22. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV
28.11.2019 -29.11.2019

Če smo se še lani spraševali, kaj se bo zgodilo z notranjo revizijo v prihodnosti, bomo letos ostali v sedanjosti. Trudimo se "tukaj in zdaj".

Dokazali smo, da imamo znanje, veščine in druge sposobnosti, pa da smo kljub temu željni naučiti se nekaj novega. Na letošnji konferenci bomo poleg pregleda aktualnih novosti in primerov dobrih praks sponavali še druga področja, ki imajo vpliv na naše delo in ponudili nekaj orodij, kako izbojšati sodelovanje z našimi deležniki.

Četrtek, 28. novembra 2019

8.30–9.00 Sprejem in registracija
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Tina Toman Pfajfar, predsednica odbora Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev
9.15–9.45 Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
Tina Toman Pfajfar, predsednica odbora Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev
9.45–10.30 Kaj lahko notranji revizor prispeva k uspešnemu upravljanju premoženja
Mag. Žiga Vižintin, Pokojninska družba A, d. d.
10.30–11.15 Odmor
11.15–11.45 Kompetence notranjega revizorja (tukaj in zdaj) s poudarkom na enoosebnih notranjih revizijah
Predavanje bo v hrvaškem jeziku.
dr. Boris Tušek, Ekonomska fakulteta Zagreb
11.45–12.15 Načrtovanje
mag. Blanka Vezjak, Vezjak svetovanje, d. o. o.
12.15–12.45 Notranji revizor v letu 2031
dr. Iztok Kolar, Karmen Kovač, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
12.45–13.15 Notranja revizija v javnem sektorju – le obveza ali učinkovito sredstvo pri upravljanju proračunskih uporabnikov?
Dušan Sterle, Urad za nadzor proračuna
13.15–14.30 Odmor za kosilo
14.30–15.00 Upravljanje intelektualnega potenciala podjetja
dr. Samo Javornik, Regia Group, d. d.
15.00–15.30 Primer cenitve nepremičnin
Grega Hojnik, Estimia, d. o. o.
15.30–16.00 Sodelovanje z veščakom – revizorjem informacijskih sistemov pri notranjrevizijskih pregledih
Manuela Šribar
16.00–16.15 Odmor
16.15–17.00 Good way of co-operation between 2nd and 3rd lines of defence – NLB case study« / Dobro sodelovanje 2. in 3. obrambne linije – primer NLB
Predavanje bo potekalo deloma v angleškem jeziku.
Mag. Žiga Kosirnik, Attila Kövesdi, NLB, d. d.
19.00 Družabni večer z glasbeno skupino Prašnati

 

Petek, 29. novembra 2019

9.00–9.45 Komuniciranje med inšpektorjem in stranko inšpekcijskega postopka v okviru zakona in dobre prakse
dr. Erik Kerševan, Vrhovno sodišče RS
9.45–10.30 Tveganja v gospodarstvu (in pričakovanja od notranjega revizorja)
mag. Aleksander Mervar, ELES, d. o. o.
10.30–11.15 Pogled pooblaščenega revizorja, člana nadzornega sveta in člana revizijske komisije
Katarina Sitar Šuštar, Slovenski inštitut za revizijo
11.15–11.45 Odmor
11.45–12.15 Zaupanje in negotovost – pogled z vidika kognitivne znanosti
dr. Urban Kordeš, Center za kognitivno znanost
12.15–12.45 Pisanje/poročanje – kratko in jasno
Joža Repar Lakovič, lektorica
12.45–13.15 S pravo ekipo do uspeha
Peter Mankoč
13.15 Zaključek konference

Tina Toman Pfajfar

Tina Toman Pfajfar, preizkušena notranja revizorka, CRMA, se z notranjim revidiranjem ukvarja že vrsto let. Poleg praktičnih izkušenj se kot predsednica odbora Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in predavateljica trudi širiti strokovna znanja s področja stroke.

 

Mag. Žiga Vižintin

Mag. Žiga Vižintin je magister ekonomskih znanosti in univerzitetni diplomirani politolog. Svojo poslovno pot je začel v slovenski podružnici mednarodnega svetovalnega podjetja od leta 2012 pa je svetovalec uprave Pokojninske družbe A, d.d. kjer je zadolžen za prodajo, marketing in razvoj novih produktov. V zadnjih letih posebno pozornost namenja raziskovanju in aplikaciji spoznanj vedenjske ekonomije v povezavi z varčevanjem za pokojnino, ki jih združuje skupaj z informacijsko tehnologijo v napredne rešitve v zavarovalništvu.

 

Prof. dr. sc. Boris Tušek

Prof. dr. sc. Boris Tušek je redni profesor na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Je predavatelj pri več predmetih s področja računovodstva in revidiranja v okviru več študijskih programov na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Pred zaposlitvijo na fakulteti je deset let delal v praksi kot revizor in svetovalec. Samostojno ali v soavtorstvu je objavil več člankov s področja računovodstva, notranje revizije, revidiranja računovodskih izkazov in korporativnega upravljanja – akademske in strokovne knjige, univerzitetne priročnike in učbenike, znanstvene in strokovne članke. Sodeloval je na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih na Hrvaškem in v tujini. Ima 20 let izkušenj kot svetovalec številnim hrvaškim podjetjem in institucijam. Je predsednik Sekcije notranjih revizorjev pri Zvezi računovodskih in finančnih delavcev Hrvaške. Bil je podpredsednik in član izvršnega odbora Hrvaškega inštituta notranjih revizorjev, predsednik Odbora za strokovno usposabljanje in stalno strokovno usposabljanje ter član izpitne komisije za pridobitev naziva pooblaščeni revizor v Hrvaški revizijski zbornici. S sklepom Vlade Republike Hrvaške je bil januarja 2017 imenovan za člana Sveta za sistem notranjih kontrol v javnem sektorju. Od leta 2006 je član več revizijskih svetov družb v Republiki Hrvaški.

 

Mag. Blanka Vezjak

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja, preizkušena notranja revizorka, CIA (Certified Internal Auditor), državna notranja revizorka in državna revizorka, se ukvarja predvsem s svetovanjem pri obvladovanju tveganj in z notranjim revidiranjem, od leta 2008 preko svojega podjetja Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je od leta 1994 vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno se ukvarja s področji notranje revizije, informacij za odločanje, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja in trajnostnega poslovanja – pri vodenju in izvajanju notranjerevizijskih in svetovalnih projektov pri strankah, z delovanjem v strokovnih organih, sodeluje s predavanji in strokovnimi članki. Deluje tudi kot zunanja neodvisna članica revizijskih komisij nadzornih svetov.

 

Dr. Iztok Kolar

Dr. Iztok Kolar je magister in doktor ekonomskih znanosti. Od leta 1998 asistent, od leta 2008 pa docent za računovodstvo in revizijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, od leta 2016 predstojnik Katedre za računovodstvo in revizijo. Je nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Ukvarja se z raziskovalnim in izobraževalnim delom na področjih računovodstva, predvsem notranjega revidiranja, priprave in analiziranja računovodskih izkazov, ocenjevanja vrednosti podjetij kot tudi poslovodnega računovodstva, ter strateškega računovodstva in kontrolinga. Raziskuje na področju metodike proučevanja latentnih pojavov v računovodstvu in reviziji. Zadnja leta se intenzivno ukvarja s proučevanjem sodobnih teoretičnih in praktičnih rešitev na področju gospodarskokriminalnih dejanj v računovodstvu. Kot idejni sovodja ustanovitve Sekcije forenzičnih računovodij pod okriljem Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (več o tem glejte www.sfr.si) je leta 2012 postal njen prvi predsednik. Sekcija izobražuje strokovnjake za naziv preizkušeni forenzični računovodja in skrbi za razvoj doktrine forenzičnega preiskovanja poslovnih gospodarskokriminalnih dejanj v Sloveniji. Od leta 2016 je član strokovnega sveta Agencije za nadzor nad revidiranjem.

 

Karmen Kovač

Karmen Kovač je zaključila študij na magistrskem programu Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, smer računovodstvo, revizija in davščine. Izobraževanje na drugi stopnji je uspešno zaključila z magistrsko nalogo z naslovom Kakšno bo notranje revidiranje leta 2031?

 

Dušan Sterle

Dušan Sterle je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in preizkušeni državni notranji revizor. Med letoma 2007–2015 je bil zaposlen na Evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF) pri Evropski komisiji kot koordinator politik EU-ja in kot uradnik za mednarodne odnose na področju zaščite finančnih interesov EU-ja, boja proti goljufijam in korupciji. Od 1. aprila 2017 je direktor Urada RS za nadzor proračuna.

 

Dr. Samo Javornik

Dr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Njegovo področje specializacije je poslovno in finančno prestrukturiranje podjetij. Kot zunanji predavatelj sodeluje v podiplomskih programih FELU MBA in IMB na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo. Od leta 2015 opravlja funkcijo direktorja družbe REGIA GROUP d.d.

 

Grega Hojnik

Grega Hojnik je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, zaposlen v podjetju Estimia, d. o. o. Pred tem je bil zaposlen v različnih finančnih institucijah na področju kreditnih zavarovanj s področja nepremičnin in vodenja projektov. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Ukvarja se z vrednotenjem nepremičnin, ocenami investicij in raziskavami trga. Je predavatelj novih kandidatov za ocenjevalce vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Manuela Šribar

Manuela Šribar, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o., je pooblaščena revizorka in preizkušena revizorka informacijskih sistemov, licencirana pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pridobila je tudi licenco CISA pri ISACA in je državna notranja revizorka. Je tudi predsednica odbora sekcije revizorjev informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Vodila in izvajala je številne samostojne revizije informacijskih sistemov, revizije informacijskih sistemov kot del notranjerevizijske funkcije in preglede splošnih ter aplikativnih kontrol za revizijo računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, elektrogospodarstva, različnih organizacij javnega sektorja in finančnega sektorja. Kot pooblaščena revizorka ima znanja tudi s področja revizij računovodskih izkazov in sorodnih storitev. V okviru BDO-ja je vključena tudi v skupino, ki svetuje in pomaga organizacijam zagotoviti skladnost z novo Uredbo o varstvu osebnih podatkov. Je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov in avtorica več člankov s področja računovodskih standardov, analize podjetij, gospodarskih prevar in priprave letnih poročil.

 

Mag. Žiga Kosirnik

Mag. Žiga Kosirnik je leta 2007 magistriral na Fakulteti za državne in evropske študije. Ima več kot 20 let izkušenj na področju zasebnega varovanja. Svojo poklicno pot je začel v zasebnih varnostnih podjetjih, kjer se je ukvarjal z organizacijo varovanja, izdelavo načrtov varovanja in vodenjem operativnih dejavnosti. V NLB banki je od leta 2002 zaposlen kot Inženir za varovanje, kjer so njegove glavne aktivnosti načrtovanje in preverjanje aktivnosti za področje varnosti in zaščite, analiziranje varnostnega stanja, izdelovanje in vzdrževanje standardov varnosti in zaščite, sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah, sodelovanje z zunanjimi institucijami (policijo, inšpekcijskimi službami …), skrb za zbirke osebnih podatkov, nadzorovanje kršitev varnostnih določil in izvajanje popravljalnih ukrepov, nadzor izvajanja varnostno-preventivnih ukrepov s strani vseh zaposlenih.
Poleg navedenega ima izkušnje z usmerjanjem standardizacije sistemov varovanja, izvajanjem nadzora in izobraževanjem v bankah NLB Skupine (BiH, Črna gora, Kosovo, Makedonija in Srbija).

 

Prof. dr. Erik Kerševan

Prof. dr. Erik Kerševan, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani; vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS
Leta 2001 magistriral ter leta 2003 doktoriral z disertacijo z naslovom "Sodni nadzor nad upravo". V naziv izredni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave prvič izvoljen leta 2009. Poleg pedagoškega dela na Pravni fakulteti je sodeloval tudi pri mnogih znanstveno raziskovalnih projektih in pri pripravi nove sistemske zakonodaje s področja upravnega prava. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela z referati sodeloval na večjem številu znanstvenih in strokovnih konferenc. V letu 2015 izvoljen na funkcijo vrhovnega sodnika.

 

Mag. Aleksander Mervar

Mag. Aleksander Mervar je direktor družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije, močno vpleten tudi v mednarodna omrežja. Na svoji karierni poti je bil direktor ali član uprave mnogih slovenskih energetskih družb, med drugim tudi družb Istrabenz, Gorenje in Termoelektrarna toplarna Ljubljana (TE-TOL). Kot direktor področja za ekonomiko in namestnik direktorja je  deloval še v družbah Termoelektrarna Trbovlje, Rudnik Zagorje in Strojegradnja.
Bil je tudi član World energy council za JV Evropo, v letih 2001–2005 predsednik društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Republike Slovenije. Bil je predsednik nadzornih svetov družb Geoplin, Plinovodi, Stelkom, d. o. o., in podpredsednik nadzornih svetov banke SIB in SOD (sedaj SDH). Aleksander Mervar je velik strokovnjak na področju finančnega menedžmenta in strateškega načrtovanja.

 

Dr. Urban Kordeš

Dr. Urban Kordeš je kognitivni znanstvenik, metodolog in nevrofenomenolog. Na Univerzi v Ljubljani vodi mednarodni magistrski študij kognitivne znanosti in Center za kognitivno znanost na Pedagoški fakulteti. Ukvarja se z raziskovanjem zavesti in s povezovanjem podatkov o delovanju možganov z doživljajskimi poročili. Ekipa, ki jo vodi, razvija metode za raziskovanje doživljanja, uporabne tako za razumevanje osnovnih struktur zavesti kot za aplikativne raziskave uporabniške izkušnje.

 

Joža Repar Lakovič

Joža Repar Lakovič je univerzitetna diplomirana slovenistka, ki se že od leta 1983 ukvarja z lektoriranjem strokovnih besedil in jezikovnim svetovanjem. Lektorira predvsem strokovna besedila s področij ekonomije, revizije, računovodstva ipd.

V letu 2011 je s prispevkom sodelovala pri pripravi gradiva za knjigo Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost. Zaradi nenehnega stika z živim jezikom in številnih izkušenj je bila povabljena tudi k sodelovanju in pripravljanju oddaj na TV Slovenija. V oddaji Minute za jezik je v letih 2010–2012 odgovarjala na vprašanja gledalcev in poskušala čim enostavneje rešiti čim več jezikovnih zagat.

 

Peter Mankoč

Peter Mankoč bivši vrhunski športnik, svetovni rekorder ter prvak v plavanju. 33 medalj s svetovnih ter evropskih prvenstev, dvakratni svetovni rekorder, dvakratni evropski rekorder, udeleženec 5 olimpijskih iger kot športnik. Vodja marketinga v družbi A-Cosmos, d. d., 2016-2018. Trenutno je vodja analitike pri Plavalni zvezi Slovenije, svetovalec pri novo ustavljeni Svetovni plavalni ligi (ISL).

 

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza Ljubljana) in pooblaščena revizorka. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanja. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je zunanja članica revizijske komisije Pošte Slovenije.

Hotelska namestitev je predvidena v hotelu Thermana Park Laško **** superior ali v Zdravilišču Laško.

Cena na osebo/na noč Thermana Park Laško****superior Zdravilišče Laško****
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 143,00 EUR - 30 % = 100,10 EUR 107,00 EUR - 30 % = 74,90 EUR
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 113,00 EUR - 30% = 79,10 EUR 87,00 EUR - 30 % = 60,90 EUR

Obrazec za rezervacijo sobe v hotelu.

Doplačila:
- prijavnina 1 EUR / cena na bivanje / na osebo
- turistična taksa se zaračunava po odloku Občine Laško
- soba komfort, soba z balkonom, … teh doplačil udeležencem ne bodo zaračunali.

Cena vključuje: nočitev, samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes center, pitje termalne vode, kopalni plašč in kopalna brisača v sobi, dostop do brezžičnega interneta v objektu, program animacije, sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na dan odhoda po 11.00 uri. Soba je na dan prihoda na voljo po 14. uri, na dan odhoda pa do 11.00 ure. Proti doplačilu je možen predčasen vstop ali pozen odhod iz sobe v primeru, da je le-ta prosta.

Odpoved rezervacije namestitve je potrebno urediti pred dogodkom. Neprihodi se zaračunajo v skladu z uzancami.

Rezervacije: 03 4232 100 ali info@thermana.si
Za pridobitev popusta ob rezervaciji navedite datum in naziv dogodka Konferenca notranjih revizorjev.

Na konferenco se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 22. letni konferenci notranjih reviziorjev boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne preizkušene notranje revizorje, pooblaščene ocenjevalce vrednosti, aktivne imetnike drugih strokovnih nazivov in pooblaščene revizorje, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako B.