Delavnica Poslovno-uradovalni jezik

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
11. 5. 2017
Predavateljica

Joža Repar LakovičJoža Repar Lakovič je univerzitetna diplomirana slovenistka, ki se že od leta 1983 ukvarja z lektoriranjem strokovnih besedil in jezikovnim svetovanjem. Lektorira predvsem strokovna besedila s področij ekonomije, revizije, računovodstva ipd.

Poleg lektoriranja pripravlja šesturno delavnico o poslovno-uradovalnem jeziku, ki vključuje kratko teoretično razlago in veliko zgledov z vajami, ki jih rešujejo udeleženci delavnic. Samostojno predava predvsem na upravnih enotah občin, v podjetjih in drugih ustanovah. V letu 2011 je s prispevkom sodelovala pri pripravi gradiva za knjigo Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost.

Zaradi nenehnega stika z živim jezikom in številnih izkušenj je bila povabljena tudi k sodelovanju in pripravljanju oddaj na TV Slovenija. V oddaji Minute za jezik je v letih 2010–2012 odgovarjala na vprašanja gledalcev in poskušala čim enostavneje rešiti čim več jezikovnih zagat.

V letih 2005–2009 je bila predsednica Lektorskega društva Slovenije. Že ves čas si prizadeva za uveljavitev lektorske licence, s katero naj bi uredili status lektorskega poklica in financiranje. Od leta 2011 je tudi članica upravnega odbora Zveze društev Slavističnega društva Slovenije, kjer s prispevki sodeluje pri vsakoletnem zborovanju slavistov. Od leta 2015 je podpredsednica Lektorskega društva Slovenije.

 

Vsebina

Vsebina delavnice

1. Priprave na novi pravopis: razhajanja in stikanja
2. Brezplačno dostopni slovarji na internetu: Fran, prosto dostopni slovarji
3. Dopis po e-pošti; powerpointova predstavitev
4. Pravopis (velika, mala začetnica, ločila, krajšave, pisanje skupaj, narazen, z vezajem, s pomišljajem …)
5. Besednovrstne težave (samostalniški zaimki, povratni osebni, svojilni zaimki, pravilna raba rodilnika, pisanje števnikov, predloga iz/v, določna in nedoločna oblika pridevnika, stopnjevanje prid.)
6. Glasoslovne težave (predlog h/k, pravilna pisava nekaterih besed (nadaljnji, življenjski, alineja, amonijak)
7. Trpnik ali pasiv (pripombe se ne upoštevajo …)
8. Razne drobnarije (razen/poleg, neopravičen/neupravičen, treba je /potrebno je, zaželjen/zaželen)
9. Ustreznejše besede in besedne zveze
10. Popravljanje besedil (vaje)

Delavnica je namenjena vsem, ki včasih dvomite o rabi velike začetnice v dopisih, zapisnikih, kratkih sporočilih ipd.; ki razmišljate o pravilnem zapisu kratic; ki ste v dvomih o zapisovanju ločil, še posebej vejice; ki dvomite o tem, katera tujka je ustrezna, kako jo posloveniti; ki se ne morete odločiti, kako primerno napisati kratko sporočilo v elektronski obliki (formalno ali neformalno?); ki ste pozabili na zanikani rodilnik in stopnjevanje pridevnika in prislova; ki vas vznemirja povratni svojilni zaimek svoj in ne veste, kdaj uporabiti določno obliko pridevnika (priden ali pridni?). Skupaj bomo reševali vaje in odgovarjali na vaša vprašanja.

Vse udeležence delavnice Poslovno-uradovalnega jezika lepo prosimo za vprašanja, na katera želite odgovor. Prav tako lahko pošljete besedila ali odlomke besedil (tudi posamezne besede), ki se vam zdijo jezikovno in vsebinsko zahtevni. Predavateljica bo lahko pripravila temeljito razlago, ki bo objavljena tudi v gradivu. Vse vaše pobude pričakujemo do 26. 4. 2017 na elektronski naslov info@si-revizija.si.

 

Kraj

Delavnica bo ob 9.00 uri v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana, in se bo končala ob 14.30.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4377-16.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka delavnice:
- za pooblaščene revizorje: B
-
za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava