Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) in Kataloga organov zavezancev po ZDIJZ, ki ga je sprejela Vlada RS, je direktor Slovenskega inštituta za revizijo, dr. Marjan Odar sprejel naslednji

Katalog informacij javnega značaja Slovenskega inštituta za revizijo.

Kazalo:

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

3. Opis načina in dostopa do informacij javnega značaja

4. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značajaNa vrh strani

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska 106, Ljubljana
Telefon (01) 568 55 54
Elektronska pošta info@si-revizija.si
Spletna stran www.si-revizija.si
Odgovorna uradna oseba Dr. Marjan Odar, direktor
Datum prve objave kataloga  
Datum zadnje spremembe kataloga  
Dostopnost kataloga na spletu  
Druge oblike kataloga tiskano in elektronsko  

2. Splošni podatki o Slovenskem inštitutu za revizijo in informacijah javnega značaja

2.a Organigram in organizacija

Organigram Inštituta

Na vrh strani

2.b Podatki kontaktne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Za posredovanje informacij javnega značaja je pristojna:

Pišite nam ...

Na vrh strani2.c Predpisi, ki urejajo delovanje Slovenskega inštituta za revizijo

Delovanje Inštituta urejajo naslednji predpisi:

Na vrh strani2.č Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih,

Letna poročila o delovanju Inštituta:

Na vrh strani2.d Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi Inštitut

Inštitut v okviru zakonskih pooblastil vodi naslednje upravne postopke:

  • Izdaja in odvzema dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
  • Izdaja in odvzema dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme
  • Izdaja in odvzema dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
  • Izdaja certifikate o podelitvi strokovnih nazivov preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in računovodja
  • Izvajanje nadzora nad pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti

Na vrh strani2.e Seznam javnih evidenc

register revizorjev Register temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij Register temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 156. člena ZRev-2.
register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin Register temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 156. člena ZRev-2.
register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti strojev in opreme Register temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 156. člena ZRev-2.
register preizkušenih notranjih revizorjev Register temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register preizkušenih računovodij Register temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register računovodij Register temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register preizkušenih poslovnih finančnikov Register temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov Register temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.

Podatke v zvezi z vsemi registri se pridobiva na podlagi vlog, obvestil in po uradni dolžnosti.

Registri so javni, vpogled vanje pa je mogoč preko spletnih strani Inštituta ali vsak dan v času uradnih ur.

Register ni povezan z drugimi javnimi evidencami.

Podatke o matičnih številkah revizijskih družb ter rojstnih podatkih oseb iz registrov in izrečenih ukrepih nadzora lahko zainteresirani dobijo pri pooblaščeni osebi za posredovanje informacij javnega značaja.

Na vrh strani2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov z opisom načina pridobivanja podatkov in dostopa do podatkov,

Slovenski inštitut za revizijo nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.g Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Na vrh strani

3. Opis načina in dostopa do informacij javnega značaja

Te informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani inštituta www.si-revizija.si. Na navedeni spletni strani so dostopni tudi drugi podatki z delovnega področja inštituta.

Katalog informacij javnega značaja je dostopen v pisni obliki na sedežu inštituta.

Preostale informacije, ki so informacije javnega značaja, je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu inštituta.

Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije bo inštitut prosilcu zaračunal stroške v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/04).

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Na vrh strani

4. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

  • Slovenski računovodski standardi,
  • Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom,
  • Tarifa o taksah in nadomestilih,
  • Podatki iz posameznih registrov.

 

Dr. Marjan Odar
direktor
Slovenskega inštituta za revizijo