Revizor 2004

Revizor 12/04

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Dr. Jožko Peterlin – Tvegana vrednost – orodje vrednotenja finančnih tveganj
 • Dr. Gordana Ivankovič – Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih hotelih
 • Mag. Blanka Vezjak – Primerjava SRS 2001 in MSRP 2004 - Uvod v SRS in oblike računovodskih izkazov
 • Etelka Korpič Horvat – Računsko sodišče in enako obravnavanje uporabnikov javnih sredstev

Revizor 11/04

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mira Lesjak – Razvoj notranjega nadzora javnih financ na stopnji približevanja Republike Slovenije Evropski uniji in vključitvi vanjo
 • Mihaela Žuran – Odloženi davki
 • Mag. Barbara Mörec – Predstavitev MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe

Revizor 10/04

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Lilijana Selinšek – Odločanje o davčnih prekrških po hitrem postopku skladno z novim zakonom o prekrških
 • Mag. Marica Rošker – Model notranjega revidiranja v malih notranjerevizijskih organizacijskih enotah

Revizor 9/04

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Matjaž Kovač – Nekatere pomembnejše spremembe obdavčevanja dohodkov pravnih oseb v Republiki Sloveniji
 • Mag. Lidija Hauptman – Davčno načrtovanje na ravni politike podjetja
 • Mag. Aleš Berk – Reševanje problematike plačilne nesposobnosti in finančne nediscipline kliče po večji preglednosti
 • Mag. Ljerka Crnković – Državna revizija v Republiki Hrvaški in proces povezav z Evropsko unijo
 • Mag. Barbara Mörec – Na kaj je treba paziti pri branju izkazov stanja zavarovalnic iz različnih držav
 • Benjamin Fekonja – Sestavljanje izkaza finančnega izida po SRS 26

Revizor 7-8/04

 • Dr. Marjan Odar - Uvodnik
 • Mag. Darjana Vidic - Okoljski stroški
 • Melita Kolbezen, Irena Debeljak - Uvedba modela uravnoteženega merjenja uspešnosti v praksi
 • Dr. Igor Pšunder, Nadja Ferlan - Sestava in izračun premije za ohranitev glavnice

Revizor 6/04

 • Dr. Marjan Odar - Uvodnik
 • Stojan Zorzenone - Ureditev in stališča do zunanje revizije malih gospodarskih družb v Sloveniji in Evropski uniji
 • Mag. Nada Klobučar - Vpliv davčnih pravil na računovodsko poročanje
 • Mag. Aleš Berk - Učinki zakona o finančnem poslovanju podjetij na prestrukturiranje slovenskega gospodarstva

Revizor 4-5/04

 • Dr. Marjan Odar - Uvodnik
 • Janja Skamlič - Odgovornost zunanjega revizorja pri odkrivanju prevar v računovodskih izkazih
 • Dr. Sergeja Slapničar - Dividendna politika podjetij slovenskega borznega in prostega trga
 • Janez Lipnik - Predstavitev Mednarodnega računovodskega standarda 7 - Izkaz finančnega izida

Revizor 3/04

 • Dr. Marjan Odar - Uvodnik
 • Aleš Berk - Plačilna sposobnost slovenskih podjetij in neposredni učinki njenega zakonodajnega urejanja
 • Tina Komerički - Vpliv razvrstitve dolžnikov na oblikovanje bančnih rezervacij
 • Mag. Blanka Vezjak - Predstavitev MSRP - MRS 1 in 34 ter MSRP 1
 • Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar - Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih / Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih (3. del)

Revizor 2/04

 • Dr. Marjan Odar - Uvodnik
 • Mag. Blanka Vezjak - Temeljne značilnosti mednarodnih standardov računovodskega poročanja
 • Dr. Boris Tušek, dr. Lajoš Šager - Vloga notranjega revizorja pri ocenjevanju tveganj in ravnanju z njimi
 • Dr. Tatjana Horvat - Učinkovit prikaz razkritij v letnem poročilu za presojanje uspešnosti poslovanja podjetja
 • Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar - Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih / Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih (2. del)

Revizor 1/04

 • Dr. Marjan Odar - Uvodnik
 • Dr. Ivan Turk - Vprašanja odličnosti ljudi na različnih stopnjah zbliževanja v splošnih in poslovnih razmerjih
 • Janja Skamli - Kodeks upravljanja in vodenja gospodarskih družb ter pomembnost ustrezne vzpostavitve sistema notranjih kontrol v podjetju
 • Dr. Slavka Kavčič, Dr. Stanko Koželj, Dr. Marjan Odar - Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih
 • Mag. Matjaž Kovač - Pravni vidiki mednarodne uvozne in izvozne davčne nevtralnosti