20. DAVČNA KONFERENCA
23.1.2020 -24.1.2020

Vabimo vas na jubilejno 20. davčno konferenco Slovenskega inštituta za revizijo, ki bo potekala konec januarja 2020 v Portorožu.

Pa smo dočakali, davčno reformo menda. Pošteno povedano, v sprejetih novelah davčnih zakonov ni nič izrazito reformnega. Bolj gre za vračanje v čase zategovanja podjetniške pobude, saj z navzven deklariranim in dejanskim povečevanjem davčne obremenitve kapitala, ki seveda preko bruto-bruto stroškov dela nosi tudi izrazito nadpovprečno obremenitev stroškov dela v Republiki Sloveniji, ni drugih jasnih sporočil v aktualnih spremembah davčnih zakonov, kot da se efektivna obdavčitev gospodarstva in kapitala povečuje. Razbremenitev aktivnih dohodkov namreč nima nič opraviti z davčno razbremenitvijo gospodarskih družb, temveč nasprotno, ta ostaja nespremenjena, z ukrepi za povečanje minimalne plače, z minimalno efektivno obdavčitvijo pri nekaj manj kot 7 % pa se izrazito povečuje. Hkrati se povečuje tudi obremenitev kapitala ob razdelitvi dobička in tudi ob prodaji kapitala, zato upamo, da so davčni ukrepi za vlagatelje kapitala in gospodarstvo še vzdržni. Upamo torej, da se trend gospodarske rasti ne bo pomembno obrnil, in še bolj, da nas sosednje države, ki privabljajo realne investicije s svojimi davčnimi reformami, ne bodo premočno prehitele.

Programska zasnova celotne konference je poglobljena in osredotočena na tiste teme, ki so bile glede na čas priprave programske zasnove izbrane kot aktualne. Govorili bomo o davčni reformi, ki jo je zasnovala sosednja Republika Hrvaška, o davčnem vidiku najemov, ki še vedno burijo duhove, o sekundarni prilagoditvi davčne osnove zaradi transfernih cen, o vidikih DDV-ja pri prodaji deležev v kapitalu družb, o davčnih posledicah za fizične osebe na temelju sodnih odločb, pa tudi o aktualnih spremembah dohodnine glede davčne obravnave naknadnih vplačil ter odkupov lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev. Z zadovoljstvom sporočamo, da bodo sodelovali predstavniki najvišje sodne oblasti, ki bodo razpravljali o dosedanjih ustavno-davčnih vprašanjih (Ustavno sodišče RS) in o izrazito pomembni izvedbi načela zaslišanja stranke ter materialne resnice v davčnih inšpekcijskih postopkih (Vrhovno sodišče RS). Ker je tudi za preizkušene davčnike GDPR izziv, bomo na davčni konferenci gostili informacijsko pooblaščeno s predstavitvijo dolžnega ukrepanja davčnih svetovalcev na področju varstva osebnih podatkov. Povabilu sta se odzvala tudi predstavnika FURS-a, še posebej pa smo veseli novega generalnega direktorja, ki bo predstavil izzive davčne uprave v novem mandatu.

Konferenca je namenjena strategom davčne politike, davčni upravi, sodiščem Republike Slovenije, direktorjem, davčnim, finančnim in računovodskim strokovnjakom v podjetjih in institucijah, davčnim svetovalcem, revizorjem, ocenjevalcem in tudi vsem drugim, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo z davčnimi problemi, tako domačimi kot mednarodnimi. Predavatelji so priznani davčni in pravni strokovnjaki s posameznih področij, zato pričakujemo, da bo ozračje na konferenci ustvarjalno in delovno. Veselimo se srečanja in strokovne razprave z vami.

Vljudno vabljeni.

