo zunaj Italije.
Z veletnimi izkušnjami v farmacevtski industriji je pridobila številna ekspertna znanja na podroju upravljanja projektov, ocene investicijskih elaboratov, internega svetovanja in informacijske tehnologije. V obdobju 1995–2000 je opravljala ve razlinih funkcij, najprej funkcijo direktorice Informatike PLIVE. Z notranjo revizijo se je zaela ukvarjati leta 2000, najprej kot direktorica korporativne notranje revizije, zadolene za revizijo poslovanja v dravah, v katerih je poslovala takratna Skupina PLIVA, po tem pa je bila krajši as vodja notranje revizije poslovanja v Zagrebakom holdingu, katerega osnovna dejavnost je upravljanje komunalnih dejavnosti mesta Zagreb.
Jasna je ena je od ustanoviteljic Hrvaškega inštituta notranjih revizorjev in aktivna udeleenka vseh 7 konferenc, ki jih je organiziral ta inštitut, pa tudi lanica organizacijskega odbora konference, predavateljica in moderatorka. Prav tako je kot predavateljica sodelovala na ve domaih in tujih konferencah in posvetih.


Damjan Otoniar

Damjan OtoniearZ jadralnim letalstvom se je zael ukvarjati v Alpskem letalskem centru Lesce-Bled. Z Adrio Airways je zael sodelovati v okviru študijske prakse na visokošolskem študiju strojništva. Na fakulteti za strojništvo v Ljubljani je na univerzitetnem študiju diplomiral 1998, na vzporednem specializiranem višješolskem študiju strojništva letalske smeri pa leta 1999. Nalet na športnih motornih letalih je pridobil v letalski šoli Adria Airways. V letu 2000 je dokonal dodatno teoretino izobraevanje in teoretine izpite za Airline Transport Pilot Licence v skladu z novimi in poenotenimi evropskimi smernicami. V letu 2001 se je zaposlil v Adrii Airways na mestu kopilota A320, od leta 2008 je kapitan v floti CRJ na letalih Adria Airways.
Leta 2003 je poleg pilotskega dela zael sodelovati v skupini sistema vodenja kakovosti kot presojevalec. Leta 2009 je prevzel funkcijo vodje sistema kakovosti letalskega prevoznika, do 2011 pa je izvedenec za varnost letenja.


Primo Zupan, idejni meneder, vodja Halcom Studia, Halcom, d. d.

Primo3 ZupanPrimo Zupan je bil prvi idejni meneder v Sloveniji in deluje od oktobra 2013 kot vodja v Halcom Studiu. Zadolen je za razvoj in upravljanje idej v najširšem smislu: izbor in selekcija najboljših idej ter razvoj le-teh iz najboljših prototipov v najboljše izdelke. Kot idejni meneder podpira in pomaga inovatorjem podjetja samostojno prehoditi celotno pot procesa inovativnosti v Halcomu. V 2014 je zael iniciativo Halcom=HIP (House of Innovative People), ki spodbuja razvoj inovacij tako znotraj kot zunaj podjetja.
Pred tem je bil zaposlen kot direktor prodaje (Salviol, d. o. o.), vodja kabineta ministra za delo, druino in socialne zadeve ter prodajni predstavnik (IBM Slovenija, d. o. o.). Diplomiral je na Fakulteti za drubene vede Univerze v Ljubljani, na podroju Sociologije, Kadrovskega menedmenta, kjer tudi zakljuuje znanstveni magisterij.


Mag. Stanko Toki

Stanko TokiaStanko Toki je dolgoletni predsednik hrvaškega inštituta notranjih revizorjev (HIIR). Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Zagrebu in ima izkušnje v financah, kontrolingu, planiranju, raunovodenju ter zlasti reviziji. Ima hrvaški certifikat za notranjo in komercialno revizijo. Ve let (13 let) je bil direktor notranje revizije v gospodarski drubi, sicer se z revizijo ukvarja e ve kot 18 let. Je lan izvršnega odbora Zdruenja revizorjev in kontrolorjev na Hrvaškem ter lan komisije za notranje finanne kontrole v javnem sektorju. Kot zunanji sodelavec (svetovalec) je bil vkljuen v številne projekte na podroju vzpostavitve in razvoja notranjerevizijske dejavnosti in sistema notranjih kontrol. Svoje izkušnje deli na kongresih, seminarjih, delavnicah, treningih idr. Je tudi avtor številnih lankov, prironikov in predstavitev s podroja notranje revizije, sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj ipd.


