Razpis izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor

Tiskalniku prijazna oblika

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v
Pravilniku o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Ur.l. št. 50/15 in 79/15 v nadaljevanju pravilnik) ter
• Pravilih za opravljanje izpitov in zagovora zaključne naloge za izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (odslej Pravilnik).

II. Izobraževalni program

Državni notranji revizor

Izobraževanje za pridobitev naziva državni notranji revizor je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno nalogo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Seznam predmetov iz programa ter nosilci izobraževanja po posameznih predmetih in njegovo trajanje.
Pri posameznem predmetu so izvedena predavanja, konzultacije, priprava na izpit in dodatne vsebine.

Predmet Nosilec
Ure
Zakonodaja na področju javnih financ Marija Arnuš
40
Računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju Vesna Milanovič
40
Upravljanje s tveganji in notranje kontroliranje Milan Jagrič
40
Notranje revidiranje – uvod Martina Toman Pfajfar
40
Skupaj  
160

Preizkušeni državni notranji revizor

Predmet Nosilec
Ure
Notranje revidiranje – nadaljevanje Mag. Blanka Vezjak
40
Revizija postopkov poslovanja Dr. Slavka Kavčič
40
Vodenje notranjrevizijske službe Tina Toman Pfajfar
40
Skupaj  
120

Predmetnik izobraževanj za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor

a) Izpitna komisija

V skladu s 1. odstavkom 9. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor izpitno komisijo sestavljajo mentorji posameznih predmetov:·       
• Marija Arnuš,
• Dr. Katja Lautar,
• Mag. Saša Jerman,
• Sašo Matas,
• Mag. Branko Vidič,
• Dr. Marjan Odar,
• Dušan Hartman,
• Vesna Milanovič,
• Mag. Mateja Oman,
• Milan Jagrič,
• Ddr. Timotej Jagrič,
• Mag. Daniel Zdolšek,
• Mag. Maja Hmelak,
• Janja Skamlič,
• Martina Toman Pfajfar,
• Nataša Prah,
• Polona Kurtevski,
• Irena Terčelj Schweizer
• Mag. Blanka Vezjak,
• Jure Vezjak,
• Dr. Slavka Kavčič,
• Dr. Barbara Mörec,
• Mag. Darjana Vidic,
• Dr. Urška Kežmah in
• Jorg Kristijan Petrovič.

III. Pogoji za vpis


Državni notranji revizor

Kandidat, ki se želi vpisati v program izobraževanja za pridobitev naziva DNR, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zaključil je najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
2. ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine.

Preizkušeni državni notranji revizor
Kandidat, ki se želi vpisati v program izobraževanja PDNR mora predhodno pridobiti naziv DNR.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

a. Izobrazba

Državni notranji revizor
Kandidat za vpis v izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva državni notranji revizor navede fakulteto, na kateri je diplomiral, pridobljen strokovni naziv in stopnjo izobrazbe ter priloži kopijo fakultetne diplome.

Preizkušeni državni notranji revizor
Kandidat, ki se želi vpisati v program izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor, mora izkazati, da je uspešno zaključil program izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor.

IV. Predavanja

Predavanja se bodo predvidoma začela v novembru leta 2018. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov.
Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo predvidoma ob četrtkih in petkih popoldne in sobotah dopoldne, preostale vsebine, pa tudi druge dni v tednu.

V. Izpiti

Izpite urejajo Pravila za opravljanje izpitov in zagovora zaključne naloge za izobraževanje za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor in Pravilnik o opravljanju izpitov.

Kandidatu Slovenski inštitut za revizijo na podlagi potrdila CEF (Center za razvoj financ) prizna opravljene izpite, ki jih je opravil pri izobraževanju za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor pri tej instituciji.

Skladno z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Ur.l. št. 50/15 in 79/15 v nadaljevanju pravilnik), kandidat, ki je pridobil naziv državni revizor v skladu z zakonom, ki ureja Računsko sodišče, opravi le dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje – uvod in pripravi ter zagovarja zaključno nalogo.

VI. Cene

Šolnina za izobraževanje znaša, brez vračunanega 22-odstotnega davka na dodano vrednost, za naziv:
• državni notranji revizor 2.732,00 € in
• preizkušeni državni notranji revizor 2.100,00 €.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja, opravljanje izpitov na dveh izpitnih rokih, zagovor zaključne naloge ter dostop do gradiva na zaprtem delu SIS portala Inštituta.

Ponavljanje preizkusa znanja (izpita) za kandidata, ki izpita ni opravil niti v drugem poizkusu, se zaračuna 40,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 360,00 €, v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Vpis na posamezni predmet izobraževanja (ki obsega izvedbo izobraževanja po programu za posamezni predmet, literaturo ter dvakratno izvedbo preizkusa znanja (izpita)) se zaračuna 483,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Izvajalec bo izstavil račun za vsakega kandidata oz. pošiljatelja kandidata posebej, v dveh delih, in sicer za polovico zneska ob vpisu, preostanek pa na dan prvega roka za opravljanje preizkusa znanja drugega predmeta po urniku. Rok plačila je 30 (trideset) dni od prejema računa.

Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje z vpisnico, ki jo predpiše Inštitut in ki ji predložijo ustrezna dokazila. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane, kandidati pa bodo o sprejemu pisno obveščeni.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo v roku 20 dni po objavi razpisa do 29. 10. 2018.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo, telefon 01 568 55 54 ali elektronski naslov info@si-revizija.si.


Urnik predavanj za naziv
državni notranji revizor.
preizkušeni državni notranji revizor.

 

Prijavnica za vpis v izobraževanje

Pred oddajo spletno prijavnico natisnite, podpišite in pošljite na naslov:
Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana