24. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV
25.11.2021 -26.11.2021

Leti 2020 in 2021 sta nam prinesli veliko negotovosti. Smo bili nanjo pripravljeni? Smo se hitro odzvali in prilagodili svoje delo? Smo objektivno analizirali spremembe na poslovanje organizacije in temu ustrezno prilagodili revizijsko analizo tveganj in načrtovanje notranjerevizijskih poslov? Smo zgolj opravljali notranjerevizijske posle ali smo bili zadolženi še za druge (nerevizijske) naloge? Smo sprejeli izredne okoliščine kot priložnost za izboljšavo ali smo delali vse po starem?

Kaj pa smo se sploh naučili iz te zgodbe? Da smo lahko še boljši? Učinkovitejši? Da je lahko stvari delati tudi drugače? Da je edina gotovost negotovost?

Na ta vprašanja in še marsikatera druga bomo poiskali odgovore na 24. konferenci notranjih revizorjev. Vsi skupaj si želimo, da bo dvodnevno srečanje tokrat potekalo v živo in da nam le uspe v živo izmenjati pridobljene izkušnje v teh negotovih časih.

Četrtek, 25. novembra 2021

8.30–9.00 Sprejem in registracija
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Jasmina Mandžuka, predsednica Odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev
9.15–10.00 Maping Risk in a Changing World (predavanje bo v angleškem jeziku)
Sara I. James
10.00–10.45 Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
Tina Toman Pfajfar, Telekom Slovenije, d. d.
10.45–11.30 Odmor
11.30–12.15 Neodvisnost notranjega revizorja v kriznih časih
Jasmina Mandžuka, Deloitte revizija, d. o. o.
12.00–12.45 Notranje revidiranje korporativnega upravljanja
Mateja Vrankar, dr. Andrej Baričič, BDO Revizija, d. o. o.
12.45–13.30 Vloga notranjega revizorja pri trajnostnem poslovanju
Mag. Blanka Vezjak, Vezjak svetovanje, d. o. o.
13.30–15.00 Odmor za kosilo
15.00–15.45 Uvajanje agilnega pristopa v notranjo revizijo
Polonca Jug Mauko, Sava Re, d. d.
15.45–16.30 Vloga notranje revizije pri preprečevanju in odkrivanju prevar
Yuri Sidorovich, Deloitte revizija, d. o. o.
16.30–17.30 Okrogla miza: Kako smo premagovali probleme v času koronakrize ter katere izzive, posledice dela in dobre prakse lahko predstavimo
Urban Goršič, Petrol, Eva Gungel, Kapitalska družba, Manica Novak, SKB
Okroglo mizo bo vodil dr. Marjan Odar.
19.00 Družabni večer

 

Petek, 26. novembra 2021

9.00–9.45 Kibernetski vdori
Dalibor Vukovič, Telekom Slovenije, d. d.
9.45–10.30 Upravljanje tveganj pri izvedbi IT-projektov v javnem sektorju – primer izvedbe projekta e-Notranja revizija
Anja Bajcar Kok, Urad za nadzor proračuna RS
10.30–11.15 GDPR – kaj revizor sme pregledovati?
Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS
11.15–11.45 Odmor
11.45–12.15 Osredotočenost na izvedbo revizijskih postopkov (delo na daljavo)
Darja Podobnik (+IT revizor), Nova Ljubljanska banka, d. d.
12.15–13.00 Čuječnost na delovnem mestu
Mateja Lenarčič, Medius, inštitut za čuječnost in mediacijo
13.00 Zaključek konference

Dr. Sara I. James

Sara I. James, PhD, CIA With over 30 years' teaching, writing, publishing and corporate experience in the US and Europe, Sara provides report-writing training worldwide. She has written numerous articles on language and reporting, and spoken at national and international conferences. As a member of the Chartered Institute of Internal Auditors’ Technical Guidance Working Group, Sara provides resources for members in the UK and abroad. She is currently writing a book, Radical Reporting: Writing Audit, Risk and Compliance Reports with Fewer Words and Greater Impact, to be published by Taylor & Francis in 2022.

Dr. Sara I. James, pooblaščena revizorka z več kot 30-letnimi izkušnjami iz poučevanja, pisanja, objavljanja in dela v podjetjih po ZDA in Evropi, zdaj po vsem svetu vodi seminarje o pisanju poročil. Napisala je številne članke o jeziku in poročanju ter predavala po nacionalnih in mednarodnih konferencah. Kot članica delovne skupine za strokovna navodila britanskega inštituta notranjih revizorjev pripravlja strokovno gradivo za člane v Združenem kraljestvu in po svetu. Trenutno piše knjigo o radikalnem poročanju: pisanju poročil o reviziji, tveganju in skladnosti s predpisi, o poročilih z manj besedami in večjim vplivom. Knjiga bo leta 2022 izšla pri založbi Taylor & Francis.

 

Mateja Vrankar

Mateja Vrankar, BDO Revizija, d. o. o., direktorica, je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o. Pred tem je bila 10 let zaposlena pri veliki mednarodni revizijski družbi v Avstriji. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij na področju storitev, trgovine, proizvodnje, finančnih storitev in energetike. Zadnja leta je vodila več posebnih revizij in forenzičnih preiskav ter finančnih skrbnih pregledov za prodajo in nakup družb. Kot predavateljica sodeluje v izobraževalnem programu Slovenskega inštituta za revizijo, je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov. V družbi BDO Slovenija vodi informacijsko točko o MSRP-jih, pretekla leta pa je vodila več projektov uvajanja MSRP-jev v slovenska podjetja.

 

Jasmina Mandžuka

Jasmina Mandžuka je višja menedžerka na oddelku Audit & Assurance v Deloitte Slovenija s 13-letnimi izkušnjami na področju notranje revizije, notranjega nadzora, skladnosti in drugih storitev dajanja zagotovil. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Mariboru (smer računovodstvo in revizija). Naziv preizkušene notranje revizorke Slovenskega inštituta za revizijo je pridobila leta 2010, isto leto dodala še naziv državne notranje revizorke in v letu 2017 naziv pooblaščene revizorke. Vodi revizijske skupine, ki so revidirale več strank iz javnega sektorja, storitvene industrije in proizvodnega sektorja, pridobila pa si je bogate izkušnje na področju notranje revizije, zlasti pri revidiranju javnega sektorja in gospodarstva. Ima izkušnje s področja zagotavljanja notranjih in zunanjih revizij, opravljanja zunanjih presoj kakovosti delovanja notranjerevizijskih služb ter ocenjevanja tveganj in storitev upravljanja. Že drugi mandat je v Odboru sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in v tem mandatu tudi njegova predsednica.

 

Polonca Jug Mauko

Polonca Jug Mauko, preizkušena notranja revizorka, preizkušena državna notranja revizorka in preizkušena računovodkinja javnega sektorja. Poklicno pot je začela v računovodstvu Ministrstva za obrambo, nato nadaljevala v podjetju Elektro Celje, d. d., kjer je sodelovala pri vzpostavitvi notranjerevizijske funkcije in sistema upravljanja tveganj. Z notranjo revizijo se ukvarja zadnjih 10 let, najprej kot vodja notranje revizije v Elektru Celje, d. d., nato pa kot direktorica službe notranje revizije v Zavarovalnici Sava, d. d. Od 2020 je direktorica službe notranje revizije na Savi Re, d. d., in nosilka ključne funkcije notranje revizije Zavarovalne skupine Sava ter družb Sava Re, d. d., in Zavarovalnica Sava, d. d. Je tudi notranja presojevalka za pridobitev standardov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001.

 

Tina Toman Pfajfar

Tina Toman Pfajfar, aktivna preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka in državna revizorka, CRMA, se z notranjim revidiranjem ukvarja že vrsto let. Praktične izkušnje je pridobivala kot vodja notranje revizije v organizacijah javnega in zasebnega sektorja. Sodelovala je tudi pri zunanjih presojah notranje revizije iz programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti. Kot dolgoletna članica in predsednica sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je aktivno prispevala k razvoju stroke, tudi s pripravo strokovnih prispevkov ter pripravo in izvedbo predavanj na različnih področjih, ki spadajo v okvir notranje revizije, doma in v tujini. Teoretično znanje in praktične izkušnje deli kot predavateljica pri izobraževanjih za bodoče (državne) notranje revizorje.

 

Mag. Blanka Vezjak

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja, preizkušena notranja revizorka, CIA (Certified Internal Auditor), državna notranja revizorka in državna revizorka, se ukvarja predvsem s svetovanjem pri obvladovanju tveganj in z notranjim revidiranjem. Od leta 2008 je zaposlena v svojem podjetju Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je od leta 1994 vodila oddelke za zunanjo revizijo in obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno se ukvarja s področji notranje revizije, informacij za odločanje, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja in trajnostnega poslovanja – pri vodenju in izvajanju notranjerevizijskih in svetovalnih projektov pri strankah, z delovanjem v strokovnih organih, sodeluje s predavanji in strokovnimi članki. Je tudi zunanja neodvisna članica revizijskih komisij nadzornih svetov.

 

Dr. Yuri Sidorovich

Dr. Yuri Sidorovich je vodilni partner in vodja področja forenzike v družbi Deloitte Adriatics (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). Ima več kot 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, svetovanja pri sporih in strokovnih storitev iz različnih panog in držav. Za številna podjetja je vodil zapletene preiskave domnevnih prevar, vključno s prevarami v računovodskih izkazih, poneverjanjem sredstev in kršitvami fiduciarnih dolžnosti posameznikov ali s tajnim dogovarjanjem. Kot odgovorni ali sodelujoči partner je bil vključen v številne projekte, ki so zahtevali analizo in izračun gospodarske škode, pripravljal je strokovna mnenja za lokalna in mednarodna sodišča ter arbitražne organe in pomagal strankam obvladovati tveganja in skladnost s predpisanimi zahtevami glede finančnega kriminala, kot so pranje denarja, prevare in korupcija. Je preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni notranji revizor (CIA), ameriški pooblaščeni javni revizor (CPA) in pooblaščeni revizor v Sloveniji. Ima diplomo ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja ter je član Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE), Inštituta notranjih revizorjev (IIA) in Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA).

 

Dalibor Vukovič je produktni vodja pri Telekomu Slovenije in specialist za kibernetsko varnost z več mednarodno priznanimi certifikati. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj v IKT-sektorju. Ukvarja se z razvojem in implementacijo novih varnostnih produktov tako v zasebnem kot javnem sektorju vključujoč največje delovne organizacije, kritično infrastrukturo in državne institucije. Je avtor več člankov in prispevkov na strokovnih konferencah in predavatelj na področju kibernetske varnosti. Raziskovalno se ukvarja z metodologijo OSINT in napovedovanjem kibernetskih napadov.

 

Mojca Prelesnik

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom in avtorica strokovnih člankov, soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih. Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, menedžerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ. Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. Znanje in izkušnje, pridobljene v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora RS lahko še dodatno nadgrajevala v praksi, tako da je dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008–2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor RS v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 18. 6. 2019 ponovno izvolil za informacijsko pooblaščenko za petletni mandat. 

 

Mag. Mateja Lenarčič

Mag. Mateja Lenarčič, magistrica ekonomskih znanosti z več kot 20-letnimi izkušnjami na poslovnem področju, od tega zadnjih 15 let dela v mednarodnih korporacijah. Več let je bila vodja notranje revizije in nosilka ključne funkcije. Je ustanoviteljica in direktorica MEDIUS-a, Inštituta za čuječnost in mediacijo. Certificirana MBSR-učiteljica na University of Massachusetts, Medical School, v ZDA in na Institute for Mindfulness-Based Approaches v Berlinu v Nemčiji. Tudi certificirana učiteljica joge. Zaključila je izobraževanje iz transakcijske analize TA-101. Med drugim je opravila izobraževanje za mediatorko. Izvaja izobraževanja, delavnice in programe MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) za obvladovanje stresa na temelju čuječnosti za organizacije in posameznike, delavnice čuječe komunikacije in čuječega dialoga ter individualno svetovanje s pomočjo tehnik čuječnosti in MBSR. Pomaga razvijati veščine in znanja za lažje obvladovanje stresa, soočanje z življenjskimi preizkušnjami in izzivi v zahtevnejših situacijah, izboljšanje psihofizičnega zdravja in polnejše življenje. Več o njej na spletni strani.

Konferenca bo v kongresnem centru Thermana Park Laško. Nastanitev je predvidena v hotelu Thermana Park Laško in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo na spletni strani ali po telefonu 03 423 21 00. Prosimo vas, da ob rezervaciji navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena nočitve z zajtrkom v enoposteljni sobi v hotelu Thermana Park Laško 109,90 €, v hotelu Zdravilišče Laško pa 84,00 €.

Na konferenco se lahko prijavite s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 24. letni konferenci notranjih revizorjev boste odšteli 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in člane Inštituta, znaša udeležnina 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 395,28 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem ter pooblaščenim revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem konferenci določila oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava