Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodne prakse

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
13. 4. 2018
Vsebina

Stvarnopravni zakonik (SPZ) in Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) sta temeljna predpisa, ki urejata področje nepremičninskega stvarnega prava. S tem področjem se poleg pravnikov soočajo tudi strokovnjaki iz drugih poklicev, zlasti ocenjevalci vrednosti nepremičnin, nepremičninski posredniki, stečajni upravitelji ipd., ki potrebujejo poleg osnovnih znanj iz tega pravnega področja tudi sprotno in ažurno informacijo o razlagi pravnih institutov v sodni praksi.
Seminar je namenjen tako osvežitvi klasičnih institutov stvarnega prava kot tudi pregledu aktualnih stališč sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in vseh višjih sodišč v državi.

Problemski sklopi (instituti), ki bodo predmet obravnave, so zlasti:
• Hipoteka in stavbna pravica
• problematika razvrščanja izvedenih stvarnih pravic
• problematika registrskih neposestnih zastavnih pravic
• postopki pri prometu z različnimi vrstami nepremičnin ipd.

 

Program
9.00-10.30 Predstavitev aktualnih institutov stvarnega prava:
• hipoteka
• stavbna pravica
• prisilna prodaja nepremičnin v izvršbi in stečaju, obremenjenih z različnimi izvedenimi stvarnimi pravicami
• problematika registrskih neposestnih zastavnih pravic na infrastrukturnih omrežjih, napravah in zalogah ter tveganja, povezana s zmanjševanjem vrednosti predmeta zastave
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Pregled in komentar najnovejše sodne prakse v stvarnopravnih zadevah
12.15-13.00 Odmor
13.00-14.30 Predstavitev aktualnih institutov zemljiškoknjižnega prava s pregledom najnovejše sodne prakse:
• promet z različnimi vrstami nepremičnin in listine, ki so podlaga za vpis

 

Predavatelj

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. Je stalni predavatelj pri GZS-ju v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri SIR-u v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži GZS;  član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4692-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava