Seminar Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
23. 3. 2018
Vsebina

Seminar poteka v angleškem jeziku.

V letu 2017 je Odbor za MSOV izdal nove Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti 2017. Standardi so vpeljali precej vsebinskih novosti, ki so bile posledica zahtev uporabnikov po vsebinsko podrobnejših in preglednejših standardih, ki bi jasno postavljali mejo, kdaj je posamezna ocena vrednosti pripravljena v skladu z zahtevami MSOV 2017 oziroma kdaj takšna zahteva ni izpolnjena.

Od začetka obvezne uporabe MSOV 2017 je preteklo dobrega pol leta in večina slovenskih ocenjevalcev se je z novimi standardi že spoznala v praksi. Upoštevaje vprašanja, ki jih na temo uporabe MSOV 2017 prejema Odbor pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti (Odbor POV), je mogoče sklepati, da se ocenjevalci v praksi še vedno srečujejo s številnimi dilemami oziroma da obstajajo področja, kjer so negotovosti, kako uporabiti MSOV 2017 v praksi, relativno visoke. Da bi zagotovili čim boljši vsebinski pregled novih MSOV-jev ter odgovorili tudi na trenutno pereča vprašanja ocenjevalcev iz prakse, je Slovenski inštitut za revizijo k sodelovanju tokrat povabil mednarodnega strokovnjaka, ki je bil od začetka aktivno vključen v pripravo novih MSOV 2017.

G. Alexander Aronsohn (tehnični direktor Odbora za MSOV) bo v predavanju podrobno predstavil vsebino splošnih standardov in posameznih standardov sredstev, novih MSOV 2017, hkrati pa bo čas namenil tudi trenutnim novim projektom, ki potekajo na Odboru za MSOV in se neposredno nanašajo na posodobitve MSOV 2017, ki nas čakajo v prihodnje.

 

Program
9.00–10.30 1. Uvodna pojasnila
2. Pregled MSOV 2017 – splošni standardi
• Pojmovnik
• MSOV 101 – Obseg dela
• MSOV 103 – Poročanje
• MSOV 104 – Podlage vrednosti
• MSOV 105 – Načini in metode ocenjevanja vrednosti
10.30–11.15 3. Pregled MSOV 2017 – standardi sredstev
• MSOV 200 – Podjetja in poslovni deleži
• MSOV 210 – Neopredmetena sredstva
• MSOV 300 – Naprave in oprema
• MSOV 400 – Pravice na nepremičninah
• MSOV 410 – Nepremičnine za gradnjo
• MSOV 500 – Finančni instrumenti
11.30–12.00 Odmor
12.00–13.30 4. Kakšne so novosti na področju MSOV-jev in kaj nas čaka v prihodnje?
• IVS Agenda in IVS Basis of Conclusions
5. Vprašanja in razprava

 

Predavatelj

Alexander AronsohnAlexander Aronsohn, član RICS-a, je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z dolgoletnimi in številnimi raznolikimi izkušnjami s področij upravljanja stanovanjskih nepremičnin, priprav za gradnjo poslovnih kompleksov in stanovanjskih naselij, bonitetnih ocen, nacionalnega in mednarodnega ocenjevanja vrednosti ter naložb. Več kot 20 let je delal kot strokovni ocenjevalec vrednosti v različnih specializiranih podjetjih, med drugim tudi v podjetju DTZ, kjer je postal pomočnik direktorja tako za področje mednarodnega ocenjevanja vrednosti  kot za mednarodne naložbene delovne skupine, pri čemer se je v glavnem osredotočal na vrednotenje čezmejnih portfeljev in naložbenje vanje. Vodil je tudi svojo svetovalno firmo, ki je številnim pomembnim strankam in podjetjem za gradbeni nadzor svetovala pri mednarodnem ocenjevanju vrednosti in naložbenju. Inštitutu RICS (ki je vodilno svetovno strokovno združenje za kvalifikacijo in standardizacijo na področju zemljišč, nepremičnin in gradbeništva) se je Alexander Aronsohn priključil leta 2011 in je zdaj direktor za tehnične standarde; trenutno je član različnih odborov za ocenjevanje vrednosti, delovnih skupin in projektnih komisij. S svojim delom pri mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti je vključen v oblikovanje politike in najboljše prakse na tem področju; v Odboru za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (OMSOV) je tehnični direktor za nepremičninske standarde, Svetu za mednarodne standarde v okviru tega odbora pa je pomagal pri sestavljanju Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti 2017. Alexander Aronsohn je tudi izvršni sekretar Komisije za postavljanje standardov (SSC – Standard Setting Committee) pri združenju za mednarodne standarde merjenja nepremičnin (IPMS – International Property Management Standards), ki jo sestavlja 18 svetovnih izvedencev; pripravljajo Mednarodne standarde merjenja nepremičnin za poslovne, stanovanjske, industrijske, trgovske in večnamenske stavbe. Alexander Aronsohn je tudi izvršni sekretar Komisije za postavljanje standardov, Koalicije za mednarodne standarde etike (IESC – International Ethics Standards Coalition), Komisije za postavljanje standardov Mednarodnih standardov za zemljemerstvo (ILMS – International Land Measurement Standards) in član Komisije za postavljanje standardov Mednarodnih standardov za gradbene meritve (ICMS – International Construction Measurement Standards).

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 250,00 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 212,50 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4693-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 5 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava