SEMINAR (ZOOM): OBRAČUNAVANJE POSLOVNIH ZDRUŽITEV PO MSRP-ju 3 IN KONSOLIDRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
1.4.2021

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in DeloittePri prevzemih je pomembna poprevzemna integracija na vseh ravneh. Na delavnici poudarimo predvsem računovodski vidik prevzemov, vzpostavitev kontrole nad poslovanjem in poročanjem novih članov skupine ter vidik integracije poslovnih funkcij in izzive na tem področju. Računovodstvo družb: glavni izziv pri poslovnih združitvah je ustrezna uporaba računovodskih standardov za ustrezen prikaz učinkov poslovnih združitev v računovodskih izkazih. Praksa kaže, da so izzivi pri pravilnem razporejanju nakupne cene veliki in pogosto napačno upoštevani, zato je pomemben del seminarja namenjen pravilom na tem področju (t. i. purchase price allocation). Ob tem je običajno treba uporabiti in dokumentirati delo revizorjevega veščaka. Hkrati so nove družbe v skupini nov izzivi tudi za revizorja, saj odgovarja za celotno revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov skupine.

9.00–10.30 Uvod: Pravila MSRP-ja 3 – Poslovne združitve
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.00 MSRP 3 – Poslovne združitve (praktični vidiki)
12.00–12.30 Odmor
12.30–14.00 MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi, MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja, MRS 31 – Deleži v skupnih vlaganjih

Katarina Kadunc

Katarina Kadunc je pooblaščena revizorka in revizijska partnerica v revizijskem oddelku družbe Deloitte Adriatic. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija). Družbi Deloitte se je pridružila leta 2003. Leta 2009 je pridobila licenco ACCA in naziv pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo, nato pa še naziv preizkušene notranje revizorke v letu 2014. Odgovorna je za vodenje revizij za banke in družbe iz nefinančnega sektorja. Aktivna predavateljica na akademiji družbe Deloitte za področje računovodskih standardov in razumevanje računovodskih izkazov je članica posebne ekspertne skupine za MSRP 9, ki deluje v družbi Deloitte Srednja Evropa. Odgovorna je tudi za vodenje notranjerevizijskih projektov, projektov presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij in ocene delovanja nadzornih svetov.
Njene ključne reference: Pivovarna Laško Union, Pristop, Skupina Nova KBM, Skupina Slovenske železnice, Skupina Abanka, Skupina SIJ, Geoplin, Gorenjska banka, Skupina DBS, Holding Frey, Titan Kamnik, SKB banka, Unicredit banka in druge.

 

Nina Kravanja Novak

Nina Kravanja Novak je menedžerka v oddelku za revizijo v družbi Deloitte Slovenija. Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na BI Norwegian School of Management je pridobila dodatne izkušnje na področju financ. Ima več let izkušenj z opravljanjem revizijskih storitev v različnih gospodarskih panogah. Pridobila je licenco ACCA in licenco za pooblaščeno revizorko. Deluje predvsem na področju revizije. Sodelovala je s podjetji, ki kotirajo na borzi, ter z mednarodnimi podjetji, investicijskimi skladi in zavarovalnicami. Ima izkušnje z revizijo v različnih sektorjih, tudi z maloprodajnimi, bančnimi, investicijskimi, proizvodnimi in drugimi. Poleg tega je aktivna predavateljica na akademiji družbe Deloitte za področje računovodskih standardov in razumevanje računovodskih izkazov.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava