Računovodsko standardnodavčna delavnica 6: Sestavljanje računovodskih izkazov in izdelava letnega poročila (Uvod v SRS, ZGD-1)

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
14. 11. 2017

Računovodsko standardnodavčna delavnica 6: Sestavljanje računovodskih izkazov in izdelava letnega poročila (Uvod v SRS, ZGD-1)

 

O delavnici

Popoldanske računovodskostandardne davčne delavnice bomo na predlog Odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij in Odbora sekcije preizkušenih davčnikov organizirali enkrat na mesec (razen poletnih mesecev). Izvajali jih bomo 15.00–18.15 (štiri šolske ure) in bodo potekale tako, da bodo tri šolske ure namenjene predstavitvi določil računovodskih standardov SRS 2016, praktični predstavitvi zahtevnejših knjiženj in vprašanjem pravil merjenja in vrednotenja posameznih kategorij ter davčnim vprašanjem v tej zvezi; udeleženci bodo pridobili celovit vpogled v obravnavano tematiko. Ena šolska ura bo namenjena reševanju praktičnih zgledov ter odgovorom na vprašanja udeležencev. Cilj teh delavnic je, da udeleženci pridobijo in poglobijo teoretična in praktična znanja z davčnega področja ter dobijo odgovore na postavljena vprašanja.

Za delavnice se je treba predhodno prijaviti. Vse, ki se boste na delavnice prijavili, pozivamo, da vnaprej (za vsako delavnico posebej) posredujete vprašanja, probleme in zagate, s katerimi se srečujete pri svojem delu in na katere bi želeli odgovor in možne rešitve strokovnjakov Slovenskega inštituta za revizijo. Izvajalci jim bodo na delavnici pojasnili in tudi predstavili možne rešitve njihovih računovodskih ali davčnih problemov. Vprašanja pošljite teden dni pred začetkom posamezne delavnica na naslov info@si-revizija.si.

Rok za oddajo vprašanj: 7. november 2017

 

Podatki o delavnici

Izvajalca:
dr. Marjan Odar

Vsebina:

• pravna ureditev računovodenja (ZGD-1, SRS, MRS, MSRP)
• letno poročilo (računovodsko poročilo in poslovno poročilo)
• pravila pripoznavanja in odprave pripoznanja sredstev
• računovodske usmeritve, računovodske ocene, popravki napak
• razumevanje računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala)
• davčni vidik sprememb računovodskih usmeritev in popravki napak (predvsem 13. in 14. člen ZDDPO-2)

 

Cena

Število udeležencev posamezne delavnice je omejeno.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša za posamezno delavnico 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina za posamezno delavnico skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje vpišite številko sklica posamezne delavnice. Račune bomo izdajali ob zaključku posamezne delavnice.

Pri plačilu vpišite v polje za sklicevanje na številko 00 4579-17.

Za udeležence, ki se bodo prijavili na vseh šest popoldanskih davčnih delavnic, bo šesta delavnica brezplačna.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za posamezno delavnico priznajo 4 ure.

Oznaka delavnic:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava