Delavnica o transfernih cenah: METODE ZA DOLOČANJE TRANSFERNIH CEN
10.10.2019

Slovenski inštitut za revizijo organizira štiri delavnice o transfernih cenah

3. 10. 2019 Uvod in analiza primerljivosti
10. 10. 2019 Metode za določanje transfernih cen
17. 10. 2019 Neopredmetena sredstva, sprememba poslovnega modela in pregled sodne prakse
24. 10. 2019 Storitve v skupini, postopek skupnega dogovora (MAP) in vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA)

2. delavnica o transfernih cenah: Metode za določanje transfernih cen

Za določanje transfernih se uporablja pet priznanih metod OECD-ja, ki so naštete tudi v 16. členu ZDDPO-2, v Pravilniku o transfernih cenah pa podrobneje opredeljene. Določanje transfernih cen mora vedno temeljiti na izbiri najprimernejše metode za posamezni primer ob upoštevanju prednosti in slabosti posamezne metode.

15.00–16.30 Metode določanja transfernih cen s praktičnimi primeri
16.30–16.45 Odmor
16.45–18.15 Metode določanja transfernih cen s praktičnimi primeri

Marko Mehle, univ. dipl. ekon.  je zaposlen pri KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., in sicer kot vodja davčnega in pravnega svetovanja z nazivom partner. KPMG-ju se je pridružil v aprilu 2014, pred tem pa je svojo karierno pot zaključil na FURS (takratni DURS) kot inšpektor svetnik in namestnik vodje oddelka za transferne cene, ki deluje v okviru Generalnega finančnega urada. Od leta 2007 se intenzivno ukvarja s področjem transfernih cen, v preteklosti v vlogi davčnega nadzora, zadnjih pet let pa v vlogi svetovalca, predvsem velikim mednarodnim podjetjem. Redno objavlja strokovne članke s področij transfernih cen ter predava za ugledne strokovne inštitucije, predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem. Marca 2013 ga je Vlada Republike Slovenije kot specializiranega strokovnjaka s področja transfernih cen imenovala za neodvisnega člana svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/435/EEC).

Danuška Bobek – Gospodarič, univ. dipl. ekon. je zaposlena na FURS, kjer se s področjem transferih cen ukvarja od leta 2005, od aprila 2009 je opravljala naloge vodje Skupine inšpektorjev za transferne cene v okviru Generalnega davčnega urada, kot je koordiniranje in svetovanje v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi postopki s področja transfernih cen ter organizacija in izvedba delavnic in seminarjev za davčne inšpektorje in za zainteresirano strokovno javnost. Od leta 2014 je zaposlena kot inšpektor svetnik v Oddelku za transferne cene na Generalnem finančnem uradu RS. Kot delegat Slovenije deluje v organizacije OECD v skupini WP 6 za transferne cene. Marca 2013 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za članico svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/435/EEC).

Posamezna delavnica bo od 15.00 do 18.15 na Dunajski cesti 106, Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico, preko spletne strani. O izvedbi posamezne delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od izobraževanja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za posamezno delavnico znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom. Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjem revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za posvet prizna za udeležbo na posameznem predavanju 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima delavnica oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem posvetu določila oznako A.