SEMINAR (ZOOM): REVIZORJEVO POROČANJE O REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
2.2.2021

Revizorjevo poročilo je edini dokument, ki odraža opravljeno revizorjevo delo, in kot tak izrednega pomena za uporabnike revidiranih računovodskih izkazov.

Revizorjevo poročanje opredeljuje cela vrsta standardov revidiranja. Namen seminarja je povzeti zahteve le-teh, predstaviti možne dileme, s katerimi se revizorji soočajo pri pripravi revizorjevih poročil ter predstaviti izsledke nadzorniških ugotovitev v zvezi z revizorjevim poročanjem o reviziji računovodskih izkazov.

9.00–10.30 Pregled zahtev MSR-jev o revizorjevem poročanju o reviziji računovodskih izkazov v povezavi z izsledki nadzorniških ugotovitev
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Pregled zahtev MSR-jev o revizorjevem poročanju o reviziji računovodskih izkazov v povezavi z izsledki nadzorniških ugotovitev

Helena Kobal je pooblaščena revizorka, ki ima več kot 20 let izkušenj na področju revidiranja računovodskih izkazov družb in skupin,  pripravljenih v skladu tako s SRS-ji kot MSRP-ji. Več kot 20 let je bila zaposlena v eni izmed revizijskih družb BIG 4, kjer je bila kot ključna revizijska partnerica odgovorna za revizije tako malih, srednjih in  velikih družb kot tudi za revizije subjektov javnega interesa in velikih skupin. Zdaj je članica nadzorniške skupine na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kjer je med drugim zadolžena tudi za vodenje in izvedbo posameznih nadzorov nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 186,66 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revidiranja).