Delavnica o transfernih cenah: STORITVE V SKUPINI, POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA (MAP) IN VNAPREJŠNJI CENOVNI SPORAZUMI (APA)
24.10.2019

Slovenski inštitut za revizijo organizira štiri delavnice o transfernih cenah

3. 10. 2019 Uvod in analiza primerljivosti
10. 10. 2019 Metode za določanje transfernih cen
17. 10. 2019 Neopredmetena sredstva, sprememba poslovnega modela in pregled sodne prakse
24. 10. 2019 Storitve v skupini, postopek skupnega dogovora (MAP) in vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA)

4. delavnica o transfernih cenah: Neopredmetena sredstva, sprememba poslovnega modela in pregled sodne prakse

Da lahko podjetja uspešno poslujejo, morajo poleg opravljanja osnovne dejavnosti, na primer proizvodnje, zagotoviti še izvajanje številnih drugih aktivnosti na področju upravljanja kadrov, računovodenja, plačevanja davkov, administriranja, marketinga, pravnega svetovanja. Kadar podjetje posamezne aktivnosti ne izvaja samo, lahko njeno izvajanje naroči pri ponudniku storitev, specializiranem za tovrstne storitve.

Tovrstne storitve potrebujejo tudi povezana podjetja. Lahko jih naročijo neposredno ali posredno pri neodvisnih podjetjih ali pri enem ali več povezanih podjetjih v isti mednarodni skupini podjetij ali pa jih zase opravijo sami. Storitve v skupini običajno vključujejo take, ki so na razpolago na trgu in jih ponujajo neodvisna podjetja (na primer pravne in računovodske storitve), poleg teh pa tudi take, ki se običajno opravljajo v podjetjih samih (na primer osrednja revizijska služba, svetovanje pri financiranju ali usposabljanje zaposlenih). Glede storitev med povezanimi osebami je treba z vidika transfernih cen presoditi, ali bi bila neodvisna oseba v primerljivih okoliščinah pripravljena plačati za določeno storitev, ki jo je plačala povezana oseba.
Problem dvojne obdavčitve v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora transfernih cen nastane, ko davčni organ v  državi  A poveča davčno osnovo zaradi prilagoditve transfernih cen. Če se v državi B, s katero so potekale transakcije, ki so predmet prilagoditve, ne izvede prilagoditev davčne osnove, pride do dvojne obdavčitve. Davčni zavezanci imajo možnost, da v primeru dvojne obdavčitve v postopku nadzora transfernih cen sprožijo začetek postopka skupnega dogovora (MAP).

Prisotnost in investicije mednarodnih podjetij so nujne za zaposlovanje in gospodarsko rast posamezne države, zato jim morajo države zagotoviti stabilno okolje za poslovanje. Na področju transfernih cen si tako OECD kot Evropska unija prizadevata, da bi države ponudile mednarodnim podjetjem možnost sklenitve sporazuma APA. Republika Slovenija je leta 2017 kot ena zadnjih držav v Evropski uniji uvedla možnost sklenitve teh sporazumov, katerih glavni cilji so zagotoviti spoštovanje neodvisnega tržnega načela v transakcijah med povezanimi podjetij in pravno varnost davčnim zavezancem ter se s tem izogniti dragim in dolgotrajnim postopkom davčnega inšpekcijskega nadzora.

15.00–16.30 Storitve v skupini
16.30–16.45 Odmor
16.45–18.15 Dvojna obdavčitev in postopki skupnega dogovora (MAP) ter vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA)

Marko Mehle, univ. dipl. ekon.  je zaposlen pri KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., in sicer kot vodja davčnega in pravnega svetovanja z nazivom partner. KPMG-ju se je pridružil v aprilu 2014, pred tem pa je svojo karierno pot zaključil na FURS (takratni DURS) kot inšpektor svetnik in namestnik vodje oddelka za transferne cene, ki deluje v okviru Generalnega finančnega urada. Od leta 2007 se intenzivno ukvarja s področjem transfernih cen, v preteklosti v vlogi davčnega nadzora, zadnjih pet let pa v vlogi svetovalca, predvsem velikim mednarodnim podjetjem. Redno objavlja strokovne članke s področij transfernih cen ter predava za ugledne strokovne inštitucije, predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem. Marca 2013 ga je Vlada Republike Slovenije kot specializiranega strokovnjaka s področja transfernih cen imenovala za neodvisnega člana svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/435/EEC).

Danuška Bobek – Gospodarič, univ. dipl. ekon. je zaposlena na FURS, kjer se s področjem transferih cen ukvarja od leta 2005, od aprila 2009 je opravljala naloge vodje Skupine inšpektorjev za transferne cene v okviru Generalnega davčnega urada, kot je koordiniranje in svetovanje v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi postopki s področja transfernih cen ter organizacija in izvedba delavnic in seminarjev za davčne inšpektorje in za zainteresirano strokovno javnost. Od leta 2014 je zaposlena kot inšpektor svetnik v Oddelku za transferne cene na Generalnem finančnem uradu RS. Kot delegat Slovenije deluje v organizacije OECD v skupini WP 6 za transferne cene. Marca 2013 jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za članico svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/435/EEC).

Posamezna delavnica bo od 15.00 do 18.15 v predavalnici C na Dunajski cesti 106, Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico, preko spletne strani. O izvedbi posamezne delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od izobraževanja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za posamezno delavnico znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom. Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjem revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za posvet prizna za udeležbo na posameznem predavanju 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima delavnica oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem posvetu določila oznako A.