Revizor 2011

Revizor, revija o reviziji, letnik XXII, št. 6/11, december 2011

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXII, No. 6/11, December 2011

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit)
Stran (Page)
Dr. Renato Vrenčur, Duši Ašič
Pravni in ekonomski vidiki faktoringa
(Legal and Economic Aspects of Factoring)
7
Mag. Andreja Štrukelj
Poročanje po odsekih v Sloveniji
(Segment Reporting in Slovenia)
23
Andrej Hartman
Strošek kapitala: in še vedno se giblje
(Cost of Capital: and it Continues to Move)
49
Dr. Marijan Kocbek
Pravna razmerja in odškodninska odgovornost v dejanskem in pogodbenem koncernu
(Damage and Other Claims between Affiliated Companies of Factual and Contractual Concerns)
72
Mag. Boštjan Kežmah, dr. Aleš Živkovič
Varovanje osebnih podatkov v sporočilih elektronske pošte
(Personal Data Security in Electronic Messages)
93
Mag. Karmen Demšar
Evropske pravne podlage za obdavčitev z DDV in načelo nevtralnosti
(EU VAT Legislation and Principle of Neutrality)
103
 
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
88
Seznami (Lists)
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXII, št. 5/11, oktober 2011

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXII, No. 5/11, October 2011

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit)
Stran (Page)
Nataša Prah
Ocena sistema in revidiranje notranjih kontrol pri reviziji strukturnih skladov
(System Evaluation and Internal Control Auditing in Structural Funds Audit
7
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dušan Hartman
Konsolidiranje po spremenjenih MSRP in SRS
(Consolidation Under Revised IFRS and SAS)
30
Dr. Bojana Korošec, mag. Robert Horvat
Zaznave slovenskih računovodij o zavezanosti različnim interesnim skupinam
(Slovene Accountants' Perceptions of their Responsibility to Different Stakeholders)
63
Mag. Nevenka Ribič
Poklicna etika računovodij in njeno uresničevanje v praksi
(Professional Ethics of Accountants and it's Application in Practice)
75
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
88
Seznami (Lists)
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXII, št. 4/11, julij 2011

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXII, No. 4/11, July 2011

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Revizija (Audit)
Stran (Page)
Mag. Mitja Skitek
Cene začetnih revizijskih poslov
(Prices of Initial Audit Engagements)
7
   
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Dr. Stanko Čokelc
Dojemanje kakovosti in odgovornosti davčnega svetovanja
(Perception of Quality and Responsibility of Tax Consulting)
26
Mag. Miha Šlamberger
Kritična predstavitev zakona o preprečevanju zamud pri plačilih
(Critical Presentation of the Act on Prevention of Late Payments)
47
Dr. Renato Vrenčur
Informatizacija zemljiške knjige po noveli ZZK-1C
(Computerisation of Land Registry under the Amended Land Registry Act)
65
Mag. mag. Jože Andrej Čibej
Nedorečenost efektivne obrestne mere
(Incompleteness of the Annual Percentage Rate of Charge)
78
   
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
88
Seznami (Lists)  
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXII, št. 3/11, junij 2011

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXII, No. 3/11, June 2011

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
   
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Mag. Boštjan Vegelj
Proučevanje uspešnosti poslovanja življenjske zavarovalnice s kazalcem notranja vrednost
(Business Performance Study of Life Insurance Company with Embedded Value)
7
   
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Mag. Boris Pfeifer
Davčna ureditev družb tveganega kapitala in vlaganja tveganega kapitala v Republiki Sloveniji
(Taxation of Venture Capital Companies and Venture Capital Investments in the Republic of Slovenia)
19
Mag. Jože Andrej Čibej
Realno nespremenljivi denarni tokovi
(Cash Flows Fixed in Real Terms)
47
   
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
138
Seznami (Lists)  
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXII, št. 2/11, april 2011

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXII, No. 2/11, april 2011

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
   
 
Revizija (Audit)
Stran (Page)
Mag. Boštjan Vegelj
Proučevanje uspešnosti poslovanja življenjske zavarovalnice s kazalcem notranja vrednost
(Business Performance Study of Life Insurance Company with Embedded Value)
7
 
 
Revizija (Audit)
Stran (Page)
Mag. Andreja Istenič
Povezava notranjega revidiranja in obvladovanja tveganj v podjetju
(Connection Between Internal Auditing and Risk Management in a Company)
7
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
(Organisation of Accounting in Slovene Companies)
32
Mag. Blaž Pate
Poslovne kombinacije in uporaba MSRP 3 pri združitvah in delitvah gospodarskih družb
(Business Combinations and Application of IFRS 3 in Mergers and Divisions of Companies)
73
 
 
Finance in davki (Finance and Taxes)
Stran (Page)
Janja Končan
Varovanje obrestnega tveganja po na?elih obra?unavanja varovanj pred tveganji
(Interest Rate Risk Management by Using Hedge Accounting Rules)
99
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
112
Seznami (Lists)  
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXII, št. 1/11, februar 2011

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXII, No. 1/11, February 2011

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
   
 
Revizija (Audit)
Stran (Page)
Rok Sodin
Zahteve ZFPPIPP glede dela revizorjev
(Auditing Requirements under Slovene Insolvency Legislation)
7
Mag. Marjeta Štrus
Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev kot del notranjih kontrol v občini
(Internal Auditing of Preparing Development Plan Schemes In Municipality)
22
 
 
Računovodstvo (Accountancy)
Stran (Page)
Dr. Simon Čadež, Kristina Jenko
Računovodenje emisij toplogrednih plinov
(Accounting for Greenhouse Gases Emissions)
34
Dr. Lidija Hauptman
Celotna kvota udeležb v večstopenjskem koncernu
(Shareholding in a Multi-Level Corporation)
57
Dr. Ivan Turk
Pogled na razvoj proučevanja odmikov uresničenega poslovnega izida od načrtovanega v Sloveniji
(Insight into the Development of Variance Analysis between the Achieved and Planned Financial Result in Slovenia)
76
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
99
Seznami (Lists)