Revizor 2010

REVIZOR, revija o reviziji, letnik XI, št. 6/10, december 2010

REVIZOR, Journal of Auditing, Volume XI, No. 6/10, December 2010

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 

Revizija (Accountancy)

Stran (Page)
Mag. Mitja Skitek
Finančna neodvisnost kot ključna sestavina celovite neodvisnosti revizijske družbe
(Financial Independence as a Key Element of the Audit Firm's Complete Independence)
7
Mag. Nejc Osterman, dr. Maja Zaman Groff
Ocenjevanje uspešnosti delovanja revizijskih komisij v slovenskih gospodarskih družbah
(Performance Evaluation of Audit Committees in Slovene Companies)
32
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
(Organisation of Accounting in Slovene Companies)
51
Dr. Ivan Turk
Varčnost in potratnost pri poslovanju
(Thriftiness and Wastefulness in Operation)
85
 
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Mag. Elizabeta Volf
Analiza poslovanja nepremičninskih investicijskih družb v svetu in Sloveniji
(Business Analysis of Real Estate Investment Trusts Worldwide and in Slovenia)
99
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
114
Seznami (Lists)
 

REVIZOR, revija o reviziji, letnik XI, št. 5/10, oktober 2010

(REVIZOR, Journal of Auditing, Vol. XI, No. 5/10, October 2010)

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dr. Liljana Selinšek
Deliktna odgovornost računovodje za izpolnitev spornih navodil delodajalca
(Criminal Liability of Accountants for Executing Disputable Employer's Instructions)
7
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
(Organisation of Accounting in Slovene Companies)
16
Suzana Sušnik in dr. Sergeja Slapničar
Vrednotenje avtorskih pravic
(Valuation of Copyrights)
58
Dr. Ivan Turk
Razvoj razumevanja uspešnosti pri nas
(Understanding of Effectiveness in our Country)
74
 
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Danilo Marinović
Protokol o spremembah konvencije o medsebojni upravni pomoči v davčnih zadevah
(Protocol Amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)
87
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
98
Seznami (Lists)
 

REVIZOR, revija o reviziji, št. 4/10, letnik XI, avgust 2010

(REVIZOR, Journal of Auditing, No. 4/10, Vol. XI, August 2010)

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit))
Stran (Page)
Mag. Matjaž Kovač
Novosti glede javnega naročanja in revizije postopkov javnega naročanja
(Novelties Regarding Public Procurement Procedures and Revision in the Republic of Slovenia)
7
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
(Organisation of Accounting in Slovenian Companies)
52
Mag. Robert Horvat, dr. Bojana Korošec
Drseče ali tehtane povprečne cene: kakšna je pravzaprav razlika?
(Sliding-Scale Prices or Weighted Average Prices: What is the Real Difference?)
93
Dr. Ivan Turk
Razvoj razumevanja učinkovitosti pri nas
(The Development of Understanding the Efficiency in Our Conditions)
104
 
 
Finance in davki (Finance and Taxes) Stran (Page)
 
Dr. Borut Stražišar
Forex
(Forex)
122
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
134
Seznami (Lists)
 

REVIZOR, revija o reviziji, št. 3/10, letnik XI, junij 2010

(REVIZOR, Journal of Auditing, No. 3/10, Vol. XI, June 2010)

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit))
Stran (Page)
Mag. Marjeta Štrus
Notranje revidiranje priprave načrta razvojnih programov občine
(Internal Auditing of the Preparation of Development Plan Schemes in Municipalities)
7
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Aleksandra Petejan
Kritika vrednotenja po pošteni vrednosti
(Critics of Fair Value Measurement)
20
Dr. Ivan Turk
Sodobni tržni in netržni prenos dobrin ter vloga računovodenja
(Contemporary Market and Non-Market Transfer of Goods and the Role of Accountancy)
41
 
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Mag. Ivan Kebrič
Pribitek za tveganje malega podjetja
(Small Stock Premium)
51
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
64
Seznami (Lists)
 

REVIZOR, revija o reviziji, št. 2/10, letnik XI, april 2010

(REVIZOR, Journal of Auditing, No. 2/10, Vol. XI, April 2010)

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit))
Stran (Page)
Mag. Irma Kovač
Notranji nadzor javnih financ kot sestavina finančnega načrtovanja in poročanja zdravstvenih zavodov
(Public Internal Financial Control as a Component of Financial Planning and Reporting of Public Health Institutions)
7
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih
(Development of Accounting in Slovene Companies)
29
Dr. Ivan Turk
Poklicna odličnost poslovodnika (menedžerja) in vloga poslovodnega računovodstva pri njej
(Professional Excellence of a Manager and the Role of Management Accounting in it)
65
Maja Curk in dr. Sergeja Slapničar
Poštena vrednost in finančna kriza – razkrite težave in nekatere predlagane rešitve
(Fair Value and Financial Crisis – The Revealed Issues and Some Proposed Remedies)
83
 
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Dr. Borut Stražišar
Opcijske pogodbe – opcije
(Option Contracts – Options)
100
Dr. Robert Zenzerović
Obvladovanje plačilne sposobnosti v vlogi ohranjanja časovne neomejenosti poslovanja
(Solvency Management in the Role of Going-Concern Maintenance)
109
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
126
Seznami (Lists)
 

REVIZOR, revija o reviziji, št. 1/10, letnik XI, februar 2010

(REVIZOR, Journal of Auditing, No. 1/10, Vol. XI, February 2010)

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit))
Stran (Page)
Mag. Erna Štefe
Nadzor Računskega sodišča rs nad porabo javnih sredstev v občinah
(Control of the Court of Auditors of RS over the Use of Public Finances in Municipalities)
7
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Mag. Mira Lesjak
Upravljanje tveganj v proračunskih uporabnikih
(Risk Management within Budget Users)
18
Dr. Ivan Turk
O slovenski računovodski šoli
(The Slovenian Accounting School)
43
 
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Mag. Elizabeta Volf
Analiza poslovanja nepremičninskih investicijskih družb v svetu in Sloveniji
(Business Analysis of Real Estate Investment Trusts both Worldwide and in Slovenia)
57
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
74
Seznami (Lists)