Obvestila sekcije PNR

Tiskalniku prijazna oblika

Obvestila Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev (odslej: PNR) so obvestila, ki so objavljena na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo in so javno dostopna. Pripravlja jih Odbor Sekcije PNR-jev.

Poleg teh javnih obvestil imajo aktivni PNR-ji dostop tudi do drugih informacij, ki jih objavlja Odbor Sekcije PNR-jev, in sicer na t. i. zaprtem delu spletne strani.

Kako postati aktivni preizkušeni notranji revizor?
Dostop do zaprtega dela spletne strani za aktivne PNR-je.

Odbor spodbuja in poziva vse preizkušene notranje revizorje k aktivnemu sodelovanju pri delu Sekcije. Svoje pobude (vključno s predlogi obvestil) lahko pošljete na info@si-revizija.si.

Obvestila starejših datumov (pred novembrom 2016) so razvrščena v arhivskem spletnem mestu.

Pojasnilo: objavljena obvestila se po objavi ne ažurirajo oziroma popravljajo. Možno je, da posamezna pretekla obvestila niso (več) aktualna.  

Pomembnejše spletne povezave
Strateške usmeritve in program dela.
Hierarhija pravil notranjega revidiranja.
Arhiv preteklih obvestil sekcije PNR-jev.

Morebitne napake oziroma nedelovanje spletnih povezav, prosimo, sporočite na info@si-revizija.si.

9. 11. 2018

25. obletnica delovanja Slovenskega inštituta za revizijo (odslej SIR) je primeren mejnik, da pregledamo in povzamemo razvojno pot notranjega revidiranja v Sloveniji.

Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev je bila ustanovljena decembra 1997. Strokovni svet SIR-a je decembra 1996 imenoval deset ustanovnih članov in jim na podlagi delovanja na strokovnem področju podelil strokovni naziv preizkušeni notranji revizor (odslej PNR). Prva naloga sekcije je bila postavitev strokovnih temeljev za ustrezno delovanje notranjih revizorjev v Sloveniji. Odbor sekcije PNR-jev je najprej pripravil Kodeks poklicne etike notranjega revizorja in Kodeks notranjerevizijskih načel, ki sta postala temeljni izhodišči za vse nadaljnje aktivnosti.

V letu 1998 smo prvič prevedli Standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jih je izdal IIA (The Institute of Internal Auditors). V okviru projekta PHARE smo s strokovnjaki PricewaterhouseCoopers iz Londona pripravili Priročnik za notranje revidiranje, Vodič vrednotenja notranjih kontrol in Vodič vrednotenja notranjih kontrol za banke. S tem so bili postavljeni temelji za izobraževanje prve generacije preizkušenih notranjih revizorjev v Sloveniji. Leta 1998 je bila organizirana tudi prva konferenca notranjih revizorjev s 45 udeleženci.

V letu 1999 se je začelo sodelovanje z evropskim združenjem ECIIA, 25. 5. 1999 pa postopek za včlanitev v globalno združenje notranjih revizorjev IIA. Predstavniki IIA-ja so večkrat obiskali SIR in spoznali način njegovega delovanja. Prepričali smo jih, da je SIR dobro organiziran, da so zagotovljeni pogoji za razvoj stroke in da se notranje revidiranje v okviru SIR-a lahko razvija tako, da omogoča sledenje globalnim novostim in prilagajanje slovenskemu okolju, ter se dogovorili, da bo IIA v Sloveniji deloval v okviru SIR-a. Leta 2000 smo pod navedenimi pogoji postali člani globalnega IIA-ja in ustanovili IIA – Slovenski odsek, ki se je kasneje preimenoval v IIA – Slovenski inštitut. SIR je ves čas zagotavljal podporo za delovanje IIA – Slovenskega inštituta; med drugim smo soorganizator konference, namenjene prav članom IIA – Slovenskega inštituta.

SIR je leta 2010 za področje notranjega revidiranja pripravil Hierarhijo pravil notranjega revidiranja (odslej Hierarhija) in Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Opredelitev notranjega revidiranja, Temeljna načela strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev, ki jih sprejema IIA, uvrstil na prvo raven Hierarhije, ključna ostala navodila pa na drugo raven Hierarhije. SIR pravočasno zagotavlja prevode v slovenski jezik, za vse predpise prve ravni Hierarhije in svetovalne napotke oziroma izvedbena navodila, uvrščena na drugo raven Hierarhije, pri čemer sodeluje z eno najboljših slovenskih strokovnih prevajalk; dokumenti so na voljo vsem slovenskim notranjim revizorjem, tako PNR-jem kot članom IIA-ja.

Vsa leta skrbno gradimo in izvajamo program izobraževanja ter ga sproti prilagajamo tako trendom na strokovnem področju kot tudi vsem jasno izraženim pobudam in potrebam udeležencev izobraževanja. Letos smo tako razpisali izobraževanje za že 21. generacijo PNR-jev. Strokovni naziv PNR je do danes pridobilo že 245 kolegov. Od prve pa do 20. konference notranjih revizorjev je število udeležencev s 45 zraslo na 132. Poleg konference vsako leto organiziramo tudi druge oblike stalnega izobraževanja za imetnike naziva PNR. V vseh teh letih smo organizirali več kot 80 delavnic in seminarjev, ki so jih izvedli priznani domači in tuji strokovnjaki. Letos smo bili izbrani tudi na razpisu za izvedbo izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Tudi to bomo izvedli s priznanimi slovenskimi strokovnjaki.

SIR in odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se ves čas delovanja odzivata na problematiko v zvezi z notranjo revizijo. Redno spremljamo spremembe predpisov in pripombe, strokovno utemeljene predloge posredujemo ustreznim institucijam, sodelujemo z regulatorji in nadzorniki, univerzama, strokovnimi združenji in drugimi deležniki ter skrbimo, da bi bila vloga notranje revizije čim širše prepoznana in priznana, notranji revizorji pa zaupanja vredni deležniki korporativnega upravljanja. Našega sodelovanja se veselimo tudi v prihodnje in upamo, da se srečamo na 21. konferenci notranjih revizorjev.


26. 10. 2018

V zvezi z vprašanjem kakšno je pravilno navajanje letnic pri predpisih na katere se sklicujemo, je odbor sekcije PNR na seji 24. 10. 2018 sprejel stališče, da se navajajo letnice kot je navedeno spodaj

Hierarhija 2010
Standardi 2017 , ko so stopili v veljavo
Svetovalni napotki oziroma izvedbena navodila, v primeru, da se sklicujete na prevod, datum objavljenega prevoda.


13. 9. 2018

Spoštovani preizkušeni notranji revizorji,

v skladu z Zakonom o revidiranju Slovenski inštitut za revizijo (SIR) med drugim sprejema Hierarhijo in pravila notranjega revidiranja, izobražuje preizkušene notranje revizorje, jih združuje ter jim pomaga z usmeritvami za delo. Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev pri SIR je bila ustanovljena leta 1997, kar pomeni, da si preizkušeni notranji revizorji že več kot 20 let prizadevamo s svojim delom kar najbolje razvijati in predstavljati stroko notranjega revidiranja v slovenskem prostoru. Naša strokovnost, ki smo jo izkazali v izobraževalnem programu, izkušnje, sprotno dodatno izobraževanje, zelo dobro obiskani seminarji domačih in tujih strokovnjakov, popoldanska srečanja, pisanje in branje strokovnih prispevkov in usmeritev pomagajo nam in drugim, ki opravljajo notranje revidiranje, da smo najboljši. Povezujemo se z različnimi institucijami in na tak način pomagamo pri implementaciji naše stroke ter drugih, z njo povezanih področij.

Naša vizija je, da je SIR ostane vodilna organizacija na področju notranjega revidiranja v Sloveniji.

Konec leta 2017 nas je bilo imetnikov strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor pri SIR 240, od tega 105 aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev, to je tistih, ki smo se tudi izrecno zavezali, da bomo pri svojem delu spoštovali Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev, delovali v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, ter se nenehno strokovno izobraževali zato, da širimo svoje znanje, veščine in druge sposobnosti. Delo opravljamo na različnih področjih poslovanja.

SIR že od leta 1998 skrbi za prevode strokovnih pravil notranjega revidiranja, zato je tudi lansko leto  takoj po objavi novih Izvedbenih navodil (od oktobra do decembra 2016), tako kot v letih pred tem, nemudoma pristopil k njihovemu prevodu. Prevode je pripravila ena najboljših slovenskih strokovnih prevajalk, ki s SIR in drugimi institucijami s področja računovodenja in revizije sodeluje že vrsto let. Strokovni pregled prevodov so opravili člani odbora Sekcije PNR. Zagotovili pa smo tudi lektoriranje. Tako usklajeno in pripravljeno besedilo je SIR pred nekaj meseci posredoval v potrditev še IIA – Slovenskemu inštitutu. Prevodi bodo objavljeni takoj, ko bo SIR za to pridobil soglasje IIA – Slovenskega inštituta.

Več o našem delu lahko preberete v letnih poročilih o delu sekcije ter na spletnih straneh SIR.

Ker že pripravljamo program dela za naslednje leto, vas vljudno vabimo, da nam ga pomagate sooblikovati. Pošljite nam predloge za seminarje, predavatelje, teme in izzive, za katere si želite, da jih predstavimo v reviji SIR*IUS.


Tina Toman Pfajfar

Predsednica odbora

Dr. Marjan Odar
Direktor


15. 6. 2018

Slovenski inštitut za revizijo je 1. junija 2018 prejel predlog Stališča Združenja nadzornikov Slovenije o vlogi notranje revizije pri pregledu korporativnega upravljanja družbe kot ga definira ZGD-1.

Odbor Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev bo predlog Stališča obravnaval na prvi naslednji seji in o njem zavzel stališče.

Ne glede na omenjen predlog  stališča Odbor podpira celotno vsebino Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jih v skladu s Hierarhijo pravil notranjega revidiranja morajo upoštevati preizkušeni notranji revizorji. Po Mednarodnih standardih strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju  morajo  preizkušeni notranji revizorji pri svojem delu naslavljati tudi upravljanje organizacije.


25. 1. 2018

Na voljo je  slovenski prevod Upravljanje tveganj v organizaciji v povezavi s strategijo in delovanjem organizacije – Povzetek  (Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance; Executive Summary junija 2017).


12. 1. 2018

V decembru 2017 je izšlo dodatno navodilo Revidiranje likvidnostnega tveganja.


9. 10. 2017

V letu 2017 sta izšli 2 dodatni navodili:
Načrtovanje posla: vzpostavljanje ciljev in obsega
Razumevanje in revidiranje velikih (zbirk/naborov) podatkov

Na spletnem mestu pa lahko najdete tudi vzorec notranjerevizijske temeljne listine.

4. 1. 2017

Vsa izvedbena navodila so prenovljena.