Posredni postopek vrednotenja lastniškega kapitala po metodi diskontiranega denarnega toka in uporaba metode čiste vrednosti sredstev

Ljubljana, 26. november 2003

Cena: 4,57 €