Publikacije Inštituta

Gradiva za 2019
Naslov Cena Nakup Zaloga
Delavnica Računovodska analiza - (preveč) priročno orodje? 16.43 € Kupi Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev – metoda presežnega donosa (MPEEM) 13.14 € Kupi Da
Posvet o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2018 s poudarkom na obračunu odloženih davkov 16.43 € Kupi Da
Seminar Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG 17.52 € Kupi Da
Seminar Praktikum - odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih 16.43 € Kupi Da
Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil 10.95 € Kupi Da
Strokovna delavnica Zavarovanja plačil 16.43 € Kupi Da
Delavnica Notranja revizija in GDPR 15.33 € Kupi Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom 10.95 € Kupi Da
Ponovitev delavnice Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 9.40 € Kupi Da
Seminar Pogledi na davčne utaje in prevare 17.52 € Kupi Da
Seminar Prenovljeni modeli množičnega vrednotenja 43.80 € Kupi Da
Seminar Pogledi na davčne utaje in prevare 17.52 € Kupi Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom 10.95 € Kupi Da
Delavnica Notranja revizija in GDPR 15.33 € Kupi Da
Strokovna delavnica Zavarovanja plačil 16.43 € Kupi Da
Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil 10.95 € Kupi Da
Seminar Praktikum - odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih 16.43 € Kupi Da
Seminar Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG 17.52 € Kupi Da
Posvet o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2018 s poudarkom na obračunu odloženih davkov 16.43 € Kupi Da
Delavnica računovodska analiza - (preveč) priporočno orodje? 16.43 € Kupi Da
Seminar ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev - metoda presežnega donoa (MPEEM) 13.14 € Kupi Da
Seminar ocenjevanje vrednosti pri zastaranju nepremičnin (gradivo v angleščini) 13.14 € Kupi Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in najgospodarnejša uporaba (gradivo v angleščini) 21.90 € Kupi Da
Gradiva za 2018
Naslov Cena Nakup Zaloga
Delavnica Notranja revizija in prevare - nadaljevanje 8.50 € Kupi Da
Seminar Diskontna mera, mera kapitalizacije in ocenjevanje vrednosti nepremičnin po donosu zasnovanem načinu 9.20 € Kupi Da
Seminar Diskotna mera, mera kapitalizacije in ocenjevanje vrednosti nepremičnin po donosu zasnovanem načinu 9.20 € Kupi Da
Posvet Področje najemov v MSRP-jih in SRS-jih 10.00 € Kupi Da
Posvet Področje najemov v MSRP-jih in SRS-jih 10.00 € Kupi Da
Seminar Sklepanje pogodb glede nepremičnin s poudarkom na oblikovanju zemljiškoknjižnih dovolil 4.70 € Kupi Da
Seminar SRS 15 (2019) - Prihodki 7.00 € Kupi Da
Seminar Svetovanje pri prevzemih podjetij (gradivo v angleščini) 16.00 € Kupi Da
Delavnica Razmerja med posameznimi funkcijami podjetij v okviru tristebernega pristopa k upravljanju tveganj (kombiniran proces dajanja zagotovil) 6.00 € Kupi Da
Seminar Svetovanje pri prodaji podjetij (gradivo v angleščini) 11.40 € Kupi Da
Seminar Koncept metod ocenjevanja vrednosti nerpemičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji gospodarke javne infrastrukture (državne in občinske) 11.50 € Kupi Da
Seminar Vpliv nove prostorske in gradbene zakonodaje na nepremičninsko stvarno pravo - javnopravni in civilnopravni vidiki 9.40 € Kupi Da
Seminar Revizijski pregled korporativnega upravljanja v teoriji in praksi 8.82 € Kupi Da
Seminar Varovanje informacij v luči standardov in zakonov 17.00 € Kupi Da
Seminar Praktična vpeljava GDPR-ja 9.00 € Kupi Da
Seminar Novi izzivi zagotavljanja varnosti in skladnosti informacijskih sistemov 17.00 € Kupi Da
Seminar Spletna prodaja blaga in storitev 7.00 € Kupi Da
Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodne prakse 8.00 € Kupi Da
Delavnica Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 9.40 € Kupi Da
Ponovitev delavnice Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 9.40 € Kupi Da
Seminar Mendarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017 12.60 € Kupi Da
Seminar Izzivi GDPR in ZVOP-2 11.00 € Kupi Da
Seminar izražanje mnenja notranje revizije 5.70 € Kupi Da
Seminar Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti 6.30 € Kupi Da
Seminar Poudarjena problematika DDPO za leto 2017 9.50 € Kupi Da
Seminar Nova zakona: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ) ter prepoznavanje nedovoljenih objektov pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin 18.40 € Kupi Da
Seminar MSRP 15 7.70 € Kupi Da
SIR*IUS 1/2019 4.60 € Kupi Da
Gradiva za 2017
Naslov Cena Nakup Zaloga
Seminar Ukrepi BEPS-A, večstranska OECD-jeva konvencija in implementacija Direktive Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom 6.50 € Kupi Da
Seminar Uvod v tehnologijo verige podatkovnih blokov 12.70 € Kupi Da
Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3, SRS 8 in SRS 16) 8.00 € Kupi Da
Seminar MSRP 15 in MSRP 16 10.95 € Kupi Da
Popoldanska računovodstva standardna davčna delavnica Računovodenje zalog in davčna prašanja v tej zvezi (SRS 4) 5.30 € Kupi Da
Delavnica Notranja revizija in prevare - nadaljevanje 4.60 € Kupi Da
Popoldanska računovodstva standardna davčna delavnica (Računovodenje prihodkov in odhodkov ter stroškov in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 12, SRS 13, SRS 14 in SRS 15) 7.66 € Kupi Da
Seminar Novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017 9.40 € Kupi Da
Seminar Izvajanje notranjerevizijskih poslov 11.10 € Kupi Da
Delavnica Poslovno-uradovalni jezik 6.50 € Kupi Da
Seminar Popoldanska računovostva standardna davčna delavnica (Računovodenje opredmetenih osnovih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17) 10.00 € Kupi Da
Seminar Novosti zakona o preprečevanju pravnja denarja 6.60 € Kupi Da
Seminar Ocenjavanje vrednosti hotelov (gradivo v angleščini) 9.15 € Kupi Da
Seminar Umetnost pogajanja z naročniki in strankami (gradivo v angleščini) 5.80 € Kupi Da
Seminar Varstvo osebnih podatkov - v luči nove evropske uredbe 5.40 € Kupi Da
Seminar Vodenje 12.80 € Kupi Da
Seminar COSO 11.00 € Kupi Da
Seminar Pravni in davčni vidiki čezmejnega zaposlovanja in dela (z obravnavo predloga Zakona o čezmejnem izvajanju storitev ter novosti ZDOH-2R in ZDAVP-2J) 7.14 € Kupi Da
Posvet O sestavljanju letnega poročila za leto 2016 8.80 € Kupi Da
Seminar Priložnosti in izzivi "majhnih" notranjih revizij 8.40 € Kupi Da
Seminar Analiza najgospodarnejše uporabe nepremičnin v praksi 6.85 € Kupi Da
Seminar Konsolidiranje računovodskih izkazov 11.30 € Kupi Da
Posvet O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2016 9.00 € Kupi Da
Gradiva za 2016
Naslov Cena Nakup Zaloga
Seminar Proces razdolževanja Slovenije ter ocenjevanje vrednosti finančnih terjatev do podjetij v postopkih finančnega prestrukturiranja 15.00 € Kupi Da
Posvet O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2016 9.00 € Kupi Da
Seminar Davčni nadzor (pravice, obeznosti zavezancev, aktualna praksa) 4.40 € Kupi Da
Delavnica Vitko poslovanje - orodje za zmanjševanje poslovnih tveganj - transformacija v vitko poslovanja 5.60 € Kupi Da
Delavnica Varno poslovanje v oblaku 6.30 € Kupi Da
Seminar Pravila skrbnega računovodenja - stari standardi z novim imenom 6.80 € Kupi Da
Delavnica Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za računovodsko poročanje 9.70 € Kupi Da
Seminar Vloga in položaj računovodje, davčnega svetovalca in revizorja v kazenskih postopkih, povezanih z gospodarskim kriminalom 8.50 € Kupi Da
Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1) 7.90 € Kupi Da
Seminar z delavnico Praktično načrtovanje zagotovil 11.60 € Kupi Da
Seminar Zagotavljanje kakovosti - kaj smo se pri The Chartered Institute of Internal Auditors in the UK and Ireland naučili iz izvajanja zunanjih ocenjevanj kakovosti 11.40 € Kupi Da
Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica Računovodenje zalog in davčna vprašanje v tej zvezi ( SRS 4 ) 7.20 € Kupi Da
Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica Računovodenje prihodkov in odhodkov ter stroškov in davčna vprašanja v tej zvezi ( SRS 12, SRS 13, SRS 14 in SRS 15 ) 7.24 € Kupi Da
Seminar Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG 8.82 € Kupi Da
Popoldanska računovodsko standardna davčna delavnica Računovodenje opredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17) 10.00 € Kupi Da
Seminar Finančni instrumenti po MSRP (MRP 32, MRS 39, MSRP 13 in MSRP 9) 18.00 € Kupi Da
Delavnica Revizijsko vzorčenje 5.00 € Kupi Da
Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodne prakse 4.40 € Kupi Da
Seminar Pribitki in odbitki za obvladovanje in odbitki za tržljivost 8.70 € Kupi Da
Seminar Novosti pri določanju diskontnih stopenj v mednarodnem okolju ( Stroški kapitala in WACC) 10.00 € Kupi Da
Ponovitev seminarja Računovodsko poročanje za ocenjevalce vrednosti s poudarkom na primerih neustrezne uporabe MRS 36 8.50 € Kupi Da
Prostorski vidiki pri ocenjevanju vrednosti zemljišč 8.88 € Kupi Da