Zaključna dela

Seznam naslovov zaključnih del za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor

 1. Notranje revidiranje obvladovanja tveganj v bankah : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Mohorčič-Zobec Nataša (slv) 2000
  31.14/4 , 3159
 2. Notranje revidiranje blagajniškega in trezorskega poslovanja ter depotnega poslovanja in poslovanja s sefi v Pomurski banki d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke : zaključno delo; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Vogrinčič Marko (slv) 2000
  31.14/4 , 3163
 3. Ocenjevanje tveganja kot podlaga za načrtovanje dela službe notranjega revidiranja v Gorenjski banki d.d., Kranj : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Beravs Simon (slv) 2000
  31.14/4 , 3162
 4. Notranje revidiranje poslovne funkcije zakladništva (trgovalnofinančnih poslov) v Banki Celje d.d. : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Klafelc Žohar Nataša (slv) 2000
  31.14/4 , 3161
 5. Vrednotenje ustroja notranjih kontrol kot stopnja notranjega revidiranja trgovanja z denarnimi sredstvi in vrednostnimi papirji v banki : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Kirn Tatjana (slv) 2000
  31.14/4 , 3160
 6. Organiziranje notranjerevizijske službe pri neposrednem proračunskem uporabniku XX : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Žnidar Simona (slv) 2001
  31.14/4 , 3077
 7. Notranje revidiranje uspešnosti organizacijskih enot banke : zaključno delo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Eržen Potisek Renata (slv) 2001
  31.14/4 , 3207
 8. Organiziranje in vodenje notranjerevizijske službe v Luki Koper, d.d. : zaključno delo Inštituta za naziv PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Humar Barbara (slv) 2001
  31.14/4 , 3073
 9. Pristop k revidiranju obvladovanja tveganj kartičnega poslovanja-primer Nove ljubljanske banke : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Verk Milan (slv) 2001
  31.14/4 , 3071
 10. Revizija dolgoročnih tolarskih posojil pravnim osebam v Dolenski banki d.d. : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Horvat-Jaklič Janja (slv) 2001
  31.14/4. , 3065
 11. Poročanje službe notranje revizije o izvrševanju finsnčnega načrta : zaklučno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI REVIZOR; . – Kranjc Hildegarda (slv) 2001
  31.14/4 , 3164
 12. Uporaba metode primerjalnega presojanja (benchmarking) pri notranjem revidiranju : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Papež Mateja (slv) 2001
  31.14/4 , 3165
 13. Presoja primernosti ustanovitve lastne notranjerevizijske službe in revizijsko načrtovanje v Delavski hranilnici d.d. Ljubljana; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Wostner Žan (slv) 2002
  31.14/4 , 2901
 14. Načrtovanje dela in poročanje notranjerevizijske službe v Banki Koper, d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Guštin Elena (slv) 2002
  31.14/4 , 3368
 15. Prevare, korupcije in notranji revizor; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Povh Dragica (slv) 2002
  31.14/4 , 3324
 16. Notranja revizija finančne službe Ministrstva za finance; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Toman Pfajfar Tina ; Pfajfar Toman Tina (slv) 2002
  31.14/4 , 3325
 17. Presojanje okolja kontroliranja v banki; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Hauc Aleš (slv) 2002
  31.14/4 , 3219
 18. Ustroj notranjih kontrol pri neposrednem uporabniku proračuna in njegovo revidiranje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Flajs Melita (slv) 2002
  31.14/4 , 3208
 19. Vrednotenje sestava notranjih kontrol kot stopnja notranjega revidiranja cikla nabave osnovnih sredstev, materiala in storitev v bolnišnici; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Zupančič Domanjko Vlasta ; Domanjko Zupančič Vlasta (slv) 2002
  31.14/4 , 3323
 20. Organizacija službe notranje revizije v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z. : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokjovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Vuk Marina (slv) 2002
  31.14/4 , 3173
 21. Samoocenjevanje notranjih kontrol kot orodje pri revidiranju : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Urankar Vesna (slv) 2002
  31.14/4 , 3172
 22. Organizacija službe notranjega revidiranja v Zvezi hranilno kreditnih služb Slovenije; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Dolšak Elizabeta (slv) 2002
  31.14/4 , 3322
 23. Notranje revidiranje kreditnega portfelja gospodarskih družb v banki; Zaključno delo Inštitua za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Muhič Mitja (slv) 2002
  31.14/4 , 3321
 24. Revidiranje podlag za isplačilo avtorskega honorarja fizični osebi "XY" s posebnim poudarkom na revidiranjeu postopka oddajanja javnega naročila v neposrednem proračunskem uporabniku NPU) "Z"; Zaključno delo Inštituta za pridobivanje strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Intihar Anica (slv) 2002
  31.14/4 , 3421
 25. Organiziranje in vodenje notranjerevizijske službe v Domu upokojencev Franc salamon Trbovlje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Jevševar Tatjana (slv) 2002
  31,14/4 , 3320
 26. Vzpostavitev notranjega revidiranja v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v primerjavi s sistemom notranjega revidiranja v Veliki Britaniji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Turel Lidija (slv) 2002
  31.14/4 , 3206
 27. Notranje revidiranje obvladovanja tveganja v zavarovalnici; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Dvoršak Bugarija Jana (slv) 2003
  31.14/4 , 3625
 28. Revidiranje primernosti računovodskega sistema v družbi XXX – YYY; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Jeretina Veronika (slv) 2003
  31.14/4 , 3720
 29. Svetovanje poslovodstvu pri postavitvi notranjih kontrol pri pripravi podatkov za obračun davka od dobička pravnih oseb; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Banko Stanislav (slv) 2003
  31.14/4 , 3624
 30. Pristop k uvajanju notranjega revidiranja v podjetje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Habjan Tatjana (slv) 2003
  31.14/4 , 3615
 31. Organiziranje in načrtovanje dela v notranjerevizijski službi Volksbank – Ljudski banki d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Bošnjak Marko (slv) 2003
  31.14/4 , 3614
 32. Opredelitev revizijskega cilja na konkretnem področju javnega naročanja; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Huhoja-Celan Klavdija (slv) 2003
  31.14/4 , 3602
 33. Notranja revizija informiranja o dobičkovni pomembnosti posameznih kupcev in izdelkov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Pergar – Guzaj Polona (slv) 2003
  31.14/4 , 3542
 34. Dograditev sistema notranjih kontrol za uspešnejše in učinkovitejše izvajanje skladnosti z zakonom o davku na dodano vrednost v podjetju Kovinotrade Celje; Zaključno delo za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Kokot Tanja (slv) 2003
  31.14/4 , 3082
 35. Notranje revidiranje ustroja notranjih kontrol borznega poslovanja in vrednostnih papirjewv v banki Vipa d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Markič Klavdija (slv) 2003
  31.14/4 , 3613
 36. Notranja revizija porabe proračunskih sredstev dejavnosti predšolske vzgoje v občini Krško; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Čopar Melita (slv) 2004
  31.14/4 , 3773
 37. Posebnosti notranjega revidiranja v borzno posredniški družbi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Hribar Vesna (slv) 2004
  31.14/4 , 4068
 38. Revizija notranjih kontrol obvladovanja rakovosti v procesu ustvarjanja proizvoda; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Oblak Anica (slv) 2004
  31.14/4 , 3998
 39. Notranja revizija izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja v bančni dejavnosti; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Pešec Podgoršek Maja (slv) 2004
  31.14/4 , 3997
 40. Notranje revidiranje poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Krtivic Sonja (slv) 2004
  31.14/4 , 3935
 41. Model sistema notranjega revidiranja v Splošni bolnišnici Celje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Kovač Irma (slv) 2004
  31.14/4 , 3737
 42. Notranje revidiranje knjigovodenja ustvarjanja zdravstvenih storitev v javnem zavodu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Rutar Črtomir (slv) 2004
  31.14/4 , 3791
 43. Posebnosti notranjega revidiranja v malih bankah; Zaključno delo za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Rošker Marica (slv) 2004
  31.14/4 , 3767
 44. Notranjerevizijski izvajalci in zunanji revizorji – podobnosti, razlike in njihovi medsebojni odnosi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Kolar Sonja (slv) 2004
  31.14/4 , 3744
 45. Notranje revidiranje preprečevanja pranja denarja v Banki Celje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Apnar Karmen (slv) 2004
  31.14/4 , 3738
 46. Revizija plač direktorjev javnih zdravstvenih zavodov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Gulin Darja (slv) 2004
  31.14/4 , 4100
 47. Rrevidiranje ustroja notranjih kontrol sodišča na primeru izbranega področja revidiranja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Žuna Andreja (slv) 2004
  31.14/4 , 3778
 48. Notranja revizija javnih naročil v Komunali novo mesto d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Pavlič Danijela (slv) 2004
  31.14/4 , 3872
 49. Notranje revidiranje materialno-skladiščnega poslovanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Pongrac Marija (slv) 2005
  31.14/4 , 4037
 50. Notranje revidiranje bankomatskega poslovanja v banki; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Hren Dečar Emilija (slv) 2005
  31.14/4 , 4069
 51. Podobnosti in različnosti notranjega in zunanjega gospodarskega revizorja; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Nemec Anica (slv) 2005
  31.14/4 , 4132
 52. Notranja revizija lokalne skupnosti; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Ribič Marija (slv) 2005
  31.14/4 , 4341
 53. Revidiranje ustroja notranjih kontrol izvajanja pregledov na kraju samem (program Sapard); Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Raščan Brigita (slv) 2005
  31.14/4 , 4133
 54. Notranja revizija zaposlovanja v Termoelektrarni Brestanica d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Švigelj Martina (slv) 2005
  31.14/4 , 4134
 55. Notranje revidiranje javnih naročil v sistemu javnega holdinga; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Korošec Mojca (slv) 2005
  31.14/4 , 4570
 56. Notranje revidiranje pasivnega pozavarovanja v zavarovalnicah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Volarič Prijatelj Jasmina (slv) 2005
  31.14/4 , 4569
 57. Zagotavljanje skladnosti dela v notranjerevizijskih službah bančne skupine in izvajanje nadzora nad njihovim delovanjem; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Orožen Darja (slv) 2005
  31.14/4 , 4342
 58. Izvajanje notranjega revidiranja z zunanjimi izvajalci; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Romih Koprivec Maja (slv) 2005
  31.14/4 , 4368
 59. Notranje revidiranje izvrševanja prejetih sklepov o prisilnih izterjavah dolgov iz sredstev dolžnikov na podlagi sklepov pristojnih organov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Tasič Sonja (slv) 2005
  31.14/4 , 4367
 60. Notranje revizijska presoja kapitalske ustreznosti v proizvodnem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Baša Drago (slv) 2005
  31.14/4 , 4366
 61. Uvajanje notranjerevizijske službe v skupini Prevent gradnje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Žlof Romana (slv) 2005
  31.14/4 , 4344
 62. Akreditacijski pregled agencije X s poudarkom na oceni notranjerevizijske službe; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Eker Nataša (slv) 2005
  31.14/4 , 4195
 63. Notranje revidiranje poslovanja pri neposrednem proračunskem uporabniku; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR . – Kianec Darja (slv) 2005
  31.14/4 , 4168
 64. Notranja revizija plač v javnem raziskovalnem zavodu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Vuga Renata (slv) 2005
  31.14/4 , 4360
 65. Prikaz sistema notranjih kontrol in notranje revizije na primeru neposrednega uporabnika proračuna RS; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Relič Sanja (slv) 2005
  31.14/4 , 4169
 66. Novi okvir obvladovanja operativnih tveganj na področju trgovanja v Factor banki d.d.; Zaključno delo Inštituta za oridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Krajnović Rade (slv) 2005
  31.14/4 , 4343
 67. Notranje revidiranje skrbniških storitev v banki; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Abrahamsberg Dolores (slv) 2005
  31.14/4 , 4196
 68. Notranje revidiranje izvedbe hidroenergetskega projekta; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR . – Zorn Magda (slv) 2005
  31.14/4 , 4251
 69. Posebnosti revidiranja kontrolnega sistema v gostinstvu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Eržen Ivanka (slv) 2005
  31.14/4 , 4252
 70. Notranje revidiranje v davčni ušravi Republike Slovenije; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Marinič Sonja (slv) 2005
  31.14/4 , 4283
 71. Svetovanje pri prenovi procesa gospodarjenjea z osnovnimi sredstvi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Žižek Diana (slv) 2006
  31.14/4 , 4641
 72. Vzpostavitev registra tveganj ZAUPNO; Zaključno delo Inštituta za prudobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Kovačič Cirila (slv) 2006
  31.14/4 , 4726
 73. Svetovanje pri obvladovanju notranjih kontrol na področju transfernih cen; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Lajovic Uroš (slv) 2006
  31.14/4 , 4692
 74. Letna ocena delovanja notranjih kontrol; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Medja Tomaž (slv) 2006
  31.14/4 , 4574
 75. Vzpostavitev notranjerevizijske službe v MP DZU d. d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Tiršek Šindič Tina (slv) 2006
  31.14/4 , 4678
 76. Notranje revidiranje posredovanja pri prodaji bančno-zavarovalniških storitev v banki; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Hvala Vanja (slv) 2006
  31.14/4 , 4677
 77. Notranja revizija kreditnih zavarovanj v zavarovalnici Triglav, d. d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Rahne Andreja (slv) 2006
  31.14/4 , 4670
 78. Notranje revidiranje ustroja notranjih kontrol v procesu izvajanja Zakona o denacionalizaciji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠANI NOTRANJI REVIZOR. – Starman Irena (slv) 2006
  31.14/4 , 4669
 79. Notranje revidiranje borznega posredovanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Redek Karin (slv) 2006
  31.14/4 , 4732
 80. Notranje revizija usklajenosti postopkov oddaje javnih naročil z zakoni in predpisi v vladni službi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Grden Karmen (slv) 2006
  31.14/4 , 4642
 81. Priprava pravilnika o delovanju notranje revizije v podjetju Talum d. d., Kidričevo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Vidovič Metka (slv) 2006
  31.14/4 , 4679
 82. Revidiranje učinkovitosti delovanja notranjih kontrol pri nabavi osnovnih sredstev v banki; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strkovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Omahen Marina (slv) 2006
  31.14/4 , 4568
 83. Revidiranje uspešnosti delovanja notranjih kontrol v procesu zaposlovanja študentov v Pošti Slovenije, d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Muhič Aleša (slv) 2006
  31.14/4 , 4560
 84. Notranja revizija obračunskih kalkulacij pri proizvodnji električne energije v malih hidroelektrarnah; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Romih Darja (slv) 2006
  31.14/4 , 4637
 85. Razkrivanje in merjenje dodane vrednosti aktivnosti notranjega revidiranja upravi banke; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Prevodnik Gašper (slv) 2006
  31.14/4 , 4488
 86. Strateško načrtovanje v notranji reviziji in spremljanje uspešnosti njegovega izvajanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev srokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Bauman Podojsteršek Mihaela (slv) 2006
  31.14/4 , 4571
 87. Notranje revidiranje dolgoročnih kapitalskih naložb, ki jih predstavljajo delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb, pri neposrednem uporabniku državnega proračuna; zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Bizjak Špela (slv) 2006
  31.14/4 , 4572
 88. Notranja revizija prenosnih cen; zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Štagar Ksenija (slv) 2006
  31.14/4 , 4573
 89. Notranje revidiranje reševanja zavarovalnih primerov iz avtomobilske odgovornosti; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠANI NOTRANJI REVIZOR. – Jurjevčič Andreja (slv) 2006
  31.14/4 , 4559
 90. Notranja revizija nabavnega procesa v zdravstvenem domu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Loncner Matej (slv) 2006
  31.14/4 , 4725
 91. Revizija izvajanja javnega naročanja v mestni občini; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Lah Marjeta (slv) 2006
  31.14/4 , 4631
 92. Notranja revizija učinkovitosti sistema nabav v uradu predsednika Republike Slovenije; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Bajcar Anja (slv) 2006
  31.14/4 , 4414
 93. Notranje revidiranje izvajanja skrbniških storitev centralne klirinško depotne družbe d.d. v zvezi s prevzemi po ZPre-1 pri denarnih prevzemnih ponudbah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Nakić Alenka (slv) 2007
  31.14/4 , 4925
 94. Notranje revidiranje nabavnega področja nalog v storitvenem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Primožič Vanja (slv) 2007
  31.14/4 , 4833
 95. Notranje revidiranje poročanja banke nadrejeni družbi o poslovanju banke po segmentih strank; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Plut Alenka (slv) 2007
  31.14/4 , 4835
 96. Notranje revidiranje borznega posredovanja na domačem trgu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZJUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Gjerkeš Boštjan (slv) 2007
  31.14/4 , 4834
 97. Notranja revizija oddaje naročil srednjih in velikih vrednosti v TE Brestanica d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR . – Jelenko Romana (slv) 2007
  31.14/4 , 4842
 98. Notranja revizija procesa nabave v informacijski poslovni rešitvi Oracle E-Business Suite; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR . – Lenarčič Andrej (slv) 2007
  31.14/4 , 4792
 99. Revidiranje registra zavarovalnih zastopniških družb in registra zavarovalnih zastopnikov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Oblak Brvar Monika (slv) 2007
  31.14/4 , 4790
 100. Preizkus in ocena obvladovanja tveganj v financiranju finančnega in poslovnega najema nepremičnin; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Remar Suzana (slv) 2007
  31.14/4 , 4769
 101. Notranje revidiranje izpeljanih finančnih instrumentov za trgovanje v bankah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠANI NOTRANJI REVIZOR. – Praznik Simona (slv) 2007
  31.14/4 , 4768
 102. Notranje revidiranje blagovno skladiščnega poslovanja družbe MOBI d.o.o.; zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Smola Tjaša (slv) 2007
  31.14/4 , 4733
 103. Notranja revizija usklajenosti računovodenja stroškov zaposlencev glede na SRS in priprava na MRSP; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Janjevak Sonja (slv) 2007
  31.14/4 , 4738
 104. Notranje revidiranje odobravanja kreditov podjetjem v bankah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Jamšek Tomaž (slv) 2007
  31.14/4 , 5001
 105. Notranje revidiranje procesa poročanja Banki Slovenije, temelječega na programski aplikaciji "Central Reporting" ZAUPNO; . – Lenarčič Bošnjak Mateja (slv) 2007
  31.14/4 , 5046
 106. Notranja revizija zakonitosti poslovanja vzajemnih skladov v okviru sektorja za finance in podpora poslovanju (ki jih upravlja družba za upravljanje"X"); Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Verbič Mojca (slv) 2007
  31.14/4 , 4999
 107. Notranje revidiranje obvladovanje pozavarovalnega tveganja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Čuš Branko (slv) 2007
  31.14/4 , 4998
 108. Notranje revidiranje izvajanja sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja v banki; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Fila Miha (slv) 2007
  31.14/4 , 4997
 109. Psihološki vidik notranjerevizijskega dela in okvir strokovnega ravnanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Dobaj Melita (slv) 2007
  31.14/4 , 5008
 110. Notranje revidiranje likvidacije materialnih škod avtomobilskih zavarovanj; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Kruščič Alenka (slv) 2007
  31.14/4 , 5003
 111. Notranje revidiranje predračunavanja in obračunavanja delovnih ur proizvodnih zaposlencev na gradbenem projektu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Drakulič Marko (slv) 2007
  31.14/4 , 5049
 112. Ustanovitev notranjerevizijske službe v koncernu Iskra; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Bartolj-Maver Vesna (slv) 2007
  31.14/4 , 5000
 113. Usmeritve za ureditev notranjega revidiranja pri neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Lesjak Mira (slv) 2008
  31.14/4 , 5135
 114. Notranje revidiranje obvladovanj tveganj pri obračunu davka na dodano vrednost v storitvenem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Bubola Mateja (slv) 2008
  31.14/4 , 5137
 115. Notranje revidiranje posredovanja bančnih kreditnih posrednikov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Ocepek Bogdan (slv) 2008
  31.14/4 , 5014
 116. Notranje revidiranje skladnosti z minimalnimi zahtevami za uporabo pristopa IRB v bankah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Blaževič Helena (slv) 2008
  31.14/4 , 5138
 117. Revidiranje notranjih kontrol v procesu nabave v proizvodnem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Zupančič Renata (slv) 2008
  31.14/4 , 5159
 118. Svetovanje pri obvladovanju tveganj usklajenosti transfernih cen z davčno zakonodajo na vseh področjih delovanja nadrejene družbe v odnosu do odvisnih družb; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Čretnik Irena (slv) 2008
  31.14/4 , 5160
 119. Notranja revizija stroškov dela v podjetju X; zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Jazbec Mojca (slv) 2008
  31.14/4 , 5207
 120. Mesto kodeksa obnašanja v celoviti strukturi notranjih kontrol organizacije in svetovanje poslovodstvu pri umestitvi kodeksa obnašanja v konkretni organizaciji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZJUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Delakorda Irena (slv) 2008
  31.14/4 , 5208
 121. Notranje revidiranje skrbniških storitev nad vzajemnimi skladi v banki; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Filipič Ana (slv) 2008
  31.14/4 , 5136
 122. Notranje revidiranje namenske porabe sredstev pri neposrednem proračunskem uporabniku; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Klančar Rado (slv) 2008
  31.14/4 , 5031
 123. Notranje revidiranje uporabe službenih vozil v skupini podjetij SGP Pomgrad; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Maučec Miran (slv) 2008
  31.14/4 , 5025
 124. Notranje revidiranje kadrovskega področja nalog v odvisni družbi v tujini; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Trček Andreja (slv) 2008
  31.14/4 , 5015
 125. Notranje revidiranje procesa sprejema v življenska zavarovanja v zavarovalnici Triglav, d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Pavlič Anja (slv) 2008
  31.14/4 , 5209
 126. Notranja revizija postopkov odobritev zahtevkov za izbrano vrsto ukrepov skupne kmetijske politike; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Žnidarčič Sonja (slv) 2008
  31.14/4 , 5013
 127. Preverjanje delovanja notranjih kontrol pri javnih naročilih občine X; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Nardin Dušanka (slv) 2008
  31/14 , 5012
 128. Notranje revidiranje procesa betonskih izdelkov v podjetju X; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Kolar Anita (slv) 2008
  31.14/4 , 5011
 129. Ustanovitev notranjerevizijske službe v TPV D.D.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Kukenberger Matejka () 2008
  31.14/4 , 5010
 130. Notranja revizija ustreznosti in zanesljivosti predračunskega izkaza poslovnega izida v skupini kapitalsko povezanih podjetij; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Haložan Sedej Duša (slv) 2008
  31.14/4 , 5009
 131. Revidiranje zakonitosti financiranja dejavnosti vrtca; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Javornik Evgenija (slv) 2008
  31.14/4 , 5002
 132. Notranje revidiranje obvladovanja stroškov projekta; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Filipič Helena (slv) 2008
  31.14/4 , 5016
 133. Notranje revidiranje kadrovskega področja nalog v odvisni družbi v tujini; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Trček Andreja (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor
  31.14/4 , 5015
 134. Notranje revidiranje posredovanja bančnih kreditnih posrednikov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠANI NOTRANJI REVIZOR. – Ocepek Bogdan (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor
  31.14/4 , 5014
 135. Notranja revizija postopkov odobritev zahtevkov za izbrano vrsto ukrepov skupne kmetijske politike; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Žnidarčič Sonja (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor
  31.14/4 , 5013
 136. Notranja revizija postopkov odobritev zahtevkov za izbrano vrsto ukrepov skupne kmetijske politike; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Žnidarčič Sonja (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor
  31.14/4 , 5013
 137. Preverjanje delovanja notranjih kontrol pri javnih naročilih občine X; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Nardin Dušanka (slv) 2008
  zaključno delo Inštitua-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje javnih naročil ; notranja kontrola
  31/14 , 5012
 138. Notranje revidiranje procesa betonskih izdelkov v podjetju X; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Kolar Anita (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje proizvodnje
  31.14/4 , 5011
 139. Ustanovitev notranjerevizijske službe v TPV D.D.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Kukenberger Matejka () 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranjerevizijka služba ; primer ; TPV d.d.
  31.14/4 , 5010
 140. Notranja revizija ustreznosti in zanesljivosti predračunskega izkaza poslovnega izida v skupini kapitalsko povezanih podjetij; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Haložan Sedej Duša (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje izkaza
  31.14/4 , 5009
 141. Usmeritve za ureditev notranjega revidiranja pri neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Lesjak Mira (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje proračunskega porabnika ; notranjerevizijska služba
  31.14/4 , 5135
 142. Vloga notranjega revizorja v procesu obvladovanja tveganj v nefinančnih organizacijah na primeru Skupine Gorenje (posebni poudarek na nabavnih tveganjih); Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Pustatičnik Iztok (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje tveganja ; tveganje ; Gorenje
  31.14/4 , 5317
 143. Mesto kodeksa obnašanja v celoviti strukturi notranjih kontrol organizacije in svetovanje poslovodstvu pri umestitvi kodeksa obnašanja v konkretni organizaciji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZJUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Delakorda Irena (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranja kontrola ; kodeks obnašanja ; kodeks notranjerevizijskih načel
  31.14/4 , 5208
 144. Notranje revidiranje obvladovanja likvidnostnega tveganja v banki; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENA NOTRANJA REVIZORKA. – Jost Andrejka (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje tveganja v bankah notranje revidiranje bank
  31.l4/4 , 5516
 145. Notranjerevizijsko svetovanje pri oblikovanju postavitve notranjih kontrol zagotavljanja usklajenosti delovanja organa za potrjevanje s predpisi; Zaključno delo In štituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Ilc – Lavrič Romana (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notanjerevizijsko svetovanje
  31.14/4 , 5330
 146. Notranje revidiranje uspešnosti in učinkovitosti recepcijskega poslovanja v hotelski službi Sava hoteli Bled, d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Rovanšek Gregor (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje recepcije ; recepcija
  31.14/4 , 5331
 147. Notranje revidiranje področja bančnega kreditnega posredništva v banki X D.D.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Finžgar Petra (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje bank ; kreditno posredništvo
  31.14/4 , 5357
 148. Notranje revidiranje varovanja informacijskih sredstev v proučevanem podjetju "X"; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Teslič Igor (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje varovanja infromacij ; notranje revidiranje informacijske tehnologije ; infromacijsko sredstvo
  31.14/4 , 5380
 149. Notranja revizija procesa nabave materiala v proizvodnem podjetju XY; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Zorec Sara Dragana (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje nabave
  31.14/4 , 5381
 150. Uvedba notranjerevizijskih aktivnosti v Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo; . – Pečavar Marko (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje ; Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo
  31.14/4 , 5406
 151. Načrtovanje notranje revizije izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 na ministrstvu XY; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Pergar Patricija (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje ministrstva
  31.14/4 , 5470
 152. Notranje revidiranje uspešnosti in učinkovitosti delovanja notranjih kontrol v procesu obračunavanja storitev gospodarskih javnih služb v komunalnem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Mandžuka Jasmina (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje javnega sektorja
  31.14/4 , 5566
 153. Svetovanje notranjega revizorja pri pripravi ocene profila tveganosti banke; zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Arko Katjuša (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; tveganje v bankah
  31.14/4 , 5616
  (ZAUPNO)
 154. Revidiranje notranjih kontrol pri žrebanju igre Loto; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Peterca Alenka (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranja kontrola ; igralništvo
  31.14/4 , 5615
 155. Notranje revidiranje posredovanja računovodskih podatkov za namen uskupinjenja bančne skupine; zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Lajovic Igor (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje bank31.14/4 , 5605
 156. Notranje revidiranje uspešnosti in učinkovitosti projekta solventnosti II v zavarovalnici X; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega nazva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Cvar Tina (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje zavarovalnic ;
  31.14/4 , 5604
 157. Notranje revidiranje upravljanja s sredstvi komitentov v banki; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Markač Lidija (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje bank
  31.14/4 , 5565
 158. Notranja revizija letnega popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov v občini; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Eržen Marjana (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidirnje občine
  31.14/4 , 5540
 159. Revizijski pregled varovanje informacij v postopku priprave podatkov za personalizacijo v procesnem centru; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. – Hiti Šketa Mojca (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje varovanja informacij ; plačilna kartica
  31.14/4 , 5617
 160. Ustanovitev notranjerevizijske službe v skupini podjetij Varis Lendava d.d. : Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR; . – Sobočan Sabina (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranjerevizijska služba ; primer ; Varis Landava d.d.
  31.14/4 , 5557
 161. Vloga notranjega revizorja pri izdelavi registra tveganj pri posrednih proračunskih uporabnikih; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Kupšek Mateja (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; tveganje v javnem sektorju
  31.14/4 , 5676
 162. Notranja revizija trgovanja z električno energijo ; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Primc Špela (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje trgovanja z električno energijo
  31.14/4 , 5673
 163. Notranja revizija obvladovanja tveganj pri prodaji revije Patriot v založniški skupini v letu 2009; . - Vidović Milorad (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje tveganja
  31.14/4 , 5795
 164. Posebnosti notranjega revidiranja v rudarski dejavnosti; Zaključno delo za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Berlot Zdenka (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor rudarstvo ; notranje revidiranje ; zaupno
  31.14/4 , 5716
 165. Notranje revidiranje izplačevanja otroških dodatkov na zakoniti način; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Stele Matija (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; otroški dodatek ; notranje revidiranje ; COSO metoda
  31.14/4 , 5717
 166. Notranje revidiranje procesa likvidiranja računov splošnih stroškov poslovanja v trgovskem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Markonja Karmen (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; likvidacija računov ; notranje revidiranje
  31.14/4 , 5719
 167. Notranja revizija zajema vlog za dodeljevanje evropskih in državnih subvencij "Zajem 2009" v ustanovi XX; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Miklavčič Mihaela (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje subvencij
  31.14/4 , 5748
 168. Notranja revizija (ne)usklajenosti poročanja borznoposredniške družbe Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalu, kapitalski ustreznosti in izpostavljenosti z veljavno zakonodajo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Selan Miha (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje poročanja
  31.14/4 , 5749
 169. Notranje revidiranje postopka izročanja denacionalizacijskih obveznic; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Toplak Mateja (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor - notranje revidiranje postopka
  31.14/4 , 5750
 170. Notranje revidiranje investicijskega procesa v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija na področju: priprave letnega načrta investicij, odobritve črpanja sredstev in spremkljanja uresničevanja letnega načrta investicij; . - Rus Natalija (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje javnega sektorja ; notranje revidiranje Radiotelevizije Slovenije
  31.14/4 , 5760
 171. Vzpostavitev programa za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja službe notranje revizije s poudarkom na notranji presoji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Šerjak Sonia Vera (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; služba notranje revizije
  31.14/4 , 5763
 172. Notranje revidiranje skladnosti mesečnega notranjega poročanja s poročevalskimi zahtevami poslovne skupine Sava, za izbrane odvisne družbe; . - Jaklič Andrej (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje poročanja
  31.14/4 , 5794
 173. Projekt uvedbe notranjerevizijske dejavnosti v družbi za upravljanje X d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Fratnik Brajdih Irena (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranjerevizijska dejavnost ; družba za upravljanje
  31.14/4 , 5844
 174. Notranja revizija usklajenosti postopkov v procesu izobraževanja zaposlenih v proizvodnem podjetju, z zakoni in predpisi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI NOTRANJI REVIZOR. - Mesarec Marion (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni notranji revizor ; notranje revidiranje izobraževanja zaposlenih
  31.14/4 , 5833
 175. Vzpostavitev procesa ravnanja s tveganji v podjetju, Lea Stopar, 2012