Seminar Izbrani ukrepi BEPS: Ukrep 3 – Nadzorovane tuje družbe, ukrep 4 – Priznavanje odhodkov za obresti, ukrep 1 – Digitalna ekonomija in 7 – Status stalne poslovne enote

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
5. 4. 2018
Vsebina

OECD je poleg ostalih ukrepov zasnoval tudi pravila v zvezi z nadzorovanimi tujimi družbami, podrobno opredeljenimi v ukrepu 3, in omejitvami glede priznavanja odhodkov za obresti, katerim je namenjen ukrep 4. S tema ukrepoma bi državam zagotovili ustrezne instrumente za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobičkov.

Učinek pravil o nadzorovanih tujih družbah je, da se dohodek nizko obdavčene nadzorovane hčerinske družbe ponovno pripiše matični družbi. Matična družba je nato na pripisani dohodek obdavčena v državi rezidentstva. Pravila se lahko uprabljajo za celotno nizko obdavčeno odvisno družbo, posebne kategorije dohodka ali pa samo za dohodek, ki je bil umetno preusmerjen v odvisno družbo ali stalno poslovno enoto.

Da bi se odpravilo zmanjševanje davčne osnove s pretirano visokimi obrestnimi odhodki, je pravilo o omejitvi obresti zasnovano na podlagi določitve deleža, ki se nanaša na obdavčljivi dobiček davčnega zavezanca z obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA). Državam je prepuščeno, ali želijo pri določitvi pravice do priznavanja obresti upoštvati zadolženost celotne skupine oziroma dovoliti odstopno klavzulo glede na lastniški kapital. Prav tako je predvidena možnost »varnega pristana«.

Medtem ko ukrepa 3 in 4 predstavljata priporočila, ki naj bi pomagala in vodila države članice OECD-ja, da uspešno uvedejo (ali vključijo) pravila v svojo zakonodajo, Evropska unija z Direktivo o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (Direktiva 2016/1164) nalaga državam članicam EU-ja, da le-ta sprejmejo in objavijo zakone, potrebne za uskladitev z Direktivo najpozneje do 31. decembra 2018.

OECD je bil prav tako spodbujen k iskanju rešitev na področju digitalne ekonomije, saj dosedanja davčna ureditev rezidentstva in obdavčitve po viru v posameznih državah oziroma v sporazumih o izogibanju dvojnemu obdavčevanju ni več primerna.

Zaradi izjemne razsežnosti davčnih implikacij digitalne ekonomije je OECD sprejel ukrep 1, s katerim je predložil posamezne rešitve za strožjo opredelitev stalne poslovne enote oziroma spremembe pri določanju izjem glede opredelitve, zajezitev umetnih dogovorov oziroma pogodb o pripadnosti dohodka iz prodaje posameznim (obvladajočim) družbam namesto udeležencem, ki imajo dejansko pomembno vlogo pri prodaji blaga in storitev, za preprečevanje odlivanja dobičkov na podlagi lastništva intelektualnih pravic in za učinkovito opredelitev nadzorovanih tujih družb zaradi zagotavljanja obdavčitve v jurisdikcijah matičnih družb.

Umetno izogibanje opredelitvi statusa stalne poslovne enote z različnimi strategijami sestavljanja in sklepanja pogodb za izkoriščanje pravice do izjeme od dodelitve statusa stalne poslovne enote je predmet sprememb, ki jih prinaša 7. ukrep. Posebej so tako naslovljene spremembe davčne obravnave posredniških dogovorov, ki so do sedaj v mnogih davčnih jurisdikcijah povzročale številne spore.  Prav tako je pojav drobitve dejavnosti zaradi umetnega prikazovanja pripravljalnih ali pomožnih dejavnosti OECD opredelil kot škodljivo prakso in zato predlagal spremembe oziroma dopolnitve 5. člena OECD  Modela konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju in njihovo vključitev v Multilateralno konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Posebna pozornost je namenjena tudi prerazporeditvi tveganj v smislu upoštevanja dejanskega nadzora tveganja in finančne sposobnosti njegovega prevzemanja za namene transfernih cen.

 

Program
15.00-16.30

Pravila o nadzorovanih tujih družbah
• Ukrep 3: Opredelitev nadzorovane tuje družbe, minimalna udeležba, opredelitev in izračun ter dodelitev prihodka matični družbi
• 7. člen Direktive 2016/1164
• Primerjava s pravili o nadzorovanih družbah drugih držav (Nemčija, Velika Britanija)

Pravila o omejitvi obresti
• Ukrep 4: Opredelitev obresti, meritev aktivnosti z uporabo dobička davčnega zavezanca z obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), izjeme za skupine ter varnostni pristan
• 3. člen Direktive 2016/1164
• Pravila o omejitvi obresti v nemški davčni zakonodaji
16.30-16.45 Odmor
16.45-18.15

Izzivi in ukrepi v zvezi z digitalno ekonomijo
• Ukrep1: Načela obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb in davek na dodano vrednost, novi poslovni modeli, ključne funkcije in njihove značilnosti, digitalna ekonomija in pobiranje DDV-ja,  prepoznavanje vrednosti, pridobljene na področju trženja
• Vpliv na povezane ukrepe 7 in 8–10

Preprečevanje umetnega izogibanja statusu stalne poslovne enote
• Ukrep7:  Izogibanje statusu stalne poslovne enote skozi posredniške dogovore
• 5. člen Modela konvencije in drobitev storitev med povezanimi osebami, porazdelitev pogodb, strategije prodaje zavarovanj v državah brez stalne poslovne enote, pripis dobička stalni poslovni enote v zvezi z ukrepi za transferne cene

 

Predavatelja

Janja OvsenikJanja Ovsenik je magistrica mednarodne ekonomije in preizkušena davčnica.

Zadnji dve leti deluje kot direktorica na oddelku mednarodnega davčnega svetovanje pri revizijski hiši PricewaterhouseCoopers v Luksemburgu, kjer je med drugim vodja skupine BEPS, ki izvaja seminarje za stranke ter interna izobraževanja na področju BEPS-ov ter direktev proti praksam izogibanja davkov. Pred tem je bila vodja davčnega oddelka pri mednarodnem podjetju s sedežem v Luksemburgu.

Ima več kot 15 let izkušenj na področju davkov, tako v svetovanju strankam kakor tudi za davčne potrebe delodajalca.

Z dolgoletno prakso je pridobila specializirana znanja iz področja davčnega strukturiranja, ki obsega holding in finančne strukture ter strukture, vezane na intelektualno lastnino. Ima obsežno znanje iz področja davčnega računovodstva ter transfernih cen.

Janja zadnjih 5 let poučuje mednarodno obdavčitev na menedžerski šoli ICHEC v Bruslju.

 

Danilo MarinovićDanilo Marinović je univerzitetni diplomirani pravnik z državnim pravniškim izpitom in preizkušeni davčnik. Z dolgoletno prakso v zasebnem in javnem sektorju je pridobil poglobljena strokovna znanja in praktične izkušnje na področju davčnega, gospodarskega, finančnega, civilnega in delovnega prava. Kot specialist za davčni postopek  je predaval na Slovenskem inštitutu za revizijo, Pravni fakulteti v Mariboru in Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Sodeloval je tudi s strokovnimi združenji z davčnega in računovodskega področja v okviru izvajanja predavanj in seminarjev. Njegovi avtorski prispevki so bili objavljeni v strokovnih revijah SIR*IUS, Revizor, Pravo in podjetje ter Denar. Od leta 2013 je član Odbora sekcije preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Kraj

Seminar bo ob 15.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4691-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 5 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava