POSVET O POSEBNOSTIH PRI SESTAVLJANJU LETNEGA POROČILA ZA LETO 2019
9.1.2020

Na posvet ste vabljeni preizkušeni računovodje, računovodje, preizkušeni davčniki, preizkušeni notranji revizorji, pooblaščeni ocenjevalci vrednosti pa tudi revizorji in pooblaščeni revizorji ter vsi tisti, ki sestavljate ali boste sodelovali pri sestavljanju letnega poročila za leto 2019. Predstavili bomo aktualna vprašanja, povezana s sestavljanjem letnega poročila za leto 2019, ter se pogovorili o problemih in možnih rešitvah. Namen seminarja je tudi odgovoriti na vprašanja in predstaviti možne rešitve v povezavi s posameznimi vprašanji računovodenja pri sestavitvi letnega poročila za 2019.

9.00-11. 15 Letno poročilo po ZGD-1 in seznanitev s pričakovanimi spremembami ZGD-1
Obvezna razkritja v letnem poročilu po ZGD-1
Na kaj je treba biti posebej pozoren v zvezi z računovodenjem po SRS 2016 in revidiranjem:
• opredmetenih osnovnih sredstev s poudarkom na računovodenju najemov po novem,
neopredmetenih sredstev,
• zalog,
• finančnih naložb,
• rezervacij, razen rezervacij za odpravnine ob upokojitvi,
• kapitala,
• ugotavljanja poslovnega izida,
• poravnavanja izgube.
11.15-11.45 Odmor
11.45-14.15 Razkritje poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov po ZGD-1
Razkritje in poročanje o odnosih s povezanimi osebami po ZGD-1
Na kaj je treba biti posebej pozoren v zvezi z računovodenjem po SRS 2016 in revidiranjem:
• prihodkov od prodaje,
• razmejevanjem prihodkov od prodaje,
• drugih poslovnih prihodkov (subvencije, dotacije),
• prihodkov od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev,
• davčne obravnave poslovnih prihodkov,
• stroškov materiala, storitev in stroškov dela, odhodkov od prodaje blaga in proizvodov, vključno z davčno bravnavo,
• rezervacij za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi,
• odloženih davkov konec leta 2019, tipične začasne razlike.

Saša Jerman ima več kot 25 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.
Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

 

Dr. Marjan Odar je doktor poslovno-organizacijskih znanosti, pooblaščeni revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od ustanovitve je direktor Slovenskega inštituta za revizijo ter glavni in odgovorni urednik revije SIR*IUS. Predava na strokovnih seminarjih s področja revizije, računovodstva, financ in davkov, ki jih organizirajo različne strokovne institucije, z znanstvenimi in strokovnimi članki pa redno sodeluje na konferencah in simpozijih s področja računovodstva, revizije in tudi gospodarskega prava v Sloveniji in tujini.
Kot glavni avtor je aktivno sodeloval pri pripravi in uvedbi SRS 2006, je tudi predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in glavni avtor SRS 2016. Je avtor številnih razprav s področja revizije, računovodstva in davkov ter sorodnih področij. Njegova bibliografija v Cobissu obsega preko 570 del.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na posvet prijavili. O izvedbi posveta vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od posveta odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo posveta prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posvetu določila oznako A