Mednarodni standardi računovodskega poročanja (International Financial Reporting Standards)

Mednarodni standardi računovodskega poročanja, veljavni za EGP, se sprejemajo in spreminjajo z uredbami. Prečiščeno besedilo MSRP.

Na spletnem naslovu IAS/IFRS Standards and Interpretations najdete tudi pregled vseh zadev, povezanih z njimi.

Sistematičen pregled evropskega pravnega okvira, pomembnega za gospodarske družbe pa lahko najdete na spletnem naslovu Veljavna zakonodaja.

Konsolidiran tekst vseh MSRP veljavnih v EU in sprejetih med 29. 9. 2003 in 15. 10. 2008 , objavljen v Uradnem listu ES, L320 z dne 29. 11. 2008, vendar opozarjamo, da je za aktualnost tega teksta potrebno upoštevati še spremembe in dopolnitve, ki so bile sprejete po tem datumu.