Seminar Spletna prodaja blaga in storitev

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
17. 4. 2018
Vsebina

Razvoj sodobnih tehnologij, visoka dostopnost do spleta ter vse večja pripravljenost potrošnikov za nakup blaga in storitev preko spleta omogočajo vstop na mednarodni trg tudi mikro, majhnim in srednjim organizacijam. Splet je orodje, ki jim pomaga, da z razmeroma nizkimi stroški dosežejo svoje potencialne kupce na globalni ravni.

Na seminarju bomo predstavili računovodski in davčni vidik spletne prodaje blaga in storitev, še zlasti podrobno bomo predstavili obdavčitev z vidika DDV-ja. Obravnavali bomo konkretne primere iz prakse.

Seminar je primeren za organizacije, ki se ukvarjajo s spletno prodajo blaga in storitev, vodje ali zaposlene v računovodskih servisih ter ostale, ki potrebujejo znanje o računovodski in davčni obravnavi spletne prodaje blaga in storitev.

 

Program
9.00-10.30

Spletna prodaja blaga – pravila obdavčitve z DDV-jem pri prodaji blaga na daljavo

Spletna prodaja blaga v EU-ju (20. člen ZDDV-1 in 34. člen Direktive o DDV)
• Opredelitev statusa prodajalca oz. dobavitelja (mali davčni zavezanec, davčni zavezanec);
• Opredelitev statusa kupca (fizična oseba oz. končni potrošnik, davčni zavezanec);
• Identifikacija za namene DDV-ja v drugi državi EU-ja (obvezna/prostovoljna);
• Obveznosti slovenskih zavezancev do FURS-a po pridobitvi številke za DDV v drugi državi članici EU-ja;
• Kako se evidentira dosežen promet v drugi državi članici EU-ja oz. kdaj je treba začeti obračunavati DDV druge države članice EU-ja;
• Spletna prodaja nerezidentov v Sloveniji;
• Primer iz prakse: spletna prodaja blaga v Nemčiji in Avstriji.

Spletna prodaja blaga v tretjih državah
Primer prodaje blaga preko spletne trgovine Amazon ZDA (DDV obravnava provizij, ki jih zaračunava Amazon, problematika neustrezno ugotovljenih prihodkov in neustrezno urejenega statusa prodajalca)

Napovedi Evropske komisije glede prenove sistema DDV-ja v EU-ju
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Spletna prodaja storitev – elektronske storitve po 30.c členu ZDDV-1
Razlikovanje med elektronskimi in klasičnimi storitvami, ki jih stranka naroči elektronsko oz. preko spleta (primer spletne prodaje namestitev);
• Opredelitev statusa kupca (fizična oseba oz. končni potrošnik, davčni zavezanec);
• Država kupca;
• Vloga dobavitelja (posrednik oz. neposredni dobavitelj);
• Uporaba domnev glede kraja prejemnika storitve – Uredba 282/2011;
• Sistem mini VEM (značilnosti sistema in tehnika uporabe);
• Primer iz prakse: spletna prodaja glasbe (posrednik vs. neposredni dobavitelj).

 

Predavateljica

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., je aktivna preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Svoje znanje redno dopolnjuje na raznih predavanjih in konferencah. Je avtorica številnih člankov s področja davkov in računovodstva. Kot avtorica člankov sodeluje z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Inštitutom za računovodstvo ter spletnim portalom za računovodstvo FinD-INFO. V zadnjem času se uveljavlja tudi kot predavateljica. Za portal FinD-INFO pripravlja spletne seminarje. Na strokovnem srečanju SIR-a je predstavila temo Obdavčitev oddaje sob preko spletnega portala Booking in Airbnb.

V okviru lastnega podjetja opravlja računovodske in davčne storitve za družbe in posameznike. Slovenskim zavezancem pomaga pri postopkih registracije DDV-ja v drugih državah članicah EU-ja. Ravno tako pa vodi tudi postopke za pridobitev številke za DDV za nerezidente v Sloveniji.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4694-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava