Revizor 1/2011

Uvodnik

(Editorial)

Vsak začetek je težak. Tako pravijo. Pa je res tako? Kaj pa če postavimo izhodišče, da je vsak začetek nova izbira, nov prijem, novost, ki je prej nismo zaznali? Nov začetek naj bi bil predvsem nov izziv! Trdo postavljeno? Sploh ne. Torej: novo leto, nova – prva – številka Revizorja :), nova razmišljanja, nova razmerja, nove spodbude in ideje, nova iskanja poti za reševanje problemov, pa tudi razčiščenje preteklih razmer in razmerij, prepustitev spominov na dogodke, sprejete odločitve, dejanja in njih posledice tistim, ki proučujejo zgodovino. Kar je bilo, je bilo. In na to nimamo prav nič vpliva, ničesar ne moremo spremeniti, olepšati ali izbrisati iz zgodovinskega spomina. In prav je tako! Pa kaj nas to sploh briga, zakaj bi se obremenjevali z nečim, kar so dejstva, ki so nam všeč ali ne? Prav je, da poznamo zgodovino, se je ne sramujemo in jo pač priznamo tako, kot je. In prav je, da se iz nje česa naučimo, predvsem pa, da ne ponavljamo napak in odločitev, za katere sedaj vemo, da niso bile dobre in da nam niso prinesle nič dobrega. Smo torej pripravljeni na nov začetek? Pa začnimo (kot bi rekel Hugo – se ga še spomnite vsi tisti iz malo starejše generacije?)!

Začnimo od spodaj navzgor. Smo čisto spodaj, pri vsakem posamezniku, pri nas samih. Vprašajmo se, kaj želimo v tem letu doseči, kaj spremeniti, kaj na novo oblikovati, katera so naša nova interesna področja, kaj naj naredimo tudi na nas samih (s samim s seboj), da bomo drugačni, boljši, uspešnejši, zadovoljnejši! Ali je tako težko? Zagotovo ni, le usmerimo pogled naprej, v jutri, v nov dan, v nov začetek, v novo dobro. No, to prvo lekcijo sedaj obvladamo. Pa pojdimo naprej, na naslednjo stopnjo. Kaj pa naši nadrejeni, torej vsi vi, ki nam ta tak ali drugačen način postavljate pravila, po katerih se moramo ravnati; vsi vi, ki smo vam neposredno ali posredno zaupali, da nas vodite, ker ste nam tako ali drugače dokazali, da znate voditi, da znate in zmorete narediti vse tisto, česar sami ne moremo? Ej, zaupamo vam (smo vam)! Ampak, če ne gre, če ste sprejeli v preteklosti napačne odločitve, če nimate idej, karizme in če ne morete zagotoviti tistega, kar ste obljubljali, ej, najbolje, da greste, se umaknete in daste možnost in priložnost drugim z novimi, svežimi zamislimi. Predvidevam, da taki voditelji obstajajo, da imajo izdelan program, da vedo, kam in kako nas voditi in usmerjati. Pa vendar, kaj pa, če ugotovimo, da niso pravi, da nam le "prodajajo" neke ideje, v katere še sami popolnoma ne verjamejo, da so le drugi in drugačni pozerji, "manekeni", da "nakladajo" o nečem, kar je neizvedljivo. Morda utemeljeno vprašanje. Pa vendar menim, da Slovenija premore še veliko intelektualcev (ki pa se sami ne razglašajo in promovirajo), ki imajo vizije, ideje in tudi znanje, da bi nekaj naredili, pa istočasno niso populisti in ne prisegajo na pokvarjene vrednote! Večinoma so to vsakdanji javni anonimneži. Ali jih znamo na nek način prepričati, da se bolj aktivirajo, da je treba nekaj narediti, da rabimo nov veter v jadra, nove ideje, drugačen pristop? Težka bo. Razlogov je več. Obstoječe strankarske strukture v poziciji in opoziciji bi težko privolile v kake take "tujce", čeprav strokovnjake. Žal. Pri nas pa je politika okupirala skoraj vse pore življenja. Ne žal – to je katastrofa! Kako naprej? Seveda Slovenija ni zrela kak grški, tunizijski ali celo egiptovski scenarij. Pa vendar: veliko bi lahko rešila močna tehnična vlada z izdelano vizijo. Ali lahko na primer za štiri leta zamrznemo "demokracijo" (če je tole pri nas demokracija, je niti ne rabimo ...) in ali smo sposobni nekaj časa preživeti pod tehnokratsko vladavino? Seveda bi morala taka vlada sprejeti vrsto nepriljubljenih ukrepov, bili bi odpori, težave, nasprotovanja ... pa kljub temu bi bilo verjetno bolje, kot je sedaj in kot je tam, kamor plovemo. Ali pa morda rabimo kar kakega kralja oziroma diktatorja, ki bo udaril po mizi in stvari postavil na pravo mesto? Verjetno sedaj še nismo tako daleč, ampak če se bo tole nadaljevalo, dan, ko bo večina tako razmišljala, ne bo več daleč. Izzivam. Namenoma tudi zaradi anemičnosti inteligence, strokovnjakov, vseh nas, ki potihoma preklinjamo čez vse, ne storimo ali pa nismo pripravljeni storiti ničesar, da bi se stanje izboljšalo. Ja, če je tako, potem so tudi vse pritožbe neupravičene, potem pa priznajmo, da smo zadovoljni, da nam je vse prav, da nam je dobro, da nam ni treba ničesar spreminjati, iskati novih idej, vizij ... Za nov začetek naj po načelu od spodaj navzgor vsakdo najprej sam pri sebi razmisli o teh zadevah!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Zahteve ZFPPIPP glede dela revizorjev

Auditing Requirements Under Slovene Insolvency Legislation
Rok Sodin

Povzetek
V zadnjem obdobju smo priča vse večjim težavam podjetij zaradi plačilne nesposobnosti ter novicam o stečajnih postopkih in prisilnih poravnavah. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju predpisuje tudi vlogo revizorja v postopkih zaradi plačilne nesposobnosti. Vloga revizorja je pomembna predvsem v postopkih prisilne poravnave, saj določbe ZFPPIPP zavezujejo poslovodstva podjetij, da pridobijo mnenje revizorja o poročilu o finančnem položaju in poslovanju dolžnika. Prav tako pa mora revizor podati svoje mnenje glede zmožnosti plačilno nesposobnega dolžnika, da bo izplačal minimalne plače delavcev v prihodnjih dveh mesecih, za potrebe odložitve odločanja o stečajnem postopku na predlog upnika.

Summary
In recent months we have witnessed increasing insolvency problems of companies and news about bankruptcy proceedings and compulsory settlements. Slovene insolvency legislation prescribes the role of auditors in insolvency pro-ceedings. The role of auditors is highly important in compulsory settlement proceedings, since the Insolvency law requires the company management to acquire an auditor's opinion on the Report on the financial position and performance of the debtor. In addition, the auditor must give its opinion on the ability of the debtor to pay the minimum salaries for workers over the next two months, in order to achieve the suspension of the bankruptcy decision required by creditors.

JEL G33 M42
UDK 347.736/.739(497.4)


Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev kot del notranjih kontrol v občini

Internal Auditing of Preparing Development Plan Schemes in Municipality
Mag. Marjeta Štrus

Povzetek
Notranja revizija je neodvisna dejavnost v občini, katere namen je zagotavljanje objektivnosti. Dejavnost notranje revizije zajema tudi svetovanje, katerega namen je dodajati vrednost za izboljšanje poslovanja občine. Notranja revizija pomaga občini dosegati cilje z načrtovanim in urejenim načinom dela pri presojanju in izboljševanju učinkovitosti postopkov obvladovanja tveganj, kontroliranja in vodenja.
V prispevku bom predstavila notranje revidiranje kot enega ključnih dejavnikov sodobnega upravljanja in vodenja nasploh v lokalni samoupravi. Podrobno bom predstavila metodologijo za notranje revidiranje izvedbe letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev v občini.

Summary
Internal auditing is an independent objective assurance and consulting activity designed to add value to and improve the operations in a municipality. It helps a municipality accomplish its objectives by a systematic and disciplined approach to the evaluation and improvement of effectiveness in risk management, control and governance processes.
The article presents internal auditing as one of the key factors of modern management in general and in local communities. It presents the methodology of internal auditing of the inventory of assets and liabilities in the municipality.

JEL H72 M42
UDK 336.1:352:35.073.526


Računovodenje emisij toplogrednih plinov

Accounting for Greenhouse Gases Emissions
Dr. Simon Čadež, Kristina Jenko

Povzetek
Evropska shema za trgovanje z emisijami (EU ETS) je začela obratovati leta 2005 in je danes največja trgovalna shema na svetu. Z računovodskega vidika vzpostavitev trga z emisijami pomeni, da pravice do emisij, ki so bile pred tem zastonj, postanejo produkcijski faktor in posledično strošek. Zaradi zapletenosti problematike poročanje o emisijah na mednarodni ravni še vedno ni urejeno z ustreznimi standardi, zato se v praksi uporablja cela vrsta modelov računovodenja. Študija ima tri cilje: 1) predstaviti problematiko računovodenja emisij, 2) predstaviti različne modele računovodenja emisij na praktičnih primerih in 3) preučiti prakso računovodenja emisij v slovenskih podjetjih, vključenih v EU ETS. Glavne ugotovitve študije so tri. Prvič, podobno kot v EU, tudi v Sloveniji obstaja več modelov računovodenja emisij. Drugič, za slovensko prakso računovodenja emisij so značilne nekatere posebnosti, ki jih lahko pripišemo posebnostim slovenskih računovodskih standardov v primerjavi z mednarodnimi. Tretjič, zaradi zapletenosti problematike IASB in FASB pripravljata usklajeno globalno računovodsko regulativo za konsistentno in transparentno računovodenje emisij, vendar je težko oceniti, kdaj bo ta zaživela v praksi.

Summary
The EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) started operating in 2005 and represents the world's largest emissions trading initiative. The most important accounting implication of the scheme is that formerly costless activity (emitting greenhouse gases) has become costly. The complexity of the emissions trading mechanism is the reason why the respective financial reporting standards are still in the process of development, and hence, a range of accounting models is used in practice. There are three main objectives of the study: (1) to introduce the complexity of emissions accounting, (2) to demonstrate different models of emissions accounting that are in use, and (3) to investigate how Slovenian companies, included in the EU ETS, account for their emissions. The main findings are as follows. First, similar to the EU, in Slovenia several models for emissions accounting are in use. Second, Slovenian emissions accounting practice has got some specifics which can be attributed to the specifics of Slovenian Accounting Standards. Third, IASB and FASB are increasingly cooperating in an attempt to provide a single global accounting guidance regarding emissions,

JEL M41 Q56
UDK 504.7:657.41/.45


Celotna kvota udeležb v večstopenjskem koncernu

Shareholding in a Multi-Level Corporation
Dr. Lidija Hauptman

Povzetek
Pri zapletenih medsebojnih povezavah v koncernu je pravilna opredelitev skupine in deležev posameznih družb v kapitalu nujna za izvedbo postopka konsolidiranja. Opredelitev celotne kvote udeležb v koncernski strukturi zajema določitev računske vrednosti kapitala oziroma deležev obvladujoče družbe neposredno in/ali posredno v odvisnih družbah na vseh stopnjah. Celotna kvota udeležb v kapitalu večstopenjskega koncerna se opredeli, glede na tipologijo koncerna, po tehniki enostavnega izračuna ali tehniki izračuna s pomočjo matrik na zaporedni in neposredni način.

Summary
Due to very complex connections among companies forming a group, the correct definition of the group, the parent company shares in subsidiaries or the shares of individual companies in the group's capital is crucial for proper accounting consolidation. The definition of shareholding in a group structure covers the definition of the calculated value of capital or the shares of direct or indirect participation of the parent company in all subsidiaries at any dependency level. According to the group typology there are two major techniques to define capital shares or participation quota of a multi-level group. These are simple calculation technique and technique based on matrix - sequential and direct method.

JEL G32 G34
UDK 347.722:334


Pogled na razvoj proučevanja odmikov uresničenega poslovnega izida od načrtovanega v Sloveniji

Insight Into the Development of Variance Analysis Between the Achieved and Planned Financial Result in Slovenia
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Proučevanje odmikov uresničenih prihodkov in odhodkov od načrtovanih prihodkov in odhodkov je lahko zasnovano na poenostavljenih modelih ali na bolj razvitih modelih. V razpravi so na logičen način pojasnjene podrobnosti metodike razčlenjevanja odmikov, ki lahko vodijo do ustreznih matematičnih izrazov in računalniške izvedbe.

Summary
The variance analysis between the achieved revenues or expenses and the planned revenues or expenses can be based on simplified models or on more sophisticated models. The paper logically explains the methodology of variance analysis which can lead to the respective mathematical expressions and to the computerized application.

JEL C53 O21 O22
UDK 658:005.51:005.332.8