Revizorji

Revizijski svet

Najpomembnejši organ Inštituta, ki skrbi za strokovnost revizorjev in kvaliteto opravljanja revizijsikih storitev ter ugled revizijske stroke v javnosti, je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo. Revizijski svet ima devet članov, od teh je direktor inštituta član revizijskega sveta po funkciji, pet članov revizijskega sveta mora imeti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in jih imenujejo pooblaščeni revizorji. Ostali trije člani – predstavniki zainteresiranih javnosti pa morajo imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva in financ in jih imenuje minister, pristojen za finance, od tega dva na predlog Gospodarske zbornice Slovenije.

Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Več o nalogah revizijskega sveta in njegovem delovanju lahko preberete na straneh revizijskega sveta.

 

Iz dela revizijskega sveta

Poročilo o delu za leto 2017

Poročilo o delu sekcije za leto 2017 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2017, in sicer na strani poročila o delu.

 

Program dela

Program dela za leto 2018

Projekt 1

Organiziranje enodnevnih seminarjev z izbranih področij revidiranja
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Stalna naloga


Projekt 2

Spremljanje nadaljnjega postopka sprejemanja Zakona o revidiranju
Nosilec projekta: Revizijski svet
Sodelavci: strokovne službe Inštituta
Rok: Revizijski svet bo spremljal nadaljnji postopek sprejemanja zakona o revidiranju ter se fazi postopka primerno odzival na pripravljene osnutke zakona


Projekt 3

Sprejem Stališča 1 – Revizorjevo poročanje o letnem poročilu
Nosilec projekta: Revizijski svet
Sodelavci: strokovne službe Inštituta
Rok: marec 2018


Projekt 4

Sprejem Smernic za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Nosilec projekta: Revizijski svet
Sodelavci: strokovne službe Inštituta
Rok: marec 2018.


Projekt 5

Prenova Stališč 3 (Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov), 4 (Revizorjevi postopki pri poročanju o ustanovitveni reviziji), 5 (Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje) in 6 (Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki)
Nosilca projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutke za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecih aprilu in maju 2018.


Projekt 6

Predlog Stališča x: Revizorjevi postopki in poročanje pri posebni in izredni reviziji
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu juniju 2018.


Projekt 7

Predlog Stališča y: Revizorjevi postopki in poročanje pri reviziji pripojitve
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu septembru 2018.


Projekt 8

Predlog Stališča z: Revizorjevi postopki in poročanje pri reviziji delitve.
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu oktobru 2018.


Projekt 9

Priprava programa konference revizorjev v Radencih.
Organizator:  strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: maj 2018.


Projekt 10

Izvajanje nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji.
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.


Projekt 11

Priprava strokovnih prispevkov za rubriko Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS.
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.