Revizorji

Revizijski svet

Najpomembnejši organ Inštituta, ki skrbi za strokovnost revizorjev in kvaliteto opravljanja revizijsikih storitev ter ugled revizijske stroke v javnosti, je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo. Revizijski svet ima devet članov, od teh je direktor inštituta član revizijskega sveta po funkciji, pet članov revizijskega sveta mora imeti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in jih imenujejo pooblaščeni revizorji. Ostali trije člani - predstavniki zainteresiranih javnosti pa morajo imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva in financ in jih imenuje minister, pristojen za finance, od tega dva na predlog Gospodarske zbornice Slovenije.

Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Več o nalogah revizijskega sveta in njegovem delovanju lahko preberete na straneh revizijskega sveta.

 

Iz dela revizijskega sveta

Poročilo o delu za leto 2015

Poročilo o delu sekcije za leto 2015 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2015, in sicer na strani poročila o delu.

 

Program dela

Program dela za leto 2016

Projekt 1

Organiziranje enodnevnih seminarjev z izbranih področij revidiranja.

Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: januar – december 2016.


Projekt 2

Priprava prenovljenega Stališča 2 (Pregled poročila o odnosih do povezanih družb).
Nosilec projekta: Mitja Skitek
Sodelavci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: februar 2016.


Projekt 3

Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na revizijske storitve.
Nosilec projekta: Meta Duhovnik
Sodelavci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: januar 2016.


Projekt 4

Predlog sprememb osnutka SKLEPA o obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda ter dodatnega revizorjevega poročila zavarovalnice
Nosilca projekta: Meta Duhovnik, Mitja Skitek
Sodelavci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: marec 2016.


Projekt 5

Priprava pripomb na predlog Zakona o revidiranju
Nosilec projekta: Revizijski svet
Sodelavci: strokovne službe Inštituta
Rok: Revizijski svet bo začel pripravljati pripombe, takoj ko bo predlog zakona objavljen.


Projekt 6

Prenova Stališč 3 (Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov), 4 (Revizorjevi postopki pri poročanju o ustanovitveni reviziji), 5 (Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje) in 6 (Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki).
Nosilca projekta: Meta Duhovnik, Mitja Skitek
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutke za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecih aprilu in maju 2016.


Projekt 7

Predlog Stališča x: Revizorjevi postopki in poročanje pri posebni in izredni reviziji.
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu juniju 2016.


Projekt 8

Predlog Stališča y: Revizorjevi postopki in poročanje pri reviziji pripojitve.
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu septembru 2016.


Projekt 9

Predlog Stališča z: Revizorjevi postopki in poročanje pri reviziji delitve.
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Strokovne službe pripravijo osnutek za obravnavo na seji Revizijskega sveta v mesecu oktobru 2016.


Projekt 10

Priprava programa konference revizorjev v Radencih.
Organizator: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: maj 2016.


Projekt 11

Izvajanje nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji.
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.

Predlog potrjen na 22. seji Revizijskega sveta – 2. 3. 2016.