SEMINAR (ZOOM): PRORAČUNSKI IN RAČUNOVODSKI VIDIK UPRAVLJANJA JAVNIH SREDSTEV TER VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA JAVNA SREDSTVA
10.2.2021

Iz vsebine seminarja

  • kaj štejemo pod javna sredstva in upravljanje z njimi,
  • predstavitev blagajn javnega financiranja v povezavi s sistemom javnofinančnih prihodkov,
  • opredelitev tistih pravnih oseb javnega prava, ki so hkrati proračunski uporabniki in ostalih pravnih oseb javnega prava,
  • priprava in izvrševanje proračuna – pomen Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za posamezno obdobje, priprava finančnih načrtov proračunskih uporabnikov in nadzor nad porabo javnih sredstev,
  • javno računovodstvo – pojasnitev osnov vodenja računovodstva za proračunske uporabnike, opredelitev osnovnih načel računovodenja ter povezave računovodskega evidentiranja z izvrševanjem proračuna,
  • premoženje proračunskih uporabnikov – poudarek na lastninski pravici finančnega in stvarnega premoženja države in občin ter sredstvih danih v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna,
  • sistem poročanja proračunskih uporabnikov – pojasnila osnovnih temeljnih poročil kot so zaključni račun proračuna, letno poročilo in konsolidirana premoženjska bilanca države in občin,
  • nadzor nad porabo javnih sredstev – notranja revizija, inšpekcijske službe in zunanje revidiranje Računskega sodišča kot najvišje organa nadzora nad javnimi sredstvi.

Seminar je namenjen zaposlenim v državnih organih (ministrstvih, vladnih službah in drugih državnih organih), v občinah, pri posrednih proračunskih uporabnikih (javnih skladih, javnih agencijah in javnih zavodih), pri ZZZS in ZPIZ ter drugih pravnih osebah javnega prava, ki niso proračunski uporabniki (Kmetijski zbornici, ŠOS itd).

9.00-11.15 Predavanje
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Predavanje
12.15-12.30 Odmor
12.30-14.00 Predavanje

Marija Arnuš, univerzitetna dipl. pravnica, zaposlena na Ministrstvu za finance, Direktorat za proračun. Ukvarja se predvsem s pripravo sistemskih predpisov s področja javnih financ, hkrati pa aktivno sodeluje in  spremlja predpise, ki vplivajo na izdatke proračunov.

 

Vesna Milanovič, univ.dipl.ekon., preizkušena računovodkinja, zaposlena na Ministrstvu za finance, Direktorat za javno računovodstvo, Sektor za razvoj sistema javnega računovodstva. Ukvarja se predvsem s pripravo sistemskih predpisov s področja javnega računovodstva, hkrati pa aktivno sodeluje in spremlja predpise, ki vplivajo na poslovne dogodke v javnem sektorju.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.