Seminar z delavnico Metode ocenjevanja neopredmetenih sredstev
14.11.2019

Trenutno znaša razmerje med tržno ceno delnice in njeno knjigovodsko vrednostjo na delniških trgih 3,44, kar pomeni, da vrednost materializiranih sredstev, ki jih imajo podjetja evidentirana v bilanci stanja, predstavlja zgolj 30 % vseh sredstev, s katerimi razpolagajo podjetja. Kaj predstavlja ostalih 70 %? Neopredmetena sredstva! Če želimo strokovno neoporečno oceniti vrednost modernega podjetja, moramo najprej obvladati načine in metode ocenjevanja neopredmetenih sredstev, ki se na določenih področjih močno razlikujejo od klasičnih modelov ocenjevanja vrednosti. Na seminarju z delavnico se bodo udeleženci podrobno seznanili s posebnostmi ocenjevanja neopredmetenih sredstev. Predstavljeni bodo metode ocenjevanja vrednosti, načini določanja zahtevane stopnje donosa ter določila MSOV-jev v zvezi s to tematiko. Seminar je praktično usmerjen, tako da bo tematika udeležencem nazorno predstavljena s pomočjo primerov iz prakse.

9.00–11.15

Neopredmetena sredstva

 • Kaj je neopredmeteno sredstvo
 • Katere kategorije neopredmetenih sredstev poznamo
 • Namen vrednotenja neopredmetenih sredstev
 • Kratek pregled metod ocenjevanja neopredmetenih sredstev
 • Uporabnost različnih metod za ocenjevanje različnih sredstev

 

Metode ocenjevanja neopredmetenih sredstev (obravnava metod po MSOV-jih) s praktičnimi primeri (pregled predpostavk, zahtevani vhodni podatki, uporaba)

 • Način tržnih primerjav
  • Metoda referenčnih poslov
 • Na donosu zasnovan način
  • Metoda oprostitve licenčnine (Relief from royalty method)
  • Metoda premijskih dobičkov ali metoda vključitve in izključitve (Premium profit method, With and without method)
  • Metoda presežka nad nabavno vrednostjo (Greenfield method)
  • Metoda distributerja (Distributor method)
 • Nabavnovrednostni način
  • Metoda nadomestitvene vrednosti
  • Metoda reprodukcijske nabavne vrednosti
11.15–11.30 Odmor

11.30–12.15

Na donosu zasnovan način

Metoda presežnega donosa, poglobljen prikaz

 • Ključni koraki pri uporabi metode MPEEM

  • Doba gospodarne uporabe
  • Napoved količine in časovnega okvira prihodnjih prihodkov
  • Prilagoditev prihodkov in odhodkov
 • Razmerje WARA, WACC in IRR
 • Prispevajoča sredstva
  • Opredelitev prispevajočih sredstev (kdaj so sredstva prispevajoča, katera sredstva so prispevajoča)
  • Določitev vrednosti prispevajočih sredstev
  • Izračun stopnje donosa različnih prispevajočih sredstev
  • Izračun prispevka oziroma stroška (Contributory asset charges) vsakega prispevajočega sredstva
 • Izračun davčnega ščita iz amortizacije
12.15–12.30 Odmor
12.30–13.15 Praktični primer izračuna vrednosti neopredmetenega osnovnega sredstva z uporabo vseh metod

(Vključitev izračunov, ki smo jih izdelali med delavnico.)

Mag. Marjeta Končar je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, zadolžena za področje vrednotenja v oddelku finančnega svetovanja v mednarodni svetovalni hiši Deloitte. Poleg vrednotenj se ukvarja tudi s skrbnimi pregledi, neodvisnimi pregledi poslovanja ter drugimi finančnimi storitvami. Pri svojem delu se srečuje z zahtevnimi strokovnimi izzivi, saj so stranke pogosto velika mednarodna podjetja z raznovrstnimi potrebami. Na področju vrednotenja pokriva vrednotenje podjetij za različne namene, kot so med drugim iztisnitev manjšinskih delničarjev, določitev menjalnega razmerja, vrednotenje za transakcijske namene, alokacija nakupne cene. Specializira se tudi za ocenjevanje vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev (blagovnih znamk, baze kupcev …). V Deloittu je organizatorka dogodka Valuation Academy. Deluje tudi kot sodna izvedenka za finance in davke. Je članica Ameriškega združenja ocenjevalcev (ASA).

Delavnica bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Udeleženci morajo na delavnico prinesti računalnike.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 5 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posvetu določila oznako B.