Splošna obvestila

11. 6. 2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na svoji seji, 3. junija 2018 sprejel in posredoval v javno razpravo  naslednja predloga:                        
- Pojasnilo k SRS 11
- Spremembe SRS 2016
- Spremembe SRS 2016 – označene spremembe

Javna razprava  poteka do 4. septembra 2018. Pripombe in predloge lahko do tega datuma posredujete na info@si-revizija.si na priloženem obrazcu.


14. 3. 2016

Slovenski inštitut za revizijo je v skladu s sklepom sestanka direktorjev revizijskih družb pripravil dva predloga, ki naj ju Ministrstvo za finance upošteva pri pripravi predloga novega ZRev-3 in ki se nanašata na postopek nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji. Vsebino priloženega dopisa so potrdile tudi v njem navedene revizijske družbe.


2. 6. 2015

Strokovni svet je na svoji 179. Seji, dne 27. maja 2015 sprejel sklep, da se priporočeni enotni kontni načrt za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega ter društva in invalidske organizacije dopolni s kontoma:
262 – Obveznosti za prispevke
957 – Aktuarski dobički ali izgube od določenih zaslužkov.


31. 3. 2015

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel letno poročilo inštituta za leto 2014.


7. 10. 2014

Slovenski inštitut za revizijo je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredoval pripombe na predlog sprememb ZGD-1. (PDF) (PDF)


21. 21. 2012

Dne 6. 12. 2012 so bile na 3. kongresu Slovenskega inštituta za revizijo volitve novih članov sveta in strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

V strokovni svet inštituta so bili izvojeni:

 1. Dušan Hartman, pooblaščeni revizor
 2. Dr. Bojana Korošec, preizkušena računovodkinja,
 3. Dr. Samo Javornik, pooblaščeni ocenjevalec vrendnosti podjetij
 4. Dr. Igor Pšunder, pooblaščeni ocenjevalec vrendnosti nepremičnin
 5. Mag. Blanka Vezjak, preizkušena notranja revizorka
 6. Saša Jerman, preizkušena davčnica
 7. Luka Vremec, preizkušeni revizor informacijskih sistemov
 8. Uroš Žust, preizkušeni revizor informacijskih sistemov

 

Zapisnik volilnega odbora o poteku volitev v strokovni svet inštituta


V svet inštituta so bili izvoljeni:

 1. Sanja Košir Nikašinovič, pooblaščlena revizorka
 2. Katarina Sitar Šuštar, pooblaščena revizorka
 3. Leon Živec, pooblaščeni revizor

 

Zapisnik volilnega odbora o poteku volitev v svet inštituta


9. 10. 2010

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 29. avgusta 2012 sprejel Enotni kontni okvir in Enotni priporočljivi kontni načrt za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, kmečka gospodarstva, zadruge, nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Z njim bo nadomeščenih pet do sedaj veljavnih kontnih okvirov in bo dosežena najvišja stopnja poenotenja računovodskega spremljanja poslovnih dogodkov ter velika racionalizacija poslovanja predvsem računovodskih servisov, ki bodo sedaj lahko uporabljali le en računalniški program za računovodenje različnih organizacij. Prepričani smo, da bo Enotni kontni okvir pomembno prispeval k poenostavitvi in racionalizaciji poslovanja vseh organizacij, ki jih zadeva. Več o ...


5. 1. 2010

Strokovni svet je na svoji 117. seji dne 17. 12. 2009 sprejel spremembe nekaterih kontnih okvirov.


30. 11. 2009

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji dne 25. 11. 2009 sprejel spremembe SRS (2006). K spremembam morata dati še soglasje ministra pristojna za finance in gospodarstvo.


27. 9. 2009

Strokovni svet Inštituta je na svoji seji dne 21. julija 2009 sprejel sklep, da se predlog sprememb posreduje v javno razpravo, ki bo trajala do 21. oktobra 2009. Pripombe posredujte pisno na naslov Inštituta ali na naslov elektronske pošte info@si-revizija.si


18. 12. 2008

Na 2. Kongresu Slovenskega inštituta za revizijo so bili v svet inštituta izvoljeni naslednji kandidati:

 1. Dr. Slavka Kavčič
 2. Andrej Hartman
 3. Mateja Vrankar

 

V strokovni svet inštituta izvoljeni naslednji kandidati:

 1. Dr. Meta Duhovnik
 2. Milan Jagrič
 3. Mag. Samo Javornik
 4. Saša Jerman
 5. Dr. Slavka Kavčič
 6. Dr. Igor Pšunder
 7. Dr. Ivan Turk
 8. Luka Vremec

 

Vsem izvoljenim kandidatom iskreno čestitamo.


5. 12. 2008

Na 2. Kongresu Slovenskega inštituta za revizijo so bile izvedene volitve novih članov sveta in strokovnega sveta inštituta. Neuradni izidi volitev so naslednji:

V svet inštituta so bili izvoljeni naslednji kandidati:

 1. Dr. Slavka Kavčič
 2. Andrej Hartman
 3. Mateja Vrankar

 

V strokovni svet inštituta so bili izvoljeni naslednji kandidati:

 1. Dr. Meta Duhovnik
 2. Milan Jagrič
 3. Mag. Samo Javornik
 4. Saša Jerman
 5. Dr. Slavka Kavčič
 6. Dr. Igor Pšunder
 7. Dr. Ivan Turk
 8. Luka Vremec

 

Rok za pritožbe na potek in ugotovljeni izid volitev je do petka, 12. 12. 2008.


23. 4. 2008

Svet inštituta je sprejel poročilo o delu inštituta za leto 2007.


20. 4. 2007

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 25. 4. 2007 sprejel poročilo o delu za leto 2006.


5. 9. 2006

Strokovni svet slovenskega inštituta za revizijo je na 82. seji dne 30. 8. 2006 sprejel sklep, da se v javno razpravo posreduje osnutek SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (2007). Javna razprava traja do 30. 11. 2006. Prosimo da vse pripombe na predlagani tekst SRS 33 posredujte na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na elektronski naslov info@si-revizija.si.


16. 5. 2006

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 10. 5. 2006 sprejel poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2005.


5. 1. 2006

Slovenski inštitut za revizijo je od Mednarodnega združenja računovodskih strokovnjakov (IFAC) prejel priznanje za zagotavljanje njihovega poslanstva, ki je:

Zemljevid Grčije / Map of Greece.


3. 1. 2006

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudi dr. Živka Berganta iz Ljubljane in Marjana Pogačnika iz Ljubljane, na seji dne 1. 12. 2005 izdalo odločbo številka U-I-219/03-25, o ustavnosti izpodbijanih členov ZRev-1.


22. 11. 2005

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 17. novembra 2005 sprejel slovenske računovodske standarde (2006) Več o ...


11. 5. 2005

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 2. 3. 2005 sprejel poročilo o delu za leto 2004.


23. 12. 2004

Znani so uradni izidi volitev novih članov sveta in strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.


2. 12.2004

V okviru 1. kongresa Slovenskega inštituta za revizijo so se dne 2. decembra 2004 izvedle tudi volitve novih članov sveta in strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, ker dosedanjim članom mandat poteče marca 2005. Glede na to, da je rok za pritožbe tri dni po dnevu volilnega zasedanja, tokrat objavljamo samo neuredne rezultate volitev. potek_volitev.pdf


14. 5. 2004

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 3. 5. 2004 sprejel poročllo o delu Inštituta za leto 2003.


17. 9. 2003

Na volitvah za nadomestnega člana revizijskega sveta, ki so bile 11. septembra 2003 v Hotelu Radin v Radencih, je bil s 55 glasovi podpore izvoljen gospod Franc Prodnik (Ernst & Young d.o.o.). Volilna udeležba je bila 29,4-odstotna. Novemu članu revizijskega sveta čestitamo.


8. 7. 2003

V teku je kandidacijski postopek za imenovanje nadomestnega člana v revizijski svet. Kandidate lahko imenuje revizijski svet ali najmanj deset pooblaščenih revizorjev. Rok za oddajo kandidatur je 11. avgust 2003, predlog kandidatur pa mora vsebovati:

 • ime, priimek ter naslov kandidata,
 • kratka obrazložitev kandidatovega poznavanja problematike revizijske stroke in njegovega dotedanjega prispevka k razvoju revizijske stroke,
 • privolitev (izjavo) kandidata, da se s kandidaturo strinja, ter
 • ime, priimek ter podpis predlagatelja.

 

Kot kandidati ne morejo biti predlagani pooblaščeni revizorji, ki so v delovnem ali pogodbenem razmerju z revizijskimi družbami EPIS d.o.o., Celje, IN REVIZIJA d.o.o., Ljubljana ter KPMG SLOVENIJA d.o.o., saj so v revizijskem svetu že predstavniki teh družb.


8. 7. 2003

V skladu z zakonsko zahtevo EU bodo morale tudi slovenske gospodarske družbe v letnih poročilih za leto 2005 začeti uporabljati Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).
V zvezi s tem pa se seveda porajajo številna vprašanja. Podrobnosti si lahko preberete v priloženem dokumentu.


8. 5. 2003

Revizijski svet je sprejel sklep, da se zaradi odstopa gospoda Vilija Pernerja kot predsednika in člana revizijskega sveta, v okviru jesenskega strokovnega srečanja revizorjev v Radencih izvede tudi nadomestno imenovanje novega člana. Po opravljenem imenovanju bodo člani izvolili novega predsednika, do takrat pa bo delo revizijskega sveta vodila podpredsednica gospa Sonja Anadolli.


15. 1. 2003

V reviji Revizor 12/02 je bil objavljen Preverjalni seznam razkritij v letnih poročilih mag. Blanke Vezjak. Omenjeni seznam lahko naročite brezplačno z izpolnitvijo naslednje naročilnice.


25. 7. 2002

V reviji za računovodstvo in finance IKS 7/02 najdete na straneh od 8 do 38 tipski pravilnik o računovodstvu, prilagojen rešitvam v zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-F) in novim slovenskim računovodskim standardom.

Oglejte si dokument ali dokument naročite z naslednjo naročilnico.