Obvestila sekcije

22. 3. 2017

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na 31. redni seji dne 17. 3. 2017 obravnaval Stališče Agencije in MF, ki sta ga posredovala revizijskim družbam glede Mednarodnih standardov revidiranja, objavljenih na spletnih straneh IFAC in pojasnila Agencije glede revizorjevega poročanja za računovodske izkaze poslovnega leta 2016, objavljena na spletnih straneh Agencije. Po razpravi je bil sprejet sklep, da se Agencijo z dopisom opozori na njene pristojnosti  ter da se dopis pošlje tudi v vednost Ministrstvu za finance.


11. 10. 2016

Na spletnih straneh Vlade RS je bil 10. 10. 2016 objavljen predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, ki ga bo Vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej.


26. 9. 2016

Revizijska stroka je na podlagi razprave v okviru 17. letne konference revizorjev v Radencih na Ministrstvo za finance posredovala dopis, v katerem je predstavila ključne dileme, ki se kažejo v predlogu novega zakona o revidiranju.


14. 3. 2016

Slovenski inštitut za revizijo je v skladu s sklepom sestanka direktorjev revizijskih družb pripravil dva predloga, ki naj ju Ministrstvo za finance upošteva pri pripravi predloga novega ZRev-3 in ki se nanašata na postopek nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji. Vsebino priloženega dopisa so potrdile tudi v njem navedene revizijske družbe.


9. 11. 2015

Revizijski svet je na svoji seji dne 5. 11. 2015 sprejel predlog Stališča 2 – Pregled poročila o odnosih do povezanih družb, in ga dal v javno razpravo. Javna razprava bo potekala do ponedeljka, 23. 11. 2015. Prosimo, da morebitne pripombe in predloge posredujete na naslov Slovenskega inštituta za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na naslov elektronske pošte info@si-revizija.si.


30. 9. 2014

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 8. redni seji (4. 9. 2014) med drugim obravnaval pobudo za spremembo Pravilnika o priznavanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Na osnovi sprejetega sklepa pozivamo vse revizijske družbe, ki niso podpisale priložene  pobude, da v povezavi s predlagano spremembo pravilnika izrazijo svoje stališče.


7. 8. 2014

Na spletnih straneh MGRT je objavljen predlog sprememb ZGD-1. Pripombe se sprejemajo do 16. 8. 2014


28. 5. 2014

Strokovni svet je na 167. seji, dne 21. maja 2014,  sprejel sklep, da v javno razpravo posreduje spremembe SRS. Javna razprava bo potekala do 30. avgusta 2014. Svoje predloge in pripombe pošljite Slovenskemu inštitutu za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na naslov elektronske pošte info@si-revizija.si.


5. 5. 2014

Objavljeni sta spremenjeni Stališče 5 in Stališče 9. Veljati bosta začeli po objavi v Uradnem listu RS.


7. 4. 2014

Evropski parlament je potrdil spremembe Direktive o revidiranju letnih in konsolidiranih računovodskih izkazih in Uredbo o revidiranju družb javnega interesa.

Besedilo direktive o katerem se je glasovalo, najdete tukaj.

Besedilo Uredbe, o katerem se je glasovalo, najdete tukaj

FEE ponuja tudi odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z reformo revidiranja


1. 7. 2013

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS št. 14/2009) ter na podlagi sklepa revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo z dne 28. junija 2013, izdajam naslednji

Sklep.

Prične se postopek imenovanja kandidatov za člane revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Imenovanje kandidatov bo potekalo do vključno ponedeljka, 5. avgusta 2013.

Kot pravočasen se šteje vsak predlog kandidata, ki je bil kot priporočena pošiljka oddan na pošto najkasneje na zadnji dan roka ali najkasneje na ta dan oddan neposredno v tajništvo Inštituta med uradnimi urami.

Ljubljana, 1. julija 2013