SEMINAR (ZOOM): VLOGA POOBLAŠČENEGA OCENJEVALCA PODJETIJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH
5.11.2021

Na podlagi kombinacije javnega pooblastila za izvajanje ocenjevanja vrednosti ter insolventne zakonodaje, imamo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti pomembno zakonsko določeno vlogo v postopkih insolventnosti. V zadnjih nekaj letih je število insolvenčnih postopkov v Sloveniji sicer močno upadlo, po kovidni krizi pa se tveganja, katerih posledica so insolvenčni postopki, ponovno povečujejo. Ogrožena so predvsem srednje velika in majhna podjetja, ki delujejo v dejavnostih, ki so bila v kovidni krizi najbolj prizadete. Te dejavnosti so: turizem in gostinstvo, gradbeništvo, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti…

Na delavnici boste imeli priložnost obnoviti znanja s področja ureditve postopkov zaradi insolventnosti in vloge pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti pri teh postopkih ter se seznaniti z dilemami in strokovnimi rešitvami, ki so se v zadnjih letih izoblikovale v praksi. Vprašanja, ki jih na nas naslavljajo udeleženci v postopkih insolventnosti so vedno kompleksnejša in strokovno zahtevnejša. Naše je, ponuditi strokovno kakovostne storitve, bodisi v formalnem postopku zaradi insolventnosti bodisi v vlogi svetovalca. Obravnavali bomo teme, kot so: vloga pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti v postopkih zaradi insolventnosti; specifike in novosti pravnega okvira; dokumentacija, ki jo mora v zvezi s postopkom prisilne poravnave pripraviti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti na podlagi določb zakona oz. ali v vlogi svetovalca naročniku. Poudarek bo predvsem na prikazu dobre prakse, ki se je oblikovala v času veljave ZFPPIPP. 
9.00–10.30 Ocenjevanje vrednosti podjetij v finančni stiski in ocenjevanje vrednosti NLP-ov (dr. Samo Javornik)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Ocenjevanje vrednosti podjetij in insolvenčni postopki (mag. Đorđe Mihajlović)
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Ocenjevanje vrednosti podjetij in insolvenčni postopki (mag. Đorđe Mihajlović)

Samo Javornik

Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa je pridobil tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo.

Svojo poslovno kariero je začel leta 1991 in v okviru svojega strokovnega delovanja vodil projekte ocenitve vrednosti, M&A projekte ter projekte poslovnega in finančnega  prestrukturiranja v   več kot 300 domačih in tujih  podjetjih. Kot član uprave družbe TRIGLAV SKLADI je kot član uprave skrbel za upravljanje preko 600 mio EUR premoženja investicijskih skladov. V svoji dolgoletni poslovni karieri je bil predsednik in podpredsednik številnih nadzornih svetov, upravnih odborov in investicijskih odborov  ter vodja in član mnogih projektnih skupin z različnih področij.

Kot predavatelj ali pisec strokovnih gradiv sodeluje z Ekonomsko fakulteto, kjer kot predavatelj v okviru podiplomskih študijskih programov  FELU MBA in IMB ter kot programski vodja izobraževalnih programov za podjetja, svoje znanje prenaša tudi na mlajše generacije. Bil je član delovne skupine za pripravo insolvenčne zakonodaje (ZFPPIP) pri ministrstvu za pravosodje. V zadnjih letih se je specializiral na področju prestrukturiranja podjetij in uspešno izvedel  eno izmed najbolj kompleksnih finančnih prestrukturiranj v Sloveniji.

Na družbi REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., opravlja  funkcijo direktorja.

 

Mag. Đorđe Mihajlović se s poslovnimi financami ter v okviru teh tudi z ocenjevanjem vrednosti, prestrukturiranjem in postopki zaradi insolventnosti ukvarja več kot petindvajset let. Začel je kot finančni analitik pri skladu tveganega kapitala, ki ga upravlja ameriški upravljalec skladov, in pot nadaljeval samostojno v lastnem podjetju. Od leta 2006 je nosilec naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in imetnik dovoljenja za delo Slovenskega inštituta za revizijo. V tem času je sodeloval v raznih postopkih prestrukturiranja, vključno s postopki zaradi insolventnosti po ZFPPIPP-ju, svetoval o njih ali jih vodil. Mag. Đorđe Mihajlović je tudi strokovni sodelavec Slovenskega inštituta za revizijo za področje postopkov zaradi insolventnosti in predavatelj pri predmetu Posebnosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij ter predavatelj na seminarjih in delavnicah, ki jih Slovenski inštitut za revizijo organizira v zvezi z vlogo pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti pri postopkih zaradi insolventnosti. Dodatne informacije o predavatelju.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava