Zahtevnejša vprašanja računovodenja po MRS 39 – finančni inštrumenti: pripoznavanje in merjenje

Ljubljana, 24. april 2008

Cena: 21,90 €