Revizor 7-8/2007

Uvodnik

(Editorial)

Ali dobro prenašate visoke temperature? V teh dneh so nam res podkurili, kajne? No, pa saj je vrhunec poletja in je kar nekako normalno, da je vroče. Morda pa komu poleg vremenskih vplivov temperaturo dviga tudi kaj drugega? To pa je že bolj zapleteno področje. Odgovor je odvisen od tega, kakšna so vaša pričakovanja oziroma kako sproščeno gledate na to, ali in s kakšnim namenom se želi nekdo pohvaliti, kako dobro živimo, ali drugi grajati, kako je lahko vse relativno. Je že tako, da je kar nekaj pojavov v fazi dokaj intenzivne rasti. Delnice na borzi sledijo bikovemu zamahu navzgor, slovenski družbeni proizvod raste, cene se dvigajo in domača inflacija je najvišja v evrskem območju. Katera rast vas najbolj privlači ali vam zbuja največje strahove? Marsikdo malo starejši bo verjetno najprej napel ušesa, ko bo v njih zaskelela beseda inflacija. Spomini še živijo in so še dokaj sveži. Preveč, da bi lahko kar zamahnili z roko in se potolažili s tem, da se nas sedaj, ko smo v evrski družini, to ne tiče. Če je letna inflacijska stopnja okoli štiri odstotke, če se okoli te številke suče tudi letna obrestna mera, če se zaslužki ne povečujejo, to ... to lahko pomeni, da realno izgubljamo. Sicer nominalno res na "višji" ravni, ampak dejansko izgubljamo; vsekakor se vse rasti in vsi uspehi ob tem dejstvu pokažejo v drugačni luči. Ste že kdaj slišali za te in podobne zgodbe oziroma ali se jih še spomnite? In tudi pojasnil in kar strokovnih razlag, da je za gospodarsko rast neka "umirjena" letna inflacija dobrodošla, pa tudi sodobnih zagotovil, da te številke (še) niso alarmantne. Morda se lahko s takimi razmišljanji celo strinjamo, če gre res za realno rast: če pa je vse skupaj le nominalna igra številk, če se je bik zakadil v inflacijo in jo bo z močnimi rogovi vedno bolj dvigoval, pa tolažilne razlage, da je to nekaj povsem normalnega, kmalu ne bodo več zalegle. Tisti, ki ga je pičila kača, se namreč boji tudi zvite vrvi. Ali nas spet čakajo kaki protiinflacijski programi in če, na katerih področjih? Upam, da pregovor, ki pravi, da iz malega raste veliko, vsaj glede inflacije ne bo veljal.

Kaj pa rast delnic na ljubljanski borzi? Je posledica uspešnega gospodarjenja naših družb, zaupanja investitorjev v moč našega gospodarstva, govoric o prevzemih - ali pa morda balon, ki je že zelo napihnjen in lahko tudi poči ali vsaj izpusti nekaj zraka? Kaj žene delnice v nebo in na podlagi katerih pričakovanj vlagatelji plačujejo svoje nakupe? Je sploh kakšna povezava med uspešnostjo družbe, tržno vrednostjo njenih delnic in dividendami? In ker imajo družbe med svojimi naložbami tudi delnice drugih družb, ki skoraj neprestano rastejo, rastejo tudi njihovi dobički in z uspešnostjo so zadovoljni lastniki pa poslovodstvo pa zaradi davkov tudi država. Pa saj je to skoraj blizu ideala! Ampak kaj, če se tudi tako začne razvijati spirala? Ko v tej vročini razmišljam o tem, me včasih tam nekje zadaj v podzavesti nekaj prešine in postavi se mi vprašanje, kako to, da delnice na borzi rastejo z mnogokratniki rasti dobičkov družb in da so izplačane dividende na te iste delnice v večini primerov skoraj zanemarljive glede na njihovo bikovsko rast? Fikcija, iluzija, ali kak novodoben "perpetum mobile"? Morda, morda pa so le pričakovanja prevelika, lahko celo nerealna, in ali ni to lahko tudi neke vrsta borzna inflacija?

Ali so se si mi mogoče od vročine malo skisali možgani, da si zastavljam taka in podobna vprašanja? Pa saj večina kazalcev kaže, da je še vse v redu! No, vsekakor sem potreben hladne prhe. Pa ne samo jaz, verjetno kakšen mrzel tuš ne bi škodil tudi naši inflaciji; in ponižno le dodajam željo, da ne bil kakšen medvedov obisk borze predolg in preboleč. Kakorkoli že, jaz se grem malo ohladit in vi verjetno tudi, pa tudi inflacija naj se v času dopustov malo "skulira", kajne?

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Michael Power: revizijska družba / rituali potrjevanja (navedki)

(The Audit Company / Rituals of Verification /Citations/)
Dr. Aleš Novak

Povzetek
V prispevku predstavljamo izbor najzanimivejših misli iz knjige Michaela Powerja: Revizijska družba / rituali potrjevanja. V njej se avtor sociološko, tehnično-tehnološko, ekonomsko in še kako drugače ukvarja z vprašanji razširjenosti in razširjanja revidiranja v družbi, načini in razlogi njegove privlačnosti kot inštrumenta vladanja in nadzora, njegovim preraščanjem v neke vrste družbeno gibanje pa tudi z disfunkcionalnostmi oziroma celo patologijami, ki iz tega izhajajo. Posebno pozornost posveča vprašanjem nejasnosti revizijskega produkta, epistemološkim nedorečenostim poklica, rešitvam za njihovo preseganje, retoriki oblikovanja in ohranjanja javne podobe ter njegovi dialektiki z drugimi (sočasnimi) družbenimi gibanji, kot je gibanje tako imenovanega novega javnega menedžmenta. V osnovi gre za sociološko čtivo z revidiranjem kot osrednjim vprašanjem, ki pa je v svojem izhodišču zasnovano kot kritika trenutnega stanja in razvoja stvari, zato delo brez večjih težav uvrstimo v skupino tako imenovanega kritičnega računovodstva (critical accounting) z osnovnim namenom postaviti ogledalo in spodbuditi razpravo.

Summary
In this article we present a selection of some most profound and intriguing thoughts from the Michael Power's book: The Audit Society / Rituals of Verification. In his book he deals with the sociology, technology, economy and other questions of audit(ing), its presence and dissemination in society, its methods and the reasons for its appeal as an instrument of governance; auditing is growing into a kind of social movement, also bringing along some disfunctionalities and pathologies in the process. His special attention goes to the questions of the audit product ambiguity, the epistemological "blanks" of the profession and solutions for their overcoming, the rethorics of achieving and maintaining public image and its dialectics with some other social movements like the new public management. In its essence, it is a sociological reading with auditing at its main focus, which is in great deal designed as a critique of the present state and development of the subject, and can therefore very easily be categorized as a work of critical accounting, with its main emphasis on showing a mirror and triggering a discussion.


Načrtovanje notranje revizije javnih naročil v občini

(Planning of Internal Public Procurement Audits in Municipalities)
Mag. Marjeta Lah

Povzetek
Postopki javnega naročanja so ena izmed najpomembnejših dejavnosti v občini (v javnem sektorju nasploh), predvsem zaradi velike porabe proračunskega denarja, ki izhaja iz predmetov javnega naročanja.
Notranje revidiranje je neodvisna dejavnost v občini, katere namen je zagotavljanje objektivnosti. Zajema tudi svetovanje, katerega namen je dodajati vrednost za izboljšanje poslovanja občine. Občini pomaga dosegati cilje z načrtovanim in urejenim načinom dela pri presojanju in izboljševanju učinkovitosti obvladovanja tveganj, kontroliranja in vodenja.
V prispevku želim predstaviti notranje revidiranje kot enega ključnih dejavnikov sodobnega upravljanja in vodenja nasploh v lokalni samoupravi. V članku bom podrobno predstavila načrtovanje revizije na primeru javnega naročanja v občini.

Summary
The procedures of public procurement are one of the most important activities in the public sector, because a lot of budget money is involved in these activities.
Internal auditing is an independent objective assurance and consulting activity designed to add value to and improve the operations of municipalities. It helps a municipality accomplish its objectives by a systematic and disciplined approach to the evaluation and improvement of effectiveness in risk management, control and governance processes.
The article presents internal auditing as one of the key factors of modern management in general and in local communities in particular. The article presents one segment of internal auditing, i.e. the planning of an audit related to public procurement in a municipality.


Primerjava vrednotenja gospodarskih kategorij bilance stanja v MSRP in ameriških GAAP

(Valuation Comparison of the Balance Sheet Economic Categories Between IFRS and US GAAP)
Dr. Aleš Novak

Povzetek
V prispevku bomo prikazali zgoščeno primerjavo vrednotenja gospodarskih kategorij bilance stanja v MSRP in ameriških GAAP. MSRP in ameriški GAAP sodijo v tako imenovano anglo-ameriško skupino zunanjega računovodskega poročanja. Po ugotovitvah vodilnih piscev, ki se ukvarjajo s proučevanjem ureditev zunanjega računovodskega poročanja, je glavni razlog za značilnosti anglo-ameriške skupine zunanjega računovodskega poročanja prevladujoče kapitalsko financiranje podjetij s financerji brez posebnih razmerij. Za to skupino je značilno tudi poudarjanje informacijskih potreb uporabnikov računovodskih izkazov za sprejemanje poslovnih odločitev. Najpomembnejše značilnosti vrednotenja sredstev, dolgov in kapitala smo predstavili opisno, razlike v vrednotenju pa tabelarično. Ugotovili smo, da se nekatere rešitve ameriških GAAP sicer razlikujejo od MSRP, vendar po našem mnenju niso zelo bistvene in bi jih bilo mogoče z razkritji uporabnikom jasno prikazati. Hkrati pa smo priča korakom, ki zmanjšujejo razlike med obema zbirkama računovodskih standardov.

Summary
The paper presents a concentrated valuation comparison of the balance sheet categories between IFRS and US GAAP. Both IFRS and US GAAP are part of the Anglo-American group of financial reporting systems. The leading authors covering this field of study identified the strong equity/outsider-dominated financing system of business enterprises as the main reason for the characteristics of the Anglo-American group of financial reporting. Another important feature of this group of financial reporting systems is the emphasis on the information needs of financial statements user's for making economic decisions. The most important valuation characteristics concerning assets, liabilities and equity are presented descriptively while the differences in the valuation rules are exposed in a tabular summary. We found out that there are some valuation differences between US GAAP and IFRS, but they are in our opinion not very material and could thus be clearly presented to users by disclosures. At the same time, we can notice the efforts to further harmonize both sets of financial reporting standards.