Mirjana Bogievi, CIA, CRMA

Mirjana BogieeviaMirjana Bogievi je bivša predsednica (2008–2013) in sedanja podpredsednica IIA Srbije. Mirjana je magistra ekonomije in Certified Internal Auditor (CIA). Deluje kot predsednica uprave zavarovalnice "Energoprojekt Garant" v Beogradu. Pred tem (2003–2011) je bila vodja notranje revizije v isti zavarovalnici in holdinški drubi "Energoprojekt Holding".


Prof. dr. Aleš Vahi

Ale1 VaheieAleš Vahi je upokojeni redni profesor za ekonomijo in podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je eden od vodilnih promotorjev razvoja podjetniške kulture v Sloveniji in je soprispeval k razvoju akademskega podroja podjetništva v Sloveniji in tudi tujini. Je avtor številnih lankov, ubenikov in prironikov s podroja podjetništva in inovacij. Vodil je številne raziskovalne projekte, ki so bili podlaga za podporne sisteme za podjetništvo v Sloveniji. Je soavtor strateških dokumentov za politiko podjetništva v Sloveniji. Od leta 2005 je uvajal metodologijo "design thinking" kot inovativno tehniko za pouevanje podjetništva. Vrsta podjetij in izobraevalnih institucij v Sloveniji je bila vkljuena v projekt. Bil je vodja katedre za podjetništvo in dolgoletni vodja podiplomskega študija podjetništva na Ekonomski fakulteti.
Sodeloval je pri uvajanju modernih menederskih pristopov v slovenskih podjetjih (TQM, benchmarking, 20 kljuev). Bil je svetovalec za menedment v ve kot 20 dravah v Evropi, Aziji, Afriki in Latinski Ameriki. Je koordinator letnih poroil o konkurennosti WEF in IMD za Slovenijo.
Prof. Vahi je bil soustanovitelj Gea Collegea, Ljubljanske borze, prvega slovenskega zdruenja za tvegani kapital, mree podjetniških inkubatorjev in je sodeloval pri vzpostavitvi podpornih sistemov za podjetništvo.
Bil je soustanovitelj uspešnega podjetja Optiprint in podjetja Print Boks, ki je bilo po navedbi Die Welt eden od treh najbolj inovativnih produktov na CeBitu leta 2015.
Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, magistriral na Louisiana State University v New Orleansu in doktoriral na Cornell University s podroja ekonomskih znanosti.


Dr. Mojca Piškuri

Mojca Pi1kuriaMojca Piškuri je direktorica slube za upravljanje tveganj v Zavarovalnici Triglav. Doktorirala je iz teorije iger in verjetnosti na Univerzi v Dresdnu. Svojo poklicno pot je zaela v PWC reviziji AG v Frankfurtu v Nemiji, kje je dve leti delovala kot svetovalka na podroju pokojninskih zavarovanj. V letu 2002 je svojo kariero nadaljevala kot upravljavka tveganj na Banki Slovenije. V tem asu je bila 9 mesecev na izmenjavi v diviziji upravljanja tveganj na Evropski centralni banki. Eno leto na je bila zaposlena v Kapitalski drubi kot namestnica vodje zakladništva, zadolena za upravljanje tveganj pokojninskih skladov. V letu 2007 se je zaposlila kot direktorica slube za upravljanje tveganj na Zavarovalnici Triglav. Njene glavne naloge so zlasti vpeljava sistema celovitega upravljanja tveganj in zahtev solventnosti 2. Piškurieva je vodja odbora za upravljanje tveganja na Slovenskem zavarovalnem zdruenju in lanica uredniškega odbora Zavarovalniških horizontov, revije slovenskega zavarovalništva. Kot predavateljica pogosto sodeluje na regionalnih finannih in zavarovalniških konferencah.IIA – Slovenski inštitut
Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali ve in loljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.