22. DAVČNA KONFERENCA
13.1.2022 -14.1.2022

Kje smo in kam gremo, je vprašanje, ki si ga postavljamo vse pogosteje. Čeprav ni dvoma, da učbeniki niso pisani za razmere, v katerih živimo, bomo zagotovo vsi skupaj in vsak posebej zagotovili, da bomo po trenutnih razmerah še močnejši. Optimizem, podprt z dejanji, naj bo vodilo vsakega posameznika. Z optimizmom in programsko odlično zasnovano davčno konferenco bomo začeli tudi leto 2022. Na konferenco smo povabili ključne akterje davčnega sistema v Republiki Sloveniji, tudi sodno vejo oblasti in novo vodstvo Finančne uprave Republike Slovenije.

Razpravljali bomo o ključnih novostih v davčnem sistemu, ki zagotovo ne bodo zadnje, saj je pred Slovenijo, pa tudi širše, pred Evropsko unijo in globalno, pomemben izziv vzdržnost javnih financ. Milijarde evrov pomoči, ki jih štejemo v Sloveniji, ter tisoče milijard evrov in dolarjev, ki jih štejeta Evropa in svet, so izzivi brez primere. Zato bodo v prihodnje zagotovo potrebni večji posegi v davčni sistem, ki ne bodo zgolj parcialni, temveč bolj sistemski. Toliko bolj bomo potrebovali davčni organ, ki bo poleg nazorne vloge zavezancem tudi partner pri plačevanju davkov. V zvezi s tem bo novi generalni direktor predstavil ključne ukrepe za poenostavitev in učinkovitost davčnih postopkov finančne uprave. Obravnavali bomo nadvse aktualne strokovne teme, od problematike povračil stroškov v davčno-upravnih in sodnih postopkih do davčnih in bilančnih vidikov nagrajevanja zaposlenih z opcijskimi shemami, obdavčitve fizičnih oseb iz naslova kripto valut, kriterijev za pridobitev in prenos davčnega rezidentstva fizičnih oseb, transfernih cen pri prenosih dejavnosti v skupini in DDV-ja pri uvozu blaga, pa tudi aktualna vprašanja poslovne enote z vidika DDV-ja. Davčni organ je nadzorni organ tudi pri vračanju prejete državne pomoči, zato izpostavljamo predstavitev te problematike, ki jo bo pripravil predstavnik FURS-a. Z velikim zanimanjem bomo prisluhnili sodni veji oblasti, konkretno sodni praksi glede obdavčevanja odkupov lastnih poslovnih deležev v povezavi s 74. členom ZDavP-2 in odgovorom na postopkovna vprašanja v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi nadzori, ki se kot sporna kažejo v aktualni sodni praksi.

Konferenca je namenjena strategom davčne politike, davčni upravi, sodiščem Republike Slovenije, direktorjem, davčnim, finančnim in računovodskim strokovnjakom v podjetjih in institucijah, davčnim svetovalcem, revizorjem, ocenjevalcem, pa tudi vsem drugim, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo z davčnimi problemi, tako domačimi kot mednarodnimi. Predavatelji so priznani davčni in pravni strokovnjaki s posameznih področij, zato pričakujemo, da bo vzdušje na konferenci ustvarjalno in delovno. Veselimo se srečanja in strokovne razprave z vami.

Vljudno vabljeni.

Četrtek, 13. januar 2022

9.00–9.15 Otvoritev konference ter razglasitev novih preizkušenih davčnikov
Mag. Saša Jerman, predsednica odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
9.15–10.00 Ključni ukrepi za poenostavitev in učinkovitost davčnih postopkov v Finančni upravi Republike Slovenije
Mag. Ivan Simič, direktor Finančne uprave Republike Slovenije
10.00–10.45 Problematika uveljavljanja povračil stroškov v postopkih davčnega nadzora
Mag. Blaž Pate, LL.M. Odvetniška pisarna Blaž Pate & partnerji, d. o. o.
10.45–11.00 Odmor
11.00–11.45 Sheme delniškega nagrajevanja zaposlenih – pravni in davčni vidik
Jure Mercina, Odvetniška pisarna Blaž Pate & partnerji, d. o. o.; Mihael Kranjc, Saša, d. o. o.
11.45–12.30 Pravila obračunavanja DDV-ja pri uvozu blaga
Mag. Rosana Dražnik, Finera svetovanje, d. o. o.
12.30–13.15 Stalna poslovna enota z vidika DDV-ja
Mojca Bartol Lesar, PwC Svetovanje, d. o. o.
13.15–14.30 Kosilo
14.30–15.15 Aktualne spremembe davčne zakonodaje
Mag. Saša Jerman, Jerman & Bajuk, d. o. o.
15.15–16.00 Kriteriji za vračanje kovidne državne pomoči in aktualna problematika
Jure Meze, Finančna uprava Republike Slovenije

 

Petek, 14. januar 2022

9.00–9.45 Izzivi obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb iz kriptovalut
Domen Romih, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d. o. o.
9.45–10.30 Transferne cene v povezavi s prestrukturiranjem družb v skupini povezanih oseb
Mag. Brigita Franc, Jerman & Bajuk, d. o. o.
10.30–11.15 Pridobitev vs. prenehanje davčnega rezidentstva fizične osebe v Republiki Sloveniji in davčne posledice
Mojca Lukač, Ernst & Young Svetovanje, d. o. o.
11.15–11.30 Odmor
11.30–12.15 Sodna praksa glede obdavčevanja odkupov lastnih deležev v povezavi s 74. členom ZDavP-2
Dr. Erik Kerševan, Vrhovno sodišče Republike Slovenije; Nataša Jeromel Fišter, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
12.15–13.00 Postopkovna vprašanja v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi nadzori, ki se kot sporna kažejo v aktualni sodni praksi
Mag. Mojca Muha, Upravno sodišče Republike Slovenije
13.00–13.15 Zaključek konference

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar je mag. posl. ved in dela kot direktorica davčnega in pravnega oddelka pri mednarodni družbi PwC Svetovanje, d. o. o. Ukvarja se z vsemi vrstami davkov, specializirana pa je za svetovanje na področju DDV-ja, predvsem v mednarodnih transakcijah. Ima več kot 15 let izkušenj s svetovanjem mednarodnim podjetjem in korporacijam. Pri delu redno sodeluje v čezmejnih projektnih skupinah in vodi skrbne preglede. Je predavateljica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, redno pa objavlja tudi članke z davčnega področja in predava na konferencah Slovenskega inštituta za revizijo.

 

Rosana Dražnik

Rosana Dražnik, Finera svetovanje, d. o. o., je magistra davčnega prava in imetnica licence za preizkušeno davčnico pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pri svojem delu se vsakodnevno srečuje z davčnimi žulji s področja obdavčitve pravnih in fizičnih oseb ter mednarodnih davkov, njeno specialno področje dela pa je davek na dodano vrednost. Kot davčna svetovalka in zastopnica zavezancev v davčnoinšpekcijskih nadzorih si je nabrala bogate izkušnje, ki jih na seminarjih v deli z udeleženci. Objavila je številne članke o davčni tematiki. 

 

Brigita Franc

Brigita Franc je leta 2001 diplomirala na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru na smeri računovodstvo in revizija. Leta 2005 je pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila naziv revizor, leta 2008 naziv preizkušeni davčnik in leta 2012 naziv pooblaščeni revizor. Leta 2015 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pridobila naziv magister davčnega prava.

Ima 20 let delovnih izkušenj na področju revizije računovodskih izkazov gospodarskih družb in proračunskih uporabnikov ter na področju svetovanja s področja računovodenja in davkov. Leta 2001 se je zaposlila v manjši revizijski družbi kjer je najprej opravljala naloge asistenta v reviziji, nato revizorja in na koncu še pooblaščenega revizorja. V reviziji je bila zaposlena do avgusta 2015. Od septembra. 2015 je zaposlena na JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. na delovnem mestu področni vodja. V celotnem službovanju predstavlja glavnino njenega strokovnega dela revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb in javnih zavodov, svetovanje s področja računovodenja v skladu z SRS - ji, MSRP - ji in Zakonom o računovodstvu ter svetovanje na področju davčnega prava. Brigita je avtorica več strokovnih člankov objavljenih v reviji Revizor, Sirius, Davčno finančna praksa in Denar, avtorica priročnika Revidiranje davka na dodano vrednost na področju mednarodnega prometa blaga ter soavtorica knjige Davčna morala in davčne utaje, ki jo je leta 2016 izdala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev. Kot predavateljica je sodelovala na več seminarjih in konferencah.

 

Saša Jerman

Saša Jerman ima več kot 30 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.

Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

 

Prof. dr. Erik Kerševan

Erik Kerševan. vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS

Leta 2001 magistriral ter leta 2003 doktoriral z disertacijo z naslovom "Sodni nadzor nad upravo" in v svoji poklicni poti dolgo predaval na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeloval je pri mnogih znanstveno raziskovalnih projektih in pri pripravi nove sistemske zakonodaje s področja upravnega prava. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela je reden predavatelj na znanstvenih in strokovnih konferencah doma in v tujini ter je avtor številnih znanstvenih del s področja upravnega in davčnega prava. V letu 2015 izvoljen na funkcijo vrhovnega sodnika. Za souredništvo pri pripravi novega komentarja Zakona o splošnem upravnem postopku je v letu 2020 prejel nagrado pravnika leta Zveze društev pravnikov. Je tudi član Upravnega odbora Združenja vrhovnih upravnih sodišč Evropske unije. Na Upravnem oddelku Vrhovnega sodišča predseduje senatom v davčnih zadevah.

 

Prof. dr. Erik Kerševan

Mojca Lukač vodi projekte s področja osebnih davkov in kadrovskih zadev pri EY. Domačin ali tujim fizičnim in pravnim osebam svetuje v zvezi z vprašanji s področja dohodnine, socialnega varstva, zaposlovanja in dela tujcev ter kadrovskega področja. Aktivno sodeluje pri internem izobraževanju kadrov na EMEIA področju ter sodeluje z Univerzo v Ljubljani na področju mobilnosti profesorjev in z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani kot gostujoči predavatelj. Prosti čas rada preživlja z družino na potovanjih blizu in daleč.

 

Jure Mercina

Jure Mercina je odvetnik in partner v odvetniški pisarni Blaž Pate & Partnerji. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z davčnim pravom, s poudarkom na neposrednih davkih in mednarodno obdavčitvijo. Redno predava in izdaja članke v priznanih strokovnih revijah.

 

Blaž Pate

Blaž Pate je odvetnik, specialist za davčno pravo. Pretežno se ukvarja z davčnim pravom. Je avtor številnih člankov ter predavatelj na področju davkov.

 

Jure Meze

Jure Meze je zaposlen na Generalnem finančnem uradu, kjer se ukvarja z davkom od dohodkov pravnih oseb. Med drugim za davčne zavezance pripravlja pojasnila in zavezujoče informacije.

 

Mojca Muha je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica znanosti s področja davčnega prava. Sprva je delala kot odvetnica v večji slovenski odvetniški pisarni, sedaj pa je višja sodnica na Upravnem sodišču Republike Slovenije, na oddelku za javne finance.

 

Domen Romih

Domen Romih je partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa in vodi zadeve s področja davčnega prava. Svetuje pri davčnih analizah obstoječih ali planiranih poslov, pri prestrukturiranjih družb in pri zahtevnih nepremičninskih poslih. Specializiran je za davčno svetovanje pri transakcijah in za zastopanje v postopkih davčnega nadzora. Usmerjen je k razumevanju davčnih vidikov novih poslovnih modelov digitalne ekonomije, ki spreminjajo vloge strank v transakcijah, in aktivno pristopa k iskanju učinkovitih davčnih rešitev.

Konferenca bo potekala v Kongresnem centru Bernardin v Grand Hotelu Bernardin.

Sobe lahko rezervirate v Hotelu Histrion.

Na konferenco se prijavite s prijavnico na spletni strani oz. portalu SIS.
Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite do 10. januarja 2022.

Udeležnina za 22. davčno konferenco znaša 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti, aktivne imetnike strokovnega naziva in kolektivne člane znaša udeležnina 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko (zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja).

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B.
Konferenca je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednotena z oznako C.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava