Davčniki

Davčniki

Sekcija za davčno svetovanje pri Slovenskem inštitutu za revizijo združuje vse preizkušene davčnike, ki so v skladu s pravilnikom o pridobitvi potrdila o strokovnem nazivu preizkušeni davčnik, vpisu v register preizkušenih davčnikov in načinu objavljanja podatkov pridobili strokovni naziv in so vpisani v register pri inštitutu. Sekcija deluje v okviru strokovnega sveta, njena naloga pa je, da

  • opravlja strokovna dela s področja davkov in davčnega svetovanja,
  • skrbi za izvajanje sklepov strokovnega sveta,
  • strokovnemu svetu predlaga v sprejetje standarde, kodekse in druge akte, pomembne za delovanje stroke,
  • strokovnemu svetu posreduje predlog smernic za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja,
  • skupaj s strokovnim svetom skrbi za razvoj davčno svetovalne stroke.

 

Odbor sekcije

Na podlagi volitev novih članov odbora sekcije preizkušenih davčnikov, ki so potekale 24. januarja 2013, je bil sestavljen nov odbor sekcije v sestavi:

Predsednica:
Saša Jerman

Člani
Karmen Demšar
Brigita Franc
dr. Majda Kokotec-Novak
Danilo Marinović

 

Iz dela sekcije

Poročilo o delu sekcije

Poročilo o delu sekcije za leto 2015 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2015, in sicer na strani poročila o delu.

Program dela za leto 2016

Projekt 1

Izvajanje rednih strokovnih srečanj preizkušenih davčnikov (tudi v sodelovanju z drugimi sekcijami)–najmanj 6 x letno.
Strokovni vodja projekta: Danilo Marinović
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 2

Sodelovanje z Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za finance in Ministrstvom za pravosodje na področju davčne zakonodaje.
Strokovni vodja projekta: Saša Jerman in dr. Marjan Odar
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 3

Skrb za rubriko Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS – najmanj 4 x letno, iz prakse za prakso najmanj 6x letno.
Strokovni vodja projekta: Saša Jerman
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 4

Priprava in izvedba dodatnega izobraževanje v obliki seminarjev ali delavnic s področja davkov in davčnega svetovanja (najmanj 5 seminarjev).
Strokovni vodja projekta: Danilo Marinović
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 5

Izvedba 17. davčne konference Slovenskega inštituta za revizijo.
Strokovni vodja projekta: Saša Jerman
Rok izvedbe: januar 2017

Projekt 6

Skrb za predloge pojasnil in stališč sekcije preizkušenih davčnikov iz 3. ravni Hierarhije preizkušenih davčnikov.
Strokovni vodja projekta: Karmen Demšar
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 7

Sodelovanje v mednarodnih strokovnih organizacijah, spremljanje ureditev razvoja obdavčevanja v Evropi in prizadevanje za sistemsko postavitev vstopnih pogojev za opravljanje davčnega svetovanja.
Strokovni vodja projekta: prof. dr. Majda Kokotec – Novak
Rok izvedbe: stalna naloga

Projekt 8

Izvajanje strategije dela odbora preizkušenih davčnikov na ključnih področjih skladno z dodeljenimi usmeritvami.
Strokovni vodja projekta: Saša Jerman
1. Koordinacija dela odbora ter področje neposrednih davkov pravnih oseb (DDPO, DFS, Davek na bilančno vsoto bank, ....konvencije) Saša Jerman
2. Področje neposrednih dajatev za fizične osebe (DOH, Prispevki, davek na premoženje, davek na dediščine...konvencije ) Brigita Franc
3. Področje posrednih davkov (DDV, trošarine, DMV, DPN, ...) Karmen Demšar
4. Področje davčnega postopka, dejavnosti davčnega svetovanja Danilo Marinović
5. Področje mednarodnega delovanja, področje izobraževanja dr. Majda Kokotec Novak
Odgovorni član za posamezno področje: pripravi gradivo za sejo odbora in ga pošlje predsednici odbora, skrbi za strokovne razlage z navedenega področja in je strokovno odgovoren za delo odbora na navedenem področju v celotnem mandatu 2013 - 2017
Rok izvedbe: stalna naloga