Prenovljena delavnica: PRAKTIKUM – Odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih
12.5.2020

Prevare so družbeni pojav, proti kateremu računovodski izkazi niso imuni.

Prepoznavanje prevar je pomembno zlasti za revizorje, pa tudi za vse druge strokovnjake, ki se srečujejo z računovodskimi izkazi in razvidi tako znotraj lastne organizacije kot pri drugih.

Na seminarju bomo s praktičnimi primeri spoznali načine povzročanja računovodskih prevar, ki vključujejo tako previsoko kot prenizko izkazane prihodke in/ali odhodke ali njihovo napačno razvrščanje ter tudi napačno izkazane postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev, napačno poročanje denarnega toka, nepravilna in nezadostna razkritja in drugo. Ob približno dvajsetih predstavljenih poslovnih dogodkih bomo razmišljali o tem, ali gre za ravnanje v skladu s predpisi, vključno z računovodskimi standardi, njihovo zlorabo, ali prevarantsko računovodsko poročanje.

9.00-10.30 Splošno o računovodskih prevarah. Načini računovodskih prevar v zvezi s prihodki
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Drugi načini računovodskih prevar

Mihael Kranjc

Mihael Kranjc je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstvo in revizija. Od leta 1990 deluje na področju računovodstva v okviru računovodskega servisa Saša iz Ljubljane, katerega soustanovitelj in direktor je.
V skoraj 30 letih dela je bil odgovoren za poslovne knjige in računovodske izkaze več kot 100 različnih organizacij, večinoma gospodarskih družb iz najrazličnejših panog, pa tudi samostojnih podjetnikov, društev in zavodov, tako domačih kot tujih lastnikov ali ustanoviteljev, zato ima zelo bogato praktično znanje s področja računovodenja. Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov.

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je trenutno predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde in področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS ter član Odbora preizkušenih davčnikov. Je pobudnik uvedbe in soavtor Enotnega kontnega načrta, katerega nadaljevanje so z novimi SRS 2016 uvedene poenotene sheme računovodskih izkazov za različne vrste organizacij. Mihael je avtor mnogih stališč Odbora s področja računovodstva v rubriki Iz prakse za prakso, predava o različnih aktualnih računovodskih in davčnih temah, organizira in vodi strokovna srečanja preizkušenih računovodij in računovodij ter davčnikov, pri predmetu računovodstvo pa sodeluje pri izobraževanju novih generacij strokovnjakov z nazivi pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Delavnica bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.