Revizor 2001

Revizor 12/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Renata Čuček – Svetovalna vloga revizorja pri izbiri računovodskega okvira poročanja mednarodnih podjetij
 • Dr. Slavka Kavčič, Mateja Babič – Prenosne cene za storitve v skladu s smernicami OECD
 • Mag. Saša Prelič – Pravni vidiki urejanja kapitalskih in premoženjskih razmerij pri delitvi in združitvi
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov, povezanih z administracijo
 • 4. letna konferenca notranjih revizorjev
 • Izobraževanje za naziv CISA
 • Obvestilo o volitvah nadomestnih članov odbora sekcije za revizijo Slovenskega inštituta za revizijo
 • Letos v Revizorju

Revizor 11/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Skupina avtorjev – Vizija o vlogi revizorja na slovenskem ob vstopu v novo tisočletje
 • Štefan Kuhar – Davčno revidiranje povezanih oseb
 • Dr. Franc Koletnik – Poročilo o kongresu nemških notranjih revizorjev v Magdeburgu
 • Vanda Debelak – Zaščita kapitala (revalorizacija v Sloveniji in zaščitne obresti na Hrvaškem ter njun vpliv na plačilo davka od dobička)
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov uporabniške informatike (2)
 • Posvetovanje o spremembah zakona o gospodarskih družbah

Revizor 10/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Anica Intihar – Odmev na prispevek zunanja revizija in aktivnosti vrhovnih revizijskih inštitucij v državah srednje in vzhodne Evrope pred vstopom v Evropsko unijo
 • Irena Andolšek – Namen načrta neprekinjenega poslovanja
 • MZRS (IFAC), Odbor za finančno in poslovodno računovodstvo – Opravljanje in podpiranje storitev informacijske tehnologije
 • Darja Spindler – Obdavitev motornih vozil
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov uporabniške informatike (1)
 • Izpiti v okviru posebnega dela izobraževanja
 • 4. letna konferenca notranjih revizorjev
 • Posvetovanje o spremembah zakona o gospodarskih družbah
 • Posvetovanje o najemu (lizingu)
 • 7. letna konferenca revizorjev
 • Zapisnik o izvedbi volitev predstavnikov pooblaščenih revizorjev v revizijski svet slovenskega inštituta za revizijo in ugotovitvi njihovega izida
 • 5. poletna revizijada

Revizor 9/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Tatjana Horvat – Zunanje računovodsko poročanje po medmrežju
 • MZRS (IFAC), Odbor za informacijsko tehnologijo – Izpeljava rešitev informacijske tehnologije
 • Simon Prelogar – Nekateri novejši vidiki pri ocenjevanju vrednosti podjetij
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj tehničnih pojmov v informatiki
 • Obvestila mednarodnih organizacij

Revizor 7-8/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Neva Maher – Zunanja revizija in aktivnosti vrhovnih revizijskih inštitucij v državah srednje in vzhodne Evrope pred vstopom v Evropsko unijo
 • Ivan Mohar – Premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja kot davčno priznani odhodki in davčna olajšava za zaposlovalca
 • Mag. Meta Duhovnik – Poročilo prve okrogle mize strokovnega panela sekcije za poslovne finance
 • Osnutki sprememb SRS 31-38 (2001)
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj tehničnih pojmov v informatiki (2)
 • Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja in pooblaščenega revizorja
 • 9. mednarodna konferenco o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov
 • 5. jesenski strokovni posvet revizorjev
 • XVI. posvetovanje društva računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor o računovodstvu, reviziji, davščinah in financah
 • Seminar o ocenjevanju vrednosti nepremičnin

Revizor 5-6/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Irena Debeljak – Zunanje izvajanje notranjerevizijskih storitev
 • Intervju s prof. dr. Marijo Borda, članico uredniškega sveta revije Revizor
 • MZRS (IFAC) Odbor za informacijsko tehnologijo – Nabava informacijske tehnologije
 • Mag. Blanka Vezjak – Davčno svetovanje – Pravne in strokovne podlage v Združenih državah Amerike
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj tehničnih pojmov v informatiki (1)
 • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2000
 • Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva računovodja
 • Izpiti v okviru splošnega dela izobraževanja
 • 5. zimska revizijada

Revizor 4/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Stanko Čokelc, Brigita Franc – Obdavčitev dobička pravnih oseb v Švici
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj splošnih pojmov v informatiki (3)
 • Osnutki sprememb SRS 20-23 in 28-30 (2001)
 • Mag. Meta Duhovnik – Obvestila mednarodnih organizacij
 • 4. letna konferenca računovodij

Revizor 3/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mitja Skitek – Zakon o revidiranju
 • MZRS (IFAC) – Odbor za informacijsko tehnologijo – Oskrbovanje načrtovanja informacijske tehnologije na področju poslovanja
 • Dr. Marjan Odar – Uporaba računovodske predpostavke previdnosti v različnih državah
 • Mag. Marko Lozej – Kalkulacije cen za prodajne odločitve v proizvajalnih podjetjih
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj splošnih pojmov v informatiki (2)

Revizor 2/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Blanka Vezjak – kognitor – poklic prihodnost
 • Dr. Ivan Lah – Slediti angleškemu ali evropskemu nauku državne revizije?
 • Dr. Boris Tušek – Notranje revidiranje v Republiki Hrvaški: danes in v prihodnosti
 • MZRS (IFAC) – Odbor za informacijsko tehnologijo – Oskrbovanje varovanja informacij

Revizor 1/01

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • dr. Ivan Turk – Znaki odličnosti pri podjetju
 • Renata Čuček – Prehod od načela previdnosti k načelu poštene vrednosti
 • Štefan Kuhar – Računovodsko obravnavanje pokojninskih načrtov delodajalcev v svetu in pri nas (2)
 • Mag. Igor PšunderUpoštevanje razlik v kakovosti nepremičnin pri ocenjevanju vrednosti po metodah donosa
 • Dr. Ivan Turk, mag. Rafael Črv – Pomembnejši pojmi iz standardiziranega računalniškega izmenjavanja podatkov (2)