18. davčna konferenca

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
25. 1. 2018 do 26. 1. 2018

18. letna konferenca davčnikov

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož

 

Vabilo

Vabimo vas na 18. dvodnevno davčno konferenco Slovenskega inštituta za revizijo, ki bo potekala konec januarja v Portorožu.

Poslovno in davčno okolje verjetno še nikoli ni bilo tako pestro, kot je prav sedaj. Aktualno in napovedano gospodarska rast poganjajo različni dejavniki, od realnih do pričakovanj, vsi pa imajo tako ali drugače tudi davčne implikacije. Ali se aktualni davčni sistem v Republiki Sloveniji na primeren način odziva na  spremembe v okolju, pri čemer še zdaleč ne gre zgolj za pobiranje davka v modelih, ki so na meji ali že znotraj davčne utaje, temveč tudi ali predvsem za prilagoditev davčnega sistema okolju, ki želi in namerava uresničiti svoje cilje znotraj Republike Slovenije. Ali se preveč ukvarjamo s formalizmom in premalo vidimo onkraj meje dejanska vsebinska vprašanja, vključno z vse močnejšim digitalnim okoljem, v katero vstopamo prav vsi. Na nekaj od teh vprašanj bomo poskušali odgovoriti tudi na okrogli mizi davčne konference z naslovom Ključne davčne ovire za konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Programska zasnova celotne konference je poglobljena in osredotočena na tiste teme, ki so bile glede na čas priprave programske zasnove izbrane kot aktualne. Govorili bomo o transfernih cenah, odškodninah, o davčnih posledicah v postopkih finančnega prestrukturiranja družb in v prisilnih poravnavah, o aktualni sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti na področju DDV-ja. Povabili smo tudi tiste, ki oblikujejo davčni sistem, in sicer Ministrstvo za finance, davčno prakso, Finančno upravo republike Slovenije in sodno prakso, to je predstavnike sodne veje oblasti. Z njimi bomo razpravljali o perečih vprašanjih v obstoječem davčnem sistemu, to je o retroaktivnosti in kaznovalni politiki. Aktualna bo tudi tema davkov pri spletnem nakupovanju, s čimer napovedujemo davčne teme s področja digitalizacije, ki bodo v prihodnosti brez dvoma zaznamovale tudi naše okolje. Na konferenci bodo gostje tudi davčni svetovalci iz sosednje Republike Hrvaške, in sicer v zvezi z obdavčevanjem nepremičnin na Hrvaškem. Ker so slovenske fizične in pravne osebe pomembni vlagatelji v nepremičnine v sosednji Hrvaški, bo to za marsikoga aktualna tema.

Konferenca je namenjena strategom davčne politike, davčni upravi, sodiščem Republike Slovenije, direktorjem, davčnim, finančnim in računovodskim strokovnjakom v podjetjih in institucijah, davčnim svetovalcem pa tudi vsem drugim, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo z davčnimi problemi, tako domačimi kot mednarodnimi. Predavatelji so znani in priznani davčni in pravni strokovnjaki s posameznih področij, zato pričakujemo, da bo ozračje na konferenci ustvarjalno in delovno. Veselimo se srečanja in strokovne razprave z vami.

Vljudno vabljeni.

 

Program
1. dan, 25. januar 2018
9.00–9.30 Registracija udeležencev
 
9.30–9.45 Otvoritev konference ter podelitev certifikatov novim preizkušenim davčnikom Mag. Saša Jerman, predsednica odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
9.45–10.30 Davčne posledice konverzije terjatev v kapital v postopku finančnega prestrukturiranja Mag. Saša Jerman, predsednica odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
10.30–11.15 Obdavčitev nepremičnin na Hrvaškem v lasti slovenskih pravnih in fizičnih oseb Maja Damjanovič in Smiljka Jurić-Arambašić  
 SIGMA BUSINESS CONSULTING – porezno
Savjetništvo, d. o. o., Zagreb
11.15–11.45 Odmor
 
11.45–12.30 Trikotni posli v sistemu DDV v luči najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije Bartol Lesar Mojca, direktorica
LEITNER + LEITNER, družba za davčno in podjetniško svetovanje in knjigovodstvo, d. o. o.
12.30–13.15 Popravek DDV v insolventnih postopkih pri upnikih in dolžniku Valentin Bajuk, odvetnik
Partner  JERMAN&BAJUK SI, d. o. o.
13.15–15.00 Kosilo
 
15.00–15.45 Transferne cene: dogovor o delitvi stroškov v.s. plačilo za storitve
Mag. Brigita Franc, področni vodja JERMAN&BAJUK SI, d. o. o.
15.45–16.30 Davčni odtegljaj od prikritega izplačila dobička pri inšpiciranju transfernih cen  Danuška Bobek Gospodarič , inšpektor svetnik Generalni finančni urad, uprava za nadzor
16.30–17.15 Odškodnina – neobdavčeni ali obdavčeni dohodek po ZDoh-2 Mihael Kranjc, direktor Saša, d. o. o.
17.15–17.45 Business dress code
Alenka Globočnik Fabjan, modna oblikovalka, Akultura
19.30 Družabno srečanje in večerja
 
 
2. dan, 26. januar 2018
9.00–9.45 Obdavčitev spletnega nakupovanja z vidika DDV zakonodaje Vida Skomina,
višja finančna svetovalka, inšpektorica specialistka Generalni finančni urad, uprava za davke
9.45–10.30 Problematika retroaktivnosti v davčni zakonodaji   Dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
10.30–11.15 Kazenskopravni vidik davčnih zatajitev
Mag. Vanja Verdel Kokol, višja sodnica in vodja kazenskega in specializiranega oddelka Okrožnega sodišča v Mariboru 
11.15–11.45 Odmor
 
11.45–12.30 Ključne spremembe davčne zakonodaje v letu 2018 Tilen Božič, državni sekretar Ministrstvo za finance RS
12.30–13.15 Ali so odločbe o davčnih prekrških v zvezi s postopki davčnega inšpekcijskega nadzora prenagljene? Danilo Marinovič, direktor CAUTELA DM, d. o. o.
13.15–15.00 OKROGLA MIZA: Ključne davčne ovire za konkurenčnost slovenskega gospodarstva Moderator dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
dr. Mitja Čok, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
mag. Saša Jerman, predsednica odbora preizkušenih davčnikov
Marko Lukič, direktor Lumar IG d.o.o.
mag. Sonja Šmuc, Generalna direktorica GZS
15.00 Zaključek konference
 

 

Predavatelji

Prof. dr. Erik KerševanProf. dr. Erik Kerševan. izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani; vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS

Leta 2001 magistriral ter leta 2003 doktoriral z disertacijo z naslovom "Sodni nadzor nad upravo". V naziv izredni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave prvič izvoljen leta 2009. Poleg pedagoškega dela na Pravni fakulteti je sodeloval tudi pri mnogih znanstveno raziskovalnih projektih in pri pripravi nove sistemske zakonodaje s področja upravnega prava. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela z referati sodeloval na večjem številu znanstvenih in strokovnih konferenc. V letu 2015 izvoljen na funkcijo vrhovnega sodnika.

Saša JermanMag. Saša Jerman ima več kot 25 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.
Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

Mihael KranjcMihael Kranjc je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstvo in revizija. Od leta 1990 deluje na področju računovodstva v okviru računovodskega servisa Saša iz Ljubljane katerega soustanovitelj in direktor je.
V več kot 25 letih dela je bil odgovoren za poslovne knjige in računovodske izkaze več kot 100 različnih organizacij, večinoma gospodarskih družb iz najrazličnejših panog, pa tudi samostojnih podjetnikov, društev in zavodov, tako domačih kot tujih lastnikov ali ustanoviteljev, zato ima zelo bogato praktično znanje s področja računovodenja. Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov.

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je trenutno predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde in področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS ter član Odbora preizkušenih davčnikov. Je pobudnik uvedbe in soavtor Enotnega kontnega načrta, katerega nadaljevanje so z novimi SRS 2016 uvedene poenotene sheme računovodskih izkazov za različne vrste organizacij. Mihael je avtor mnogih stališč Odbora s področja računovodstva v rubriki "Iz prakse za prakso", predava o različnih aktualnih računovodskih in davčnih temah, organizira in tudi vodi strokovna srečanja preizkušenih računovodij in računovodij in davčnikov, pri predmetu računovodstvo pa sodeluje pri izobraževanju novih generacij strokovnjakov z nazivi pri Slovenskem inštitutu.

Valentin BajukValentin Bajuk

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem z oceno cum laude diplomiral leta 1999. Naslov diplomskega dela se glasi: "Hibridni vrednostni papirji". V njem sem na teoretičnem in praktičnem nivoju obravnaval možnosti ter postopke zbiranja lastniškega ali dolžniškega kapitala gospodarske družbe preko izdaje hibridnih vrednostnih papirjev.

V letih 2000 in 2001 sem poleg redne zaposlitve v odvetniški pisarni opravljal še volontersko pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani ter na tej podlagi v začetku leta 2002 uspešno opravil pravniški državni izpit.

Imam preko 15 let strokovnih izkušenj s področij gospodarskega, davčnega in civilnega prava. Od konca leta 1999 do 31.12.2002 sem bil zaposlen v srednje veliki odvetniški pisarni, kjer je bil poudarek mojega dela na civilnem in gospodarskem pravu. Od 1.1.2003 do 31.8.2006 sem bil zaposlen kot samostojni svetovalec in kasneje vodja projektov v družbi KPMG, kjer sem se pretežno ukvarjal s svetovanjem s področja gospodarskega in davčnega prava.

Od 1.10.2006 dalje imam status odvetnika, partner v družbi JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. pa sem postal 1.4.2008. V vsem tem času predstavlja glavnino mojega strokovnega dela svetovanje s področja gospodarskega in davčnega prava, s posebnim poudarkom na pravu statusnega preoblikovanja gospodarskih družb ter drugih oblikah reorganizacij družb.

Brigita FrancMag. Brigita Franc

Leta 2001 sem diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na smeri računovodstvo in revizija. Leta 2005 sem na Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila naziv revizor, leta 2008 naziv preizkušeni davčnik in leta 2012 naziv pooblaščeni revizor. Leta 2015 sem na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pridobila naziv magister davčnega prava.
Imam 16 let delovnih izkušenj na področju revizije računovodskih izkazov gospodarskih družb in proračunskih uporabnikov ter na področju svetovanja s področja računovodenja in davkov. Leta 2001 sem se zaposlila v Revidicom, revizijska družba d.o.o. kjer sem najprej opravljala naloge asistenta v reviziji, nato revizorja in na koncu še pooblaščenega revizorja. V reviziji sem bila zaposlena do 31.8.2015. Od 1.9.2015 sem zaposlena na JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. na delovnem mestu področni vodja.

V celotnem službovanju predstavlja glavnino mojega strokovnega dela revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb in javnih zavodov, svetovanje s področja računovodenja v skladu z SRS-ji, MSRP-ji in Zakonom o računovodstvu ter svetovanje na področju davčnega prava. Sem avtorica več strokovnih člankov objavljenih v reviji Revizor, Sirius, Davčno finančna praksa in Denar, avtorica priročnika Revidiranje davka na dodano vrednost na področju mednarodnega prometa blaga ter soavtorica knjige Davčna morala in davčne utaje, ki jo je leta 2016 izdala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev. Kot predavateljica sem sodelovala na več seminarjih in konferencah.

Tilen BožičTilen Božič je diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, smer finance. V zadnjih letih je opravil različna usposabljanja doma in v tujini, in sicer s področja mednarodne obdavčitve, davčnega postopka, računovodstva, revizije, prestrukturiranja in prevzemov ter občasno tudi predaval teme s tega področja. Od leta 2007 do 2011 je bil zaposlen v eni izmed štirih priznanih mednarodnih revizijskih družb, od leta 2011 do 2014 pa je bil davčni svetovalec v zasebni domači svetovalni družbi in kasneje sočasno tudi direktor manjšega računovodskega podjetja. Od avgusta 2014 do septembra 2016 je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, kjer je deloval tudi kot podpredsednik Odbora za finance in monetarno politiko, kot član Komisije za nadzor javnih financ, član Odbora za zadeve Evropske unije in član Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj. Od septembra 2016 je državni sekretar na Ministrstvu za finance Republike Slovenije pristojen za področje davčnih, carinskih idr. javnih prihodkov ter Finančno upravo Republike Slovenije, organ v sestavi Ministrstva za finance.

Danuška Bobek-Gospodarič, univ.dipl.oec.Danuška Bobek-Gospodarič, univ.dipl.oec.

Diplomirala s področja financ na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru ter se po opravljenem pripravništvu v gospodarstvu zaposlila na Agenciji za plačilni promet ter kasneje v DURS kot davčna inšpektorica. Kot članica skupine za transferne cene se je izobraževala na IBFD v Amsterdamu ter sodelovala na mednarodnih delavnicah na temo transfernih cen v okviru mednarodnih organizacij FISCALIS, IOTA ter OECD. Od aprila 2009 do leta 2014 je opravljala naloge vodje Skupine inšpektorjev za transferne cene v okviru Generalnega davčnega urada, kot je koordiniranje in svetovanje v zvezi davčnimi postopki s področja transfernih cen na nivoju Davčne uprave Republike Slovenije, pripravljanje pisnih pojasnil za davčne zavezance, izvedba delavnic in seminarjev za davčne inšpektorje in davčne zavezance, organizacija in vodenje sestankov z davčnimi svetovalci v zvezi s problematiko na področju transfernih cen. Kot delegat Republike Slovenije je sodelovala v organizaciji OECD v okviru delovne skupine 6, ki se ukvarja z obdavčitvijo mednarodnih podjetij (WP6). Marca 2013 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za članico svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/436/EEC).

Mag. Vanja Verdel Kokol: višja sodnica na Oddelku za kazensko in mladoletniško sodstvo Okrožnega sodišča v Mariboru in vodja tega oddelka ter Specializiranega oddelka za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj pri tem sodišču. Kot asistentka in zunanja strokovna sodelavka Pravne fakultete Univerze v Mariboru občasno sodeluje v izobraževalnih procesih na tej fakulteti, občasno pa sodeluje tudi kot predavateljica na strokovnih posvetih in seminarjih s kazenskopravno tematiko.

Mag. Mojca Bartol LesarMojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar je po izobrazbi magistrica poslovnih ved in dela kot direktorica in davčna svetovalka pri mednarodni družbi Leitner + Leitner d.o.o.. Specializirana je za svetovanje na področju DDV, predvsem v mednarodnih transakcijah. Ima več kot 10 let izkušenj s svetovanjem mednarodnim podjetjem in korporacijam. Pri delu redno sodeluje v čezmejnih projektnih timih in vodi projekte skrbnih pregledov. Je zunanja predavateljica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, redno pa objavlja tudi članke z davčnega področja in predava na konferencah Slovenskega inštituta za revizijo.

Vida SkominaVida Skomina je 15 let zaposlena na Finančni upravi RS. Pred tem je na Agenciji za plačilni promet RS v Novi Gorici štiri leta delala v odseku vodenja računa, od tega je 2 leti vodila odsek vodenja računa. Prvič se je zaposlila leta 1995 v mednarodni špediciji.

Ob delu je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani zaključila magistrski program denar in finance na 2. bolonjski stopnji. Od leta 2009 je zaposlena na Generalnem finančnem uradu, v oddelku za davek na dodano vrednost v okviru Uprave za davke, kjer se pretežno ukvarja z obdavčitvijo z davkom na dodano vrednost. Sodeluje pri pripravi sprememb zakonodaje s področja davka na dodano vrednost in nekaterih drugih davkov, zadolžena je za informiranje davčnih zavezancev, za podajanje usmeritev in koordinacijo finančnih uradov, sodeluje v skupinah in projektih znotraj FURS-a, izobražuje in usposablja zaposlene na FURS-u pa tudi zaposlene z drugih ministrstev. Sodeluje na delavnicah v okviru programa Fiscalis Evropske komisije ter je članica VAT foruma Evropske komisije, kjer je kontaktna oseba za Slovenijo v projektu Cross Border Ruling (CBR projekt).

Danilo MarinovićDanilo Marinović je univerzitetni diplomirani pravnik z državnim pravniškim izpitom in preizkušeni davčnik. Skozi dolgoletno letno prakso v zasebnem in javnem sektorju je pridobil poglobljena strokovna znanja in praktične izkušnje na področju davčnega, gospodarskega, finančnega, civilnega in delovnega prava. Kot specialist za davčni postopek  je predaval na Slovenskem inštitutu za revizijo, Pravni fakulteti v Mariboru in Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Sodeloval je tudi s strokovnimi združenji z davčnega in računovodskega področja v okviru izvajanja predavanj in seminarjev. Njegovi avtorski prispevki so bili objavljeni v strokovnih revijah Sir-Ius, Revizor, Pravo in podjetje in Denar. Od leta 2013 je član Odbora sekcije preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Marjan OdarDr. Marjan Odar je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je direktor Slovenskega inštituta za revizijo od ustanovitve dalje, ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne inštitucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.

Aktivno je kot glavni avtor sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006. Je predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in tudi glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

Maja DamjanovićMaja Damjanović, partner v Sigma Business Consulting – porezno savjetništvo d.o.o., pooblaščena davčna svetovalka
Leta 1998 je zaključila študij računovodstva in poslovnih financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Leta 2007 je zaključila podiplomski študij »Fiskalni sistemi in fiskalna politika« na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. Leta 2015 je pridobila naziv ovlašteni porezni savjetnik.
Ima več kot 15 let izkušenj na področju davčnega svetovanja. Službovala je v EY, Zgombič i partnerji d.o.o. (od 2003 do 2013) ter v PwC (2013 do 2016). Od 2016 je ustanoviteljica in solastnica družbe Sigma Business Consulting – porezno savjetništvo d.o.o.

Pokriva različna področja, vključno z davkom od dohodka pravnih oseb, dohodnine in socialnih prispevkov, davka na dodano vrednost in drugih dajatev.

Smiljka Jurić – ArambašićSmiljka Jurić – Arambašić, svetovalec v Sigma Business Consulting  – porezno savjetništvo d.o.o.

Leta 2001 je zaključila študij davčnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. Leta 2008 je zaključila podiplomski študij Poslovne ekonomije, smer Finance, na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Leta 2009 je zaključila usposabljanje za samostojno izvajanje knjigovodskih, računovodskih in finančnih storitev na Učilištu za poduzetništvo RRIF.

Pred prihodom v Sigma Business Consulting  – porezno savjetništvo d.o.o.je službovala v družbah PWC Hrvaška, Ekopen, Algebra, KD grupi ter na Ministrstvu za finance – davčna uprava.

Pokriva različna davčna področja, vključno z dohodnino in prispevki za socialno varnost, davkom na dodano vrednost, transfernimi cenami, davčnimi pregledi in drugimi oblikama svetovanja. 

 

Kraj

Sobo lahko rezervirate v hotelih LifeClass, telefon 05 692 9001. Priporočamo Vam, da to storite čim prej.

Na konferenco se prijavite s prijavnico preko spletne strani oz. portala SIS. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite do 15. januarja 2018. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od kongresa odjaviti, ker Vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

 

Cena

Udeležnina za 18. davčno konferenco znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na kongres veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi družabna večerja v četrtek, 25. januarja 2018. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4672-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava