Notranji revizorji

Notranji revizorji

V današnjem poslovnem okolju pomenijo notranji revizorji ključ do poslovne uspešnosti. Njihovo delo je pregledovanje procesov, delovanja in doseganja ciljev organizacije. Vodstvu na vseh organizacijskih ravneh strokovno svetujejo pri iskanju nenehnih izboljšav. So raziskovalci, poročevalci in analitiki. Njihovo delovanje zajema usmerjanje prihodnjih aktivnosti, spreminjanje postopkov že utečenih aktivnosti ali pripravljanje novih aktivnosti, ki jih zahtevajo spremenjene okoliščine.

Sekcija za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo (odslej Inštitut) povezuje stroko notranjega revidiranja na državni ravni ter skrbi za promocijo notranjega revidiranja in izobraževanje notranjih revizorjev na temelju državne zakonodaje.

Člani sekcije za notranjo revizijo pri Inštitutu so notranji revizorji, ki so v izobraževanju, ki ga organizira Inštitut, pridobili strokovni naziv preizkušeni notranji revizor. Vključujejo se tudi v mednarodno združenje notranjih revizorjev v okviru Ameriškega inštituta notranjih revizorjev (Institute of Internal Auditors, IIA). Ta združuje prek 80.000 notranjih revizorjev iz 120 držav vsega sveta. Takšno združevanje je danes zaradi nakupov in spojitev podjetij na meddržavni ravni, globalnega poslovanja, elektronskega trgovanja pa tudi drugih visokih tehnoloških dosežkov, ki neposredno vplivajo na vsakodnevno poslovanje posamezne organizacije, poslovna nujnost.

Kadar rešujete problematiko s področja delovanja notranjega revizorja ter pri tem potrebujete strokovni vir, je sekcija za notranjo revizijo na vrhu vašega seznama naslovov, na katere se obračate s svojimi vprašanji. Za vas bo navezala stik z izkušenimi in kredibilnimi strokovnjaki (strokovnjaki, ki imajo priznano izobrazbo), ki bodo Vaša vprašanja rešili nedvoumno in odgovorno.

 

Odbor sekcije

Pri Inštitutu za revizijo deluje od januarja leta 1997 sekcija preizkušenih notranjih revizorjev. 5 članski odbor, ki je bil izvoljen na volitvah 17. novembra 2016, sestavljajo:

Predsednica:
Tina Toman Pfajfar

Člani:
Uroš Lajovic,
Jasmina Mandžuka,
mag. Lea Stopar,
mag. Daniel Zdolšek.

 

Iz dela sekcije

Poročilo o delu za leto 2016

Poročilo o delu sekcije za leto 2016 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2016, in sicer na strani poročila o delu.

Dolgoročna naravnanost sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Program dela za leto 2017


Projekt 1

Izvedba izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.
Strokovni vodja projekta: Uroš Lajovic
Rok: stalna naloga


Projekt 2

Organizacija posvetovanj, praktičnih delavnic in okroglih miz s področja notranje revizije.
Strokovni vodja projekta: Jasmina Mandžuka, Barbara Prelec
Rok: stalna naloga


Projekt 3

Objava člankov s področja notranje revizije v reviji SIR*IUS.
Strokovni vodja projekta: Lea Stopar
Rok: stalna naloga


Projekt 4

Aktivno sodelovanje s člani ostalih sekcij Inštituta in IIA – Slovenskim inštitutom.
Strokovni vodji projekta: Uroš Lajovic, Tina Toman Pfajfar
Rok: stalna naloga

Razdelitev nalog med odborom sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in IIA – Slovenskim inštitutom.
Strokovni vodji projekta: Barbara Prelec, Tina Toman Pfajfar
Rok: marec 2017


Projekt 5

Izvedba dvajsete letne konference notranjih revizorjev.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: november 2017


Projekt 6

Sprotno dopolnjevanje Hierarhije pravil notranjega revidiranja.
Strokovni vodja projekta: Tina Toman Pfajfar
Rok: stalna naloga


Projekt 7

Sprejem pravil notranjega revidiranja (stališč, pojasnil).
Strokovni vodje projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 8

Sprotni prevodi standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in izvedbenih navodil.
Strokovni vodja projekta: mag. Daniel Zdolšek
Rok: stalna naloga


Projekt 9

Skrb za spletno stran sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
Strokovni vodja projekta: Lea Stopar
Rok: stalna naloga


Projekt 10

Aktivno vključevanje v oblikovanje zakonodaje za področje delovanja preizkušenih notranjih revizorjev in objava seznama predpisov in izpis delov členov, ki se v slovenski zakonodaji navezujejo na notranjo revizijo
Strokovni vodje projekta: Jasmina Mandžuka
Rok: stalna naloga


Projekt 11

Promocija stroke
Strokovni vodje projekta: člani odbora, dr. Marjan Odar
Rok: stalna naloga


Projekt 12

Raziskovalna naloga s področja notranjega revidiranja
Strokovni vodje projekta: mag. Daniel Zdolšek
Rok: oktober 2017