Seminar Poudarjena problematika DDPO za leto 2017

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
7. 3. 2018
Vsebina

Davčna ureditev glede obračuna davka od dohodkov za leto 2017 se v bistvenih elementih ne spreminja glede na pretekla leta, pa vendar poslovno okolje in davčno-sodna praksa vsako leto prinašata nove izzive.

Na seminarju bomo poleg pregleda ključnih vsebin in pravil za pravilno vsebinsko sestavo davčnega obračuna poudarili zadeve, ki se tičejo transfernih cen, vključno z dogovori o delitvi stroškov v skupini, verodostojno knjigovodsko listino, davčno (ne)priznavanje stroškov po 29. členu ZDDPO-2, davčne olajšave in poračun davkov, plačanih v tujini.

Poudarili bomo spremembe ZDDPO-2, ki že veljajo za davčno leto 2017 ali so bile uveljavljene v letu 2017.

 

Program
9.00-11.15

Spremembe ZDDPO-2 in vpliv na davčno osnovo

Poudarki pri sestavi davčnega obračuna za leto 2017:
• Znižanja ter povečanja davčno priznanih prihodkov v DDPO-ju:
- udeležbe v dobičku
- udeležbe iz dohodkov, ki so podobne dividendam pri prejemnikih (iz tanke kapitalizacije, iz višine obrestnih mer, iz likvidacije, iz prodaje lastnih deležev)
- kapitalski dobički
• Znižanja ter povečanja davčno priznanih odhodkov v DDPO-ju:
- iz poslovnih terjatev
- iz rezervacij
- iz finančnih naložb
- po 29. členu
- iz delovnega razmerja
• Davčne olajšave
• Davčna izguba
11.15-11.45 Odmor
11.45-14.00 Davčni učinki iz naslova transfernih cen:
• Povezane osebe
• Povečanja obdavčenih prihodkov in znižanja davčno priznanih odhodkov
• Tanka kapitalizacija in obrestne mere
• Notranje/zunanje primerljivke
• Posebnosti za storitve
• Posebnosti za pogodbe o delitvi stroškov

 

Predavatelj

Mag. Saša Jerman in mag. Brigita Franc sta preizkušeni davčnici in pooblaščeni revizorki, ki imata na področju računovodenja in davkov že več kot 30 oziroma 20 let delovnih izkušenj.

Mag. Saša JermanMag. Saša Jerman ima več kot 25 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.
Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

 

Mag. Brigita FrancMag. Brigita Franc

Leta 2001 sem diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na smeri računovodstvo in revizija. Leta 2005 sem na Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila naziv revizor, leta 2008 naziv preizkušeni davčnik in leta 2012 naziv pooblaščeni revizor. Leta 2015 sem na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pridobila naziv magister davčnega prava.
Imam 16 let delovnih izkušenj na področju revizije računovodskih izkazov gospodarskih družb in proračunskih uporabnikov ter na področju svetovanja s področja računovodenja in davkov. Leta 2001 sem se zaposlila v Revidicom, revizijska družba d.o.o. kjer sem najprej opravljala naloge asistenta v reviziji, nato revizorja in na koncu še pooblaščenega revizorja. V reviziji sem bila zaposlena do 31.8.2015. Od 1.9.2015 sem zaposlena na JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. na delovnem mestu področni vodja.

V celotnem službovanju predstavlja glavnino mojega strokovnega dela revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb in javnih zavodov, svetovanje s področja računovodenja v skladu z SRS-ji, MSRP-ji in Zakonom o računovodstvu ter svetovanje na področju davčnega prava. Sem avtorica več strokovnih člankov objavljenih v reviji Revizor, Sirius, Davčno finančna praksa in Denar, avtorica priročnika Revidiranje davka na dodano vrednost na področju mednarodnega prometa blaga ter soavtorica knjige Davčna morala in davčne utaje, ki jo je leta 2016 izdala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev. Kot predavateljica sem sodelovala na več seminarjih in konferencah.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4695-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava