Arhiv obvestil

Tiskalniku prijazna oblika

13. 4. 2010

Priprava projekcij izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka pri ocenjevanju vrednosti podjetij po metodi diskontiranega denarnega toka

Na podlagi nepravilnosti, razkritih pri nadzorih poročil o ocenjevanju vrednosti podjetij, ter pripomb naročnikov in uporabnikov poročil o ocenjevanju vrednosti podjetij, poslanih Slovenskemu inštitutu za revizijo, ugotavljamo, da pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij ne posvečajo dovolj pozornosti pripravi in pregledu projekcij izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka, kadar ocenjujejo vrednost po metodi diskontiranega denarnega toka. Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij ponekod nekritično prevzamejo in uporabijo projekcije (izkaza poslovnega izida in/ali bilance stanja in/ali denarnega toka), ki jih je pripravil naročnik ali ocenjevano podjetje, ne da bi preverili in utemeljili predpostavke, vključene v projekcijo.

V skladu s strokovno literaturo, objavljeno v okviru Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS, št. 106/2010): Pratt, Reilly, Schweihs, Valuing a Business – poglavje 9 – Income Approach: Discounted Future Economic Income Method in PPC, Guide to Business Valuation Volume 1 – poglavje 5 – Capitalized and Discounted Return Method, Slovenski inštitut za revizijo priporoča, da vsi ocenjevalci vrednosti podjetij pri pripravi projekcij izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka, kadar ocenjujejo vrednost podjetij po metodi diskontiranega denarnega toka, upoštevajo:

 • Ocenjevalec vrednosti je odgovoren za pregled vzdržnosti predpostavk, na katerih temeljijo projekcije izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka.
 • Ocenjevalec vrednosti mora v okviru analize preteklega poslovanja ocenjevanega podjetja, analize panoge ocenjevanega podjetja in analize makroekonomskega okolja preveriti in utemeljiti predpostavke, vključene v pripravo projekcije izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka.
 • Projekcija poslovanja (izkaza poslovnega izida in/ali bilance stanja in/ali denarnega toka) je v določenih primerih lahko pripravljena s strani ocenjevanega podjetja ali naročnika, vendar navedeno ne odvezuje ocenjevalca odgovornosti, da mora predpostavke projekcije ločeno preveriti in utemeljiti. V kolikor ocenjevalec na podlagi preverbe takšne projekcije ugotovi, da so predpostavke vključene v projekcijo nerealne in neutemeljene, je dolžan, da jih v skladu z svojim znanjem, razumevanje poslovanja ocenjevanega podjetja in okolja ocenjevanega podjetja, dopolni na način, da bodo predpostavke vključene v projekciji utemeljene in vzdržne.

Pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti podjetij priporočamo, da navedena določila upoštevajo v svojih ocenah vrednosti.


2. 2. 2010

Strokovni svet je na svoji 128. korespondenčni seji dne 2. 2. 2011 sprejel Navodilo 1 – Ocenjevanje tržne vrednosti ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni tržne vrednosti nepremiččninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja.


25. 10. 2010

Opozarjamo vas, da je na spletni strani IVSC objavljeno gradivo z naslovom Valuation Uncertainty.

Navedeni dokument je aktualen v luči trenutnih gospodarskih razmer.

Mnoge institucije, kot so Financial Stability Board, G20, Baselski odbor za bančni nadzor in Odbor za mednarodne računovodske standarde, sedanjo finančno krizo povezujejo tudi s pomanjkljivim ustreznim identificiranjem in razkritij bistvenih negotovosti pri vrednotenjih.

Zato je Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti pripravil dokument, ki bo v bodoče vključen v MSOV, predvsem v IVS 105 – Poročanje o vrednostih

Na navedeno gradivo je možno podati komentarje, zato vas prosimo, da vaše morebitne odzive na to gradivo sporočite na elektronski naslov info@si-revizija.si do najkasneje 23. 12. 2010.


3. 9. 2010

Na spletni strani IVSC je objavljen osnutek predloga novih standardov ocenjevanja vrednosti.


11. 5. 2010

Dne 11. 5. 2010 je bila 12. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev. Na seji so bila obravnavana naslednja vsebinska področja:

 • sprejet je bil sklep, da se strokovnemu svetu predlaga umik in prenehanje veljavnosti Pojasnila številka 1 – Dajanje mnenj o skladnosti poročil o ocenjevanju vrednosti s slovenskimi poslovnofinančnimi standardi. Po mnenju odbora sekcije navedeno področje v celoti in dosledno ureja Zakon o revidiranju (ZRev-2).
 • sprejet je bil sklep, da se strokovnemu svetu v potrditev predlaga Pojasnilo 8 k slovenskim poslovnofinančnim standardom, ki govori o definicija neodvisnega ocenjevalca na način kot ga opredeljujejo MSOV. Navedeno pojasnilo se nanaša na Sklep o kreditnih zavarovanjih (BS).
 • sprejet je bil predlog, da se na Inštitutu zbirajo predlogi in pobude za spremembo Zakona o revidiranju (ZRev-2). Pobude se lahko pošlje po elektronski pošti na info@si-revizija.si
 • sprejeta je bila pobuda Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, da se pregleda aktualnost posameznih dokumentov, ki tvorijo Hierarhijo ocenjevanja vrednosti.

10. 5. 2010

Objavljen je obrazec za redno letno poročanje ocenjevalcev vrednosti, ki ga je potrebno izpolnjenega posredovati Inštitutu do 31. 5. 2010.


7. 4. 2010

V sredo, 12. maja 2010 organiziramo strokovno srečanje "Problematika ocenjevanja vrednosti nepremičnin za potrebe revizorjev," ki ga bo vodila Sonja Gračanić


9. 2. 2010

Dne 1. 2. 2010 je bila 10. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev. Na seji so bila obravnavana naslednja vsebinska področja:

 • Sprejet je bil sklep, da se strokovnemu svetu predlaga dopolnitev 3. ravni Hierarhije ocenjevanja vrednosti s tole literaturo, ki se nanaša na področje ocenjevanje vrednosti strojev in opreme:
  • Valuing machinery and equipment: The Fundamentals of Appraising Machinery and Technical Assets (American Society of Appraisers, ASA 2005)
  • Valuation of Plant and Machinery (Kirit P. Budhbhatti, ASA 2002)
 • Pregledani so bili predlogi člankov in tem za 13. letno konferenco pooblaščenih ocenjevalcev, ki so do dne seje prispeli na Inštitut. Nastavljen je bil okvirni koncept programa. Program bo dokončno potrjen na prihodnji seji odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev.
 • Obravnavana je bila problematika v zvezi s pripravo cenitev v sodnih sporih kjer pooblaščeni ocenjevalci nastopajo v vlogi sodnih cenilcev. Sprejet je bil predlog, da se proučijo določila standardov in pravne podlage ter, da se po potrebi pripravi usmeritev oziroma dodatno pojasnilo Inštituta.
 • Obrvanavan je bil dopis za Ministrstvo za pravosodje v katerem bo Inštitut MP obvestil o trenutnem stanju stroke ocenjevanja. Sprejet je bil predlog, da se dopis v kratkem posreduje na MP.

15. 12. 2009

Dne 15. 12. 2009 je bila 9. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev. Na seji so bili med drugim sprejeti:

 • program dela sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti za leto 2010
 • program seminarjev s področja ocenjevanja vrednosti za leto 2010
 • program strokovnih srečanj pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti za leto 2010

Program seminarjev in strokovnih srečanj bo objavljen na spletni strani Slovenskega Inštituta za revizijo predvidoma v drugem tednu januarja 2010.


11. 11. 2009

Dne 7. 9. 2009 je bila izvedena 7. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Na seji so bila obravnavana naslednja vsebinska področja:

 1. Prevodi Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti MSOV 2007 – zbiranje predlogov popravkov MSOV
 2. Dopis Revizijskega sveta
 3. Pobude prejete s strani pooblaščenih ocenjevalcev
 4. Tarife za seminarje organizirane izven Inštituta
  Na podlagi pobud pooblaščenih ocenjevalcev je Inštitut obravnaval problematiko tarif za seminarje organizirane izven Inštituta, ki pa so priznani kot kreditne točke za posamezne nazive na Inštitutu. Inštitut pojasnjuje, da na oblikovanje teh tarif nima vpliva. Stvar vsakega posameznega organizatorja seminarja je, da se odloča o tem, ali prevali breme plačila pristojbine, ki jo Inštitut zaračuna organizatorju za priznanje izobraževanja in izdajo potrdil na udeležence ali pa tega ne naredi.
 5. Strategija ravnanja s stvarnim premoženjem (sprejeta dne 4. 6. 2009)

Dne 4.11.2009 je bila organizirana in izvedena 8. redna seja sekcije pooblaščenih ocenjevalcev.


13. 5. 2009

Dne 13. 5. je bila izvedena 6. redna seja sekcije pooblaščenih ocenjevalcev, kjer so bila obravnavana naslednja področja:

 1. organizacija zbiranja pripomb na slovenski prevod MSOV 2007
 2. predlog izobraževanj za drugo polovico leta 2009
 3. pobuda za ustanovitev delovne skupine za področje ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 4. pravilnik o rednem letnem nadzoru
 5. dopis sekcije ocenjevalcev za revizijski svet
 6. navodila za pripravo dispozicije in zaključne naloge za pooblaščene ocenjevalce
 7. pobuda ocenjevalcev vrednosti nepremičnin za organizacijo v okviru GZS
 8. poročila sestanka na Ministrstvu za javno upravo
 9. razno

21. 4. 2009

Sprejeto je Pojasnilo 7 – mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP.


21. 4. 2009

V postopku je zbiranje pripomb in komentarjev na slovenski prevod MSOV 2007.

Prosimo vse tiste, ki imate konkretne predloge sprememb slovenskega prevoda MSOV 2007, da nam le-te posredujete na naslov info@si-revizija.si s pripisom Pripombe MSOV 2007.

Pripombe in predlogi naj imajo točno navedbo številke standarda, točke v okviru standarda in strani, ki je predmet pripombe/komentarja ter navedbo kako naj se bi se glasil nov prevod teksta.

Predloge bomo zbirali do vključno 15. 6. 2009.


1. 4. 2009

Iz pripomb naročnikov in uporabnikov poročil o ocenjevanju vrednosti podjetij, posredovanih na Slovenski inštitut za revizijo, je razvidno, da si pooblaščeni ocenjevalci vrednosti različno tolmačijo Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti v delu, ki se nanaša na obvezne sestavine poročila o oceni vrednosti (Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti številka 3).

Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti številka 3 (Poročanje o ocenjevanju vrednosti) v točki 5 natančno opredeljuje obvezne sestavine vsakega poročila o oceni vrednosti podjetja. Iz navedenega standarda jasno izhaja zahteva, da mora biti vsaka ocena vrednosti podjetja, opravljena na nov datum ocenjevanja vrednosti, v celoti pripravljena v skladu z določili Mednarodnega standarda ocenjevanja vrednosti 3. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV Osma izdaja 2007) ne poznajo tako imenovane "novelacije poročil" oziroma kakršne koli "posodobitve" ocen vrednosti podjetij.

Vsaka ocena vrednosti podjetja opravljena na nov datum ocenjevanja vrednosti (ne glede na to, da je predmet ocene vrednosti isto podjetje in da je podlaga vrednosti ista kot v preteklosti) zahteva, da pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja oceno izvede in poročilo pripravi v skladu z določili Mednarodnega standarda številka 3. Odstopanja od tega standarda so dovoljena zgolj na način, kot je opredeljen v točki 8.2 Mednarodnega standarda številka 3, in sicer:

 • Ocenjevalec vrednosti zagotovi, da navodila ne bodo zavajala nameravanih uporabnikov,
 • Ocenjevalec vrednosti zagotovi, da ocenjevanje vrednosti ni tako omejeno, da rezultati ne bi bili več zanesljivi in verodostojni za nameravani namen in uporabo ocenjevanja vrednosti.
 • Ocenjevalec vrednosti obvesti naročnika, da navodila za nalogo vsebujejo odklon od standardov, kar mora biti v celoti razkrito v poročilu o ocenjevanju vrednosti.

Navedena določila so dolžni upoštevati vsi ocenjevalci vrednosti podjetij.


24. 3. 2009

Iz pripomb naročnikov in uporabnikov poročil o ocenjevanju vrednosti, posredovanih na Slovenski inštitut za revizijo, je razvidno, da si pooblaščeni ocenjevalci vrednosti različno tolmačijo Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti številka 3, točka 7.2, ki se nanaša na transparentno in jasno razkritje vloge pooblaščenega ocenjevalca pri pripravi posameznega poročila.

Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti številka 3 (Poročanje o ocenjevanju vrednosti) v točki 7.2 zahteva, da mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, če v posameznem primeru ocenjevanja vrednosti nastopa v kakršnikoli posebni vlogi, na primer kot finančni svetovalec, posredovalec, zastopnik naročnika, in ne kot neodvisen pooblaščeni ocenjevalec, to vedno razkriti.

V skladu s tem in za zagotovitev preglednosti je v vseh tistih primerih, ko pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nastopa v posebni vlogi in deluje v imenu naročnika, nujno, da se kot podpisnik takega izdelka ne sklicuje na naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti in se ne podpiše kot pooblaščeni ocenjevalec vrednosti.

Obveščamo Vas, da so lahko predmet nadzora vsa tista poročila, na katerih je ob imenu in priimku pooblaščenega ocenjevalca vrednosti naveden tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, pa tudi vsa tista, na katerih ob imenu in priimku pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ni naveden strokovni naziv, je pa iz poročila lahko razumeti, da je nastopal v vlogi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.


18. 3. 2009

Dne 18. 3. 2009 je bila 5. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Na seji so bila obravnavana naslednja vsebinska področja:

 1. Program za Redno letno konferenco pooblaščenih ocenjevalcev 2009
 2. Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci po ZRev-2
 3. Podpis pooblaščenega ocenjevalca kadar ta delujejo vlogi finančnega svetovalca ali sodnega izvedenca/cenilca
 4. Razno

15. 1. 2009

Na 4. redni seji odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev, 7. 1. 2009, so bili med drugim sprejeti tudi naslednji sklepi:

 1. Sekcija pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti bo organizirala redna mesečna srečanja (okrogle mize) na katerih se bodo obravnavale aktualne teme s področja ocenjevanja vrednosti. Nabor tem bo v sodelovanju z odborom sekcije skoordinirala Karin Lušnic. Vsi pooblaščeni ocenjevalci bodo po elektronski pošti pravočasno opozorjeni glede datumov mesečnih srečanj.
 2. Aktualna problematika s področja ocenjevanja vrednosti bo obravnavana v okviru strokovnih prispevkov objavljenih v publikaciji Revizor. Odbro sekcije pooblaščenih ocenjevalcev bo skrbel za ažurne objave strokovnih prispevkov.Strokovni članki s področja ocenjevanja vrednosti objavljeni v publikaciji Revizor bodo vključeni v 3. raven Hierarhije standardov ocenjevanja vednosti.
 3. Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev je obravnaval problematiko ocenjevanja vrednosti nepremični za namene stvarnega vložka kadar so te nepremičnine obremenjene s hipoteko. Ugotovljeno je bilo, da je dejstvo ali gre pri oceni vrednosti nepremičnin za namen stvarnih vložkov za nepremičnine, ki so obremenjene ali ne pomembno. Soglasno je bilo določeno, da se navedena problematika obdela v strokovnem članku v Revizorju (vidik ocenjevanja vrednosti in pravni vidik). Za pripravo članka je odgovoren Samo Javornik.

15. 12. 2008

V javni razpravi je Pojasnilo 7 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP. Pripombe posredujte v roku 10 dni na info@si-revizija.si.


26. 11. 2008

Na 3. redni seji odbora sekcije ocenjevalcev vrednosti dne 24. 11. 2008 sta bila med drugim sprejeta naslednja vsebinska sklepa:

 • Pripravi se Pojasnilo številka 7 – Dajanje mnenja o insolventnosti v povezavi s 146. členom ZFPPI. Pojasnilo se posreduje v potrditev na strokovni svet Inštituta, ki bo dne 10. 12. 2008
 • 3. raven Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti se razširi za tujo strokovno literaturo: "The handbook of advanced business valuation", Robert F. Reilly, Robert P. Schweihs. Poglavje 17 v tej literaturi obrvanvava področje "Solvency Opinions". Naveden predlog se posreduje v potrditev na strokovni svet Inštituta, ki bo 10. 12. 2008.

5. 6. 2008

Na volitvah članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev so bili dne 5. junija v Portorožu v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

 • Andrej Hartman,
 • Mag. Samo Javornik,
 • Milena Kosi,
 • Slavko Stošicki,
 • in Dr. Igor Pšunder.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 13. 6. 2008. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


19. 9. 2007

Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin: Basic Real Estate Appraisal; Richard M. Betts, ASA, and Silas J. Ely. Softcover.


3. 9. 2007

Izšli so novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards, Eighth Edition, 2007), ki jih je mogoče v knjižni obliki naročiti na tej spletni strani.


2. 8. 2007

Nova knjiga Aswatha Damodarana z naslovom: Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management, ki obravnava problematiko tveganja, njegovega upravljanja in vpliva na vrednost podjetja.


20. 7. 2007

ASA organizira 26. letno konferenco ocenjevalcev vrednosti podjetij, ki bo od 29. do 31. oktobra 2007 v San Diegu, Kaliforniji.


9. 3. 2007

Knjiga s področja ocenjevanja vrednosti strojev in opreme: Budhbhatti, Kirit P., 2002. Valuation of Plant and Machinery, Gujarat, India, 590 strani. Indijski avtor v tej knjigi prikazuje teorijo in prakso vsega sveta na področju ocenjevanja vrednosti strojev in opreme. Naročiti jo je mogoče na naslednji spletni strani.


5. 3. 2007

Obveščamo vas, da sta izšli novi knjigi s področja ocenjevanja vrednosti podjetij:

 • Financial Valuation: Applications and Models, 2nd Edition (Wiley Finance) by James R. Hitchner
 • Valuing a Business, 5th Edition (McGraw-Hill Library of Investment and Finance) by Shannon P. Pratt

Knjigi lahko naročite na amazon.com.


5. 2. 2007

Letna konferenca ASA – ocenjevalci vrednosti strojev in opreme.


29. 1. 2007

Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti podjetij, in sicer: Equity Asset Valuation, avtorji so: John D. Stowe, Thomas R. Robinson, Jerald E. Pinto, Dennis W. McLeavey. Knjigo je možno naročiti na spletni strani: amazon.com.


25. 1. 2007

Donald F. Parsons, eden od trenutno petih predsedujočih na Delaware Chancery Court, ki je sodišče z največ primeri ocenjevanja vrednosti podjetij v ZDA. Prilagamo njegovo mnenje o 10 primerih najboljše prakse ocenjevanja vrednosti, ki so bila obravnavana na omenjenem sodišču.


25. 1. 2007

Predlog prestrukturiranja IVSC in spremno pismo predsednika IVSC. Predvidene so pomembne spremembe organiziranosti IVSC s ciljem še povečati kvaliteto in poenotenje standardov ocenjevanja vrednosti vseh vrst premoženja. IVSC zbira pripombe in sugestije na posredovani Predlog do 9. marca 2007. Pripombe in predloge posredujete do 23. februarja 2007 na elektronski naslov, da bomo na podlagi prejetih pobud oblikovali enotno stališče, ki ga bo Inštitut kot polnopravni član posredoval IVSC.


11. 1. 2007

Seminarji ASA


11. 1. 2007

Top Ten data sources used by BV professionals:

As BVR had just finished compiling its 2007 Business Valuation Firm Economics & Best Practices Survey, we were able to offer the "Top Ten" research sources used by responding BV practitioners (below).

What research tools does your firm use?


13. 12. 2006

Appraisal Foundation: Nova vprašanja in odgovori, povezani z USPAP.


7. 12. 2006

Ameriška sodna praksa: Zavrnitev ocene vrednosti, ki je temeljila na metodi DCF, zaradi neustrezno opredeljene preostale vrednosti.


6. 12. 2006

Zapisnik 25. letnega generalnega zasedanja Sveta za MSOV, ki je bilo 26. 9. 2006 v Pekingu.


16. 11. 2006

The AICPA Consulting Services Executive Committee je pripravil osnutek standardov ocenjevanja vrednosti podjetij.


16. 11. 2006

Ibbotson Associates se je združil z Morningstar Corporate, zato je spremenjen tudi naslov spletne strani.


16. 11. 2006

The Appraisal Foundation je izdala nova vprašanja in odgovore, povezane z USPAP.


14. 11. 2006

Obvestilo IVSC.


2. 11. 2006

Na veliko presenečenje (pozitivno) stroke ocenjevanja vrednosti v ZDA je IRS (davčna uprava) dal v javno razpravo nove smernice za kvalificirano oceno vrednosti in kvalificiranega ocenjevalca vrednosti. Smernice se konkretno sklicujejo na standarde ocenjevanja vrednosti (v ZDA veljajo USPAP, ki so v postopku usklajevanja z MSOV), ko opredeljujejo "kvalificirano oceno vrednosti" in "kvalificiranega ocenjevalca vrednosti". Presenečenje je v tem, da se IRS do sedaj glede ocenjevanj vrednosti ni skliceval na standarde ocenjevanja vrednosti. Strokovna javnost v ZDA takšno potezo zelo pozdravlja, ker bo pripomogla k večjemu zaupanju javnosti v stroko in k večji odgovornosti ocenjevalcev vrednosti.
Sodni primer, ki je pomembno botroval k novim usmeritvam IRS.


24.10. 2006

Izšla je nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti podjetij avtorjev Fishman, Pratt, Morrison z naslovom: Standards of Value: Theory and Applications. Informacije o knjigi in možnost naročila ...


9. 5. 2006

Objavljeni so Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2005 v slovenskem jeziku.


24. 4. 2006

Obveščamo vas, da so izšli USPAP 2006, ki so sestavni del Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti. V celoti so brezplačno dosegljivi tukaj. V tiskani verziji pa jih je mogoče naročiti tukaj.


20. 4. 2006

Na podlagi 10. člena hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS, št. 47/04) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 79. redni seji dne 11. 4. 2006 potrdil strokovno literaturo McKinsey & Company, Tim Koller, Marc Goedhart, and David Wessels. (2005). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. 4th Edition. John Wiley & Sons, Inc. (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij). Zgoraj navedena strokovna literatura predstavlja tretjo raven hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti in se objavi na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo.


5. 4. 2006

Izšla druga izdaja knjige Shannona Pratta – The Market Approach to Valuing Businesses. Knjigo je mogoče naročiti na spletnih straneh: Appraisers.org ali Amazon.com.


5. 12. 2005

Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti podjetij, in sicer bistveno prenovljena mnogim že znana knjiga avtorjev svetovalne družbe McKinsey: Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Fourth Edition (Hardcover), McKinsey & Company Inc. Knjigo je mogoče naročiti pri Amazon.com.


21. 11. 2005

IVSC: Revised guidance 'Valuation of Plant and Equipment'

The IVSC has today published revised International Valuation Guidance Note 3 (GN3), Valuation of Plant and Equipment. GN 3 was amended to ensure consistency with revised International Valuation Application 1 (IVA 1), Valuation for Financial Reporting published in the 2005 edition of International Valuation Standards. Revisions to IVA 1 were undertaken to reflect the changes made to the International Financial Reporting Standards as part of the IASB Improvements Project. The revised GN 3 is available on the IVSC web site pending publication of the 8th edition of the International Valuation Standards during 2006.

For further details, please contact:
IVSC Executive Director: Tel: +44 (0)1442 879306; ivsc@ivsc.org


12. 9. 2005

Javni poziv za kandidaturo za člana komisije za preizkus znanja iz točkovanja stanovanj

 1. Na podlagi 10. člena Pravilnika o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj (Uradni list RS, št. 97/05) Slovenski inštitut za revizijo predlaga člane komisij za preizkus znanja, s katerim ugotovi, ali je kandidat usposobljen za samostojno vodenje postopka točkovanja v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.
 2. Kandidat za člana izpitne komisije mora
  • predložiti veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin oziroma dokazilo, da je imenovan za sodnega cenilca gradbene stroke; s tem dokaže, da je upravičen do kandidature;
  • posredovati tele podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen, in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo, da je privolil v kandidaturo; kratko utemeljitev kandidature.


Na podlagi predložene dokumentacije bo Slovenski inštitut za revizijo oblikoval predloge za člane komisije za preizkus znanja iz točkovanja stanovanj in jih predal Ministrstvu za okolje in prostor, ki bo o njih odločalo.

Predloge z dokazili in podatki, navedenimi pod točko 2, pošljite na naslov
Slovenski inštitut za revizijo,
Dunajska 106,
1000 Ljubljana,
najpozneje 10 dni po objavi v Uradnem listu.

Nepopolnih predlogov ne bomo upoštevali.

Slovenski inštitut za revizijo
Številka 5/05
Ljubljana, 11. 10. 2005


2. 8. 2005

Izšla knjiga Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages. Knjigo je možno naročiti pri ASA na spletni strani Appraisers.org, cena je 174,95 USD za člane, oziroma 194,95 USD za nečlane, ali na Amazon.com za ceno 194,95 USD.

Povzetek.


5. 7. 2005

2005 International Appraisal Conference, od 7. do 10. avgusta 2005, Hilton Austin, Austin, Texas.


21. 6. 2005

IVSC je izdal osnutek predelane pojasnjevalne opombe 3 Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti v javno obravnavo. Predloge sprememb in dopolnitev zbiramo do 16.9.2005.


21. 6. 2005

IVSC je pripravil osnutek strateškega načrta za obdobje 2006-2007, ki ga bo obravnaval in sprejel na letni skupščini 30. 10. 2005. Predloge sprememb in dopolnitev sprejemamo do 8. 10. 2005.


31. 5. 2005

Na spletni strani ASA so dostopna gradiva konferenc za obdobje 2000-2004.


23. 5. 2005

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 64. seji dne 3. 5. 2005 sprejel Pojasnilo 5 k Slovenskim poslovnofinančnim standardom – Izvid ocenjevanja vrednosti.


19. 5. 2005

Odgovornost ocenjevalca vrednosti podjetja za podatke, ki jih prejme od poslovodstva (primer in stališče Shannona Pratta).


5. 4. 2005

IVS 2005 so dosegljivi na straneh IVSC v formatu pdf. Pred dostopom je potrebno sprejeti pogoje in se registrirati.


23. 3. 2005

Objavljeni so novi USPAP 2005.
Lahko si jih ogledate na naslednji strani.
Naročilo USPAP 2005 v elektronski obliki (cena je 39,95 USD)


17. 2. 2005

Izšli so novi Standardi ocenjevanja vrednosti 2005.


4. 2. 2005

Koristen vir informacij za ocenjevalce vrednosti – Business Reference Guide, 2005.


30. 11. 2004

Nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti podjetij in intelektualne lastnine

New Book Gives Latest Information on Business and Intellectual Property Valuation
The recently released "Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis," edited by Robert F. Reilly, ASA, and Robert P. Schweihs, ASA, updates and expands the professional literature related to business/intellectual property valuation, economic damages and intercompany transfer price analyses. Controversial issues are demystified, and advanced topics are explained in ways that are illuminating for experienced practitioners while still remaining understandable for newer professionals. This anthology, with chapters written by experienced practitioners, is certain to become a welcome addition to libraries of valuation analysts, investment bankers, financial accountants, bankruptcy professionals, tax specialists, financial planners and litigation attorneys. Hardcover, $75.95 for ASA members, $94.95 for nonmembers; 662 pages (2004). Purchase your copy ...


17. 11. 2004

Osnutki standardov ocenjevanja vrednosti.


8. 10. 2004

Exposure draft of proposed international valuation guidance note – Valuation of specialised trading property.
Komentarji se zbirajo do 31. oktobra 2004.


8. 10. 2004

Exposure draft of proposed revised international valuation guidance note – GN 3 Valuation of plant and equipment.
Komentarji se zbirajo do 31. oktobra 2004.


8. 10. 2004

Seminarji ASA za ocenjevalce vrednosti strojev in opreme.


22. 9. 2004

8th International Study Visit (ISV): Real Estate Cases.


5. 4. 2004

Konferenco o ocenjevanju vrednosti za računovodsko poročanje, Toronto, 24. 6. 2004
Na spletni strani ASA na voljo tudi nečlanom dostop do Business Valuation Review


25. 2. 2004

Mednarodna konferenca ASA, Kansas City, 25. – 28. julij 2004.


2. 2. 2004

International conference on the valuation of plant, machinery and equipment to be held May 23-26, 2004, in Amsterdam


16. 1. 2004

Predstavljamo vam izobraževalni program ASA za leto 2004.


22. 12. 2003

Obveščamo vas, da je IVSC objavil osnutek dokumenta "Valuation Guidance note – Extractive Industries". Omenjeno je mogoče najti tudi na straneh IVSC.


23. 6. 2003

Člani sekcije za ocenjevanje vrednosti so na letni konferenci ocenjevalcev vrednosti v skladu s statutom Inštituta in pravilnikom o imanovanju članov odbora sekcije, imenovali nove člane odbora sekcije za naslednje mandatno obdobje, in sicer:

 • Slavko Stošicki, ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
 • Bojan Praznik, ocenjevalec vrednosti podjetij
 • Dušan Zupančič, ocenjevalec vrednosti nepremičnin
 • Andrej Hartman, ocenjevalec vrednosti podjetij
 • Rajko Srednik, ocenjevalec vrednosti nepremičnin

Člani odbora bodo na prvi naslednji seji izvolili novega predsednika.

Več o volitvah si lahko preberete tudi v zapisniku volilne komisije.


30. 4. 2003

V Uradnem listu RS, št. 40/03 z dne 30. 4. 2003 so bila objavljena štiri pojasnila k Slovenskim poslovnofinančnim standardom.


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za ocenjevanje vrednosti in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.


9. 4. 2003

Zaključen je bil kandidacijski postopek za člane odbora sekcije ocenjevalcev vrednosti. Na kandidacijsko listo so se uvrstili naslednji kandidati:

 • Boris PAVLIČIČ, ocenjevalec vrednosti nepremičnine
 • Rajko SREDNIK, ocenjevalec vrednosti nepremičnine
 • Dušan ZUPANČIČ, ocenjevalec vrednosti nepremičnine
 • Jožef MURKO, ocenjevalec vrednosti nepremičnine
 • Jasna BAČAC, ocenjevalka vrednosti podjetij
 • Andrej HARTMAN, ocenjevalec vrednosti podjetij
 • Bojan PRAZNIK, ocenjevalec vrednosti podjetij
 • Stojan BOHINC, ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
 • Slavko STOŠICKI, ocenjevalec vrednosti strojev in opreme