Revizor 2009

REVIZOR, revija o reviziji, št. 6/09, letnik november 2009

(REVIZOR, Journal of Auditing, No. 6/09, Vol. X, November 2009)

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit)
Stran (Page)
Mag. Mira Lesjak
Notranje revidiranje v povezavi z notranjim nadzorom nad javnimi financami v Republiki Sloveniji – sedanja ureditev in njena nadgradnja
(Internal Auditing as Part of Public Finance Internal Control – Current Situation and Upgrading)
7
Dr. Aleš Krisper, Stanka Klakočer
Ključne in pomožne notranje kontrole ter njihov vpliv na velikost finančnih popravkov za izplačila iz evropskih kmetijskih skladov
(Key and Ancillary Internal Controls and Their Impact on The Amounts of Financial Corrections for Payments from European Agricultural Funds)
23
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar, dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj
Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih druge možne računovodske metode
(Development of Accounting in Slovene Companies – Alternative Accounting Methods)
47
Dr. Ivan Turk
Nekaj dilem v zvezi z oblikovanjem sistemov medsebojno povezanih kazalnikov
(Some Dilemmas Concerning The Creation of The System of Interrelated Indicators)
82
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
96
Seznami (Lists)  

REVIZOR, revija o reviziji, št. 5/09, letnik X, oktober 2009

(REVIZOR, Journal of Auditing, No. 5/09, Vol. X, October 2009)

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit)
Stran (Page)
Mag. Erna Štefe
Notranji nadzor javnih financ v občinah v letu 2007
(Public Finance Internal Control in Municipalities in 2007)
7
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar, dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
(Development Organisation of Accounting in Slovene Companies)
18
Mag. Blanka Vezjak
Poročanje o trajnostnem (družbeno odgovornem) poslovanju ter vloga računovodij in revizorjev
(Reporting on Sustainable /Socially Responsible/ Corporate Operation and the Role of Accountants and Auditors)
45
Dr. Ivan Turk
Vpogled v nastajanje računovodsko naravnane ekonomike organizacije v Sloveniji
(Insight into the Development of Accounting Structured Economics of an Organization in Slovenia)
73
 
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Mag. Miroslava Vitasović
Analiza proračunske ureditve v Hrvaški
(Analysiss of the Budgetary System in Croatia)
93
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
 
109
Seznami (Lists)
 

REVIZOR, revija o reviziji, št. 4/09, letnik X, avgust 2009

(REVIZOR, Journal of Auditing, No. 4/09, Vol. X, August 2009)

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit)
Stran (Page)
Mag. Irma Kovač:
Aktualni izzivi za notranjo revizijo v javnem zdravstvu
(Current Challenges for Internal Audit in the Field of Public Health)
7
Nataša Prah:
Revidiranje porabe sredstev iz strukturnih skladov v programskem obdobju 2007-2013
(Auditing the Structural Funds in New Programming Period 2007-2013)
26
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar
Izkaz poslovnega izida in vseobsegajoči donos
(Profit and Loss Statement and Comprehensive Income)
47
Dr. Marjan Odar, dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj:
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
(Organisation of Accounting in Slovene Companies)
63
Mag. Ksenija Černe:
Culture as an Influential Factor on Accounting Systems Development and Criterion of Accounting Systems Classifications
(Kultura kot vpliven dejavnik na razvoj računovodskih sistemov in merilo za razvrščanje računovodskih sistemov)
82
 
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Aleš S. Berk, Igor Lončarski:
Motivi (ne)obvladovanja tveganj v slovenskem potranzicijskem okolju
(Motives for (the Lack of) Risk Management in the Slovene Post-Transition Environment)
101
Mag. Blaž Pate:
Davčni vidik izčlenitve po ZGD-1
(Tax Viewpoint of Transfer of Assets)
115
 
 
Mednarodne novice (International News)
 
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
126
Stališča (Statements)
 
 
Obvestila (Communications)
 
Seznami (Lists)
 

Revizor 3/09

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Mag. Marica Rošker: Tveganje prevar pomembnejše v času finančne krize
 • Marjeta Štrus: Značilnosti finančnega poslovanja ožjih delov občine in notranja revizija
 • Simon Čadež, Katja Krvina: Stres in vzroki stresa računovodij v slovenskih računovodskih servisih
 • Dr. Ivan Turk: Načelo previdnosti in načelo poštene vrednosti pri računovodskem poročanju
 • Mag. Tina Štok: Obdavčevanje poslov med povezanimi družbami z davkom od dohodkov pravnih oseb v Veliki Britaniji
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • Pojasnilo 7 – dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP
 • 17. mednarodna konferenca o reviziji in kontroli informacijskih sistemov

Revizor 2/09

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Dr. Aleš Krisper, Stanka Klakočer: Revidiranje kontrolnih metod in izplačevanja neposrednih plačil skupne kmetijske politike
 • Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj in Dr. Marjan Odar: Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih, stanje 31. decembra 2006
 • Daniel Zdolšek: Poročanje o poslovnih odsekih: uporaba in analiza MSRP 8 in SFAS 131
 • Dr. Ivan Turk: Vrednotenje, prevrednotovanje, ocenjevanje gospodarskih kategorij in ocenjevanje vrednosti v slovenskem računovodstvu
 • Mag. Danijel Vukovič: Uporaba kazalnikov pri določitvi ocen (ratingov) finančne moči zavarovalnic
 • Stališče 10
 • Poročilo o delu slovenskega inštituta za revizijo za leto 2008
 • 12. letna konferenca računovodij
 • 12. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Revizor 1/09

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Dr. Ivan Turk: Nasprotja osebne odličnosti, ki še vedno omogočajo poklicno odličnost človeka
 • Dr. Meta Duhovnik: Ustanovitev in delovanje revizijske komisije
 • Daniel Zdolšek: Tveganja in dejavniki razkrivanja informacij o (po) poslovnih odsekih
 • Matej Loncner: Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev v komunalnih podjetjih
 • Mag. Bojan Kunovar, dr. Nina K. Cankar: Ocenjevanje vrednosti podjetij za namen iztisnitve manjšinskih delničarjev
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • Predlog stališča 11 in stališča 12
 • Jubilejni 40. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji