Arhiv obvestil

Tiskalniku prijazna oblika

11. 4. 2010

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

 1. Člane sekcije preizkušenih računovodij in računovodij se pozove, da do 7. maja 2012 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.
 2. Volilno zasedanje se skliče 17. maja 2012.

24. 2. 2010

Združenje nadzornikov Slovenije je izdalo priporočila za revizijske komisije.


21. 5. 2009

Na volitvah nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je bil dne 21. maja 2009 v Portorožu v odbor izvoljen dr. Aleš Novak.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 29. maj 2008. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


31. 3. 2009

Ker je bila članica odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij dr. Sergeja Slapničar imenovana za članico strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, je odstopila z mesta članice odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij. Direktor Slovenskega inštituta za revizijo je zato sprejel sklep o začetku postopka za volitve nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij. Volitve nadomestnega člana bodo potekale na 12. letni konferenci računovodij, 21. maja 2009 v Portorožu.

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ZA VOLITVE NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA SEKCIJE PREIZKUŠENIH RAČUNOVODIJ IN RAČUNOVODIJ.

 1. Člane sekcije preizkušenih računovodij in računovodij se pozove, da do 6. maja 2009 predlagajo kandidate za nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.
 2. Volilno zasedanje se skliče 21. maja 2009.

  Ljubljana, 31. 3. 2009

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo


8. 5. 2008

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij so bili dne 8. maja v Portorožu v odbor izvoljeni naslednji kandidati:
- Majda Cipot,
- Dr. Stanko Koželj,
- Mihael Kranjc,
- Dr. Sergeja Slapničar,
- Marija Tomc Muc.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 16. 5. 2008. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


5. 3. 2008

Na spletnih straneh European Commission Internal Market Accounting Unit je objavljena posodobljena tabela Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA.


28. 9. 2007

Možnosti sodelovanja s francosko revizijsko družbo.


13. 7. 2007

Predvidene poenostavitve poslovnega okolja družb na področju prava družb, računovodenja in revidiranja v EU
angleško besedilo; slovensko besedilo


20. 4. 2007

IASB je sprejel osnutek IFRS za mala in srednja podjetja za razpravo.


5. 3. 2007

Priporočamo članek "Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi – računovodsko in davčno obravnavanje", ki ga lahko preberete v novi številki revije Revizor 2/07, povzetek članka pa najdete na naslednji strani.


5. 3. 2007

Revidiranje računovodskih izkazov društev po ZDru-1 na podlagi tolmačenja Vladne službe za zakonodajo za leto 2006 še ni mogoče zahtevati.


29. 12. 2006

Pripravili smo program za izdelavo bilance stanja za leto 2006 s prikazom primerjalnih obdobij po prilagoditvah na SRS 2006.


13. 12. 2006

Poziv računovodskim strokovnjakom, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, da se prijavijo za člane Business Chamber of the Enterprise Policy Group.


13. 12. 2006

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji dne 8. 12. 2006 sprejel besedilo Slovenskega računovodskega standarda 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.


5. 9. 2006

Strokovni svet slovenskega inštituta za revizijo je na 82. seji dne 30. 8. 2006 sprejel sklep, da se v javno razpravo posreduje osnutek SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (2007). Javna razprava traja do 30. 11. 2006. Prosimo da vse pripombe na predlagani tekst SRS 33 posredujte na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na elektronski naslov info@si-revizija.si.


23. 8. 2006

Sprejeta je bila Direktiva 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic.


18. 5. 2006

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza in KDD so sestavile okrožnico javnim družbam, ki zadeva priporočilo za konverzijo lastniških vrednostnih papirjev.


13. 1. 2006

Pripravili smo novo verzijo programa za izračun finančnih tokov.
Zadnja posodobitev 10. 2. 2006


22. 11. 2005

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 17. novembra 2005 sprejel Slovenske računovodske standarde (2006).


17. 5. 2004

Na 7. letni konferenci računovodij so bili izvoljeni novi člani odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, in sicer:

 • Zlata Hribar, preizkušena računovodkinja,
 • dr. Slavka Kavčič, preizkušena računovodkinja,
 • dr. Stanko Koželj, preizkušeni računovodja,
 • Lojzka Sterle, računovodkinja, in
 • mag. Blanka Vezjak, preizkušena računovodkinja.

Novim članom odbora čestitamo za izvolitev in jim želimo uspešno delo.


21. 4. 2004

Vse imetnike naziva preizkušeni računovodja in računovodja pozivamo, da se udeležijo volitev novih članov odbora sekcije, ki bodo potekale na 7. letni konferenci računovodij, dne 11. maja 2004 ob 18.45 uri, in sicer v dvorani Hotela Šport, na Otočcu. Kandidacijsko listo sestavljajo naslednji kandidati
1. Zlata Hribar, preizkušena računovodkinja
2. dr. Slavka Kavčič
3. dr. Stanko Koželj, preizkušeni računovodja
4. Lojzka Sterle, računovodkinja in
5. mag. Blanka Vezjak, preizkušena računovodkinja


21. 1. 2004

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

 1. Člane sekcije za notranjo revizijo se pozove, da do 31. marca 2004 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.
 2. Volilno zasedanje se skliče 11. maja 2004 ob 18. uri.

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za računovodstvo in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.