1. dan, četrtek 23. januar 2020

9.00–9.30 Registracija udeležencev  
9.30–9.45 Otvoritev konference ter podelitev certifikatov novim preizkušenim davčnikom Mag. Saša Jerman, predsednica odbora preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
9.45–10.30 Izvedba načela zaslišanja stranke ter materialne resnice v davčnih inšpekcijskih postopkih Dr. Erik Kerševan,
vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
10.30–11.15 Problematika sekundarne prilagoditve pri transfernih cenah (davčni odtegljaj) Andreja Škofič Klanjšček, partnerica, in Nina Žefran, Senior manager Deloitte Slovenija, d. o. o.
11.15–12.00 Odmor  
12.00–12.45 Aktualna davčna reforma v sosednji Republiki Ivica Milčić
ZRFR Hrvaške
12.45–13.30 Dajatve od dohodkov iz zaposlitve po sodnih odločbah Mihael Kranjc,
direktor, Saša, d. o. o.
13.30–15.00 Kosilo  
15.00–15.45 Ali je odkup lastnega poslovnega deleža obdavčen? Mag. Blaž Pate,
odvetnik, Odvetniška pisarna Blaž Pate, d. o. o.
15.45–16.30 Novi izzivi obdavčitve naknadnih vplačil v kapital družbe v luči obstoječe sodne prakse in sprememb ZDoh-2 Mag. Joži Češnovar,
odvetnica JERMAN & BAJUK. d. o. o., partnerica
16.30–17.00 Davek na nepravilno nego kože Milena Lorger,
predavateljica biologije, kemije in kozmetike na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes
18.15 Odhod avtobusa izpred hotela
Ogled oljarne Lisjak z degustacijo in večerja
 

 

2. dan, petek 24. januar 2020

9.00–9.45 DDV pri prodaji oz. nakupu deležev Mojca Bartol Lesar
direktorica pravnega in davčnega oddelka PwC Svetovanje, d. o. o.
9.45–10.30 Uporaba obvezne avtomatične izmenjave podatkov glede potencialno agresivnih čezmejnih davčnih aranžmajev (DAC 6) Jasmina Jevtič Peruš
Finančna uprava Republike Slovenije
10.30–11.15 Izzivi vodenja Finančne uprave Republike Slovenije Peter Jenko,
generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije
11.15– 11.45 Odmor  
11.45–12.30 Položaj davčnih svetovalcev na področju varstva osebnih podatkov Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka RS, Informacijski pooblaščenec  
12.30–13.15 Davki pred ustavnim sodiščem – dosedanje izkušnje Doc. dr. Špelca Mežnar,
ustavna sodnica Ustavnega sodišča Republike Slovenije
13.15–14.00 Davčna in računovodska obravnava amortizacije ter obresti iz najemov Mag. Saša Jerman,
direktorica JERMAN & BAJUK, d. o. o.
14.00 Zaključek konference  

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar je mag. posl. ved, aktivna preizkušena davčnica in dela kot direktorica davčnega in pravnega oddelka pri mednarodni družbi PwC Svetovanje, d. o. o. Ukvarja se z vsemi vrstami davkov, specializirana pa je za svetovanje na področju DDV-ja, predvsem v mednarodnih transakcijah. Ima več kot 15 let izkušenj s svetovanjem mednarodnim podjetjem in korporacijam. Pri delu redno sodeluje v čezmejnih projektnih skupinah in vodi skrbne preglede. Je predavateljica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, redno pa objavlja tudi članke z davčnega področja in predava na konferencah Slovenskega inštituta za revizijo.

 

Joži Češnovar

Joži Češnovar je magistrica davčnega prava, ki 18 let deluje na področju davčnega svetovanja, najprej je delala v mednarodni korporaciji KPMG, kasneje pa v svetovalni družbi Jerman&Bajuk, d. o. o. Danes je samostojna odvetnica in partnerica družbe Jerman&Bajuk, d. o. o. Je avtorica več člankov s področja davčnega prava in predavateljica na davčnih šolah in konferencah.

 

Peter Jenko

Peter Jenko je diplomirani pravnik. V Davčni upravi Republike Slovenije se je zaposlil leta 2001 na področju davčnega postopka. Leta 2011 je prevzel vodenje davčnega nadzora, in sicer mednarodno izmenjavo informacij in registra. Aktivno je sodeloval pri združitvi Davčne in Carinske uprave v Finančno upravo RS (FURS) in v novem organu najprej postal direktor Uprave za nadzor, leta 2016 namestnik generalne direktorice FURS-a, 27. 11. 2019 pa generalni direktor FURS-a. Pomembno vlogo je imel pri modernizaciji in racionalizaciji davčnega nadzora, sodeloval pa je pri številnih uspešnih projektih, med drugim tudi pri projektu vpeljave davčnih blagajn in vpeljavi avtomatiziranega sistema zaznave tveganj.

 

Saša Jerman

Saša Jerman ima več kot 30 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.
Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

 

Mag. Jasmina Jevtić Peruš

Mag. Jasmina Jevtić Peruš je v Finančni upravi RS zaposlena od leta 2007, opravlja delo višje finančne inšpektorice na Generalnem finančnem uradu, v Sektorju za preiskave.  Trenutno je članica delovne skupine, ki pri davčnem organu skrbi za implementacijo Direktive Sveta (EU) 2018/822 z dne 25. maja 2018 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji – t. i. DAC6 direktive.

 

Prof. dr. Erik Kerševan

Prof. dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS, predsednik Sodnega sveta
Leta 2001 magistriral ter leta 2003 doktoriral z disertacijo z naslovom "Sodni nadzor nad upravo". V naziv izredni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave prvič izvoljen leta 2009. Poleg pedagoškega dela na Pravni fakulteti je sodeloval tudi pri mnogih znanstveno raziskovalnih projektih in pri pripravi nove sistemske zakonodaje s področja upravnega prava. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela z referati sodeloval na večjem številu znanstvenih in strokovnih konferenc. V letu 2015 izvoljen na funkcijo vrhovnega sodnika.

 

Mihael Kranjc

Mihael Kranjc je preizkušeni davčnik in preizkušeni računovodja. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končal magistrski program računovodstvo in revizija. Od leta 1990 se ukvarja z računovodenjem in davčnim svetovanjem v okviru računovodskega servisa Saša iz Ljubljane, katerega soustanovitelj in direktor je.
V skoraj 30 letih dela je bil odgovoren za poslovne knjige in davčne obračune več kot 100 različnih organizacij, večinoma gospodarskih družb iz najrazličnejših panog, pa tudi samostojnih podjetnikov, društev in zavodov, tako domačih kot tujih lastnikov ali ustanoviteljev, zato ima zelo bogato praktično znanje s področja računovodenja in obdavčitve. Imenovan je za sodnega izvedenca za področje računovodstva in davkov.
Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je član Odbora preizkušenih davčnikov, predsednik Odbora preizkušenih računovodij in računovodij, član Komisije za Slovenske računovodske standarde in področni urednik za računovodstvo pri reviji SIR*IUS. Mihael je avtor mnogih stališč Odbora s področja računovodstva v rubriki "Iz prakse za prakso", predava o različnih aktualnih računovodskih in davčnih temah, organizira in vodi strokovna srečanja preizkušenih računovodij in računovodij ter davčnikov, pri predmetu računovodstvo pa sodeluje pri izobraževanju novih generacij strokovnjakov z nazivi pri Slovenskem inštitutu.

 

Milena Lorger

Milena Lorger je predavateljica biologije, kemije in kozmetike. Bila je predavateljica na srednji in visoki kozmetični šoli, trenutno predava na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes Ljubljana. Bila je tudi samostojna podjetnica.

V petdesetih letih delovanja na področju izobraževanja in samostojnega dela je pridobila številne certifikate in priznanja. Napisala je več člankov za strokovne revije in različne časopise. S svojim bogatim strokovnim znanjem in praktičnimi izkušnjami s področja kozmetike je pobudnica za razvoj in dvig znanja pri programih srednjega, višjega in visokošolskega programa izobraževanja. Kot samostojna podjetnica pa ima bogate izkušnje s področja profesionalne kozmetične nege. Je strokovnjakinja na področju uporabe in delovanja kozmetičnih naprav.

 

Doc. dr. Špelca Mežnar

Doc. dr. Špelca Mežnar je od leta 2016 sodnica Ustavnega sodišča. Pred tem je delala v odvetništvu kot strokovnjakinja za gospodarsko pravo ter docentka za civilno pravo. Kot gostujoča predavateljica se udeležuje sodniških in odvetniških šol, predava in objavlja tudi v tujini.
V letih 2012-2015 je vodila raziskovalno skupino Slovenije, Hrvaške in Srbije v okviru projekta FP7 "Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe. V zadnjem času se strokovno ukvarja z ustavnim pravom.

 

Ivica Milčić, univ. spec. ekon. (univerzitetni specialist ekonomije) je deset let zaposlen na Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika v Zagrebu kot urednik svetovalec, zadnja štiri leta tudi kot vodja strokovne službe. V okviru svojega delovanja se ukvarja z raziskovanjem, pisanjem člankov in predavanji s področja standardov računovodskega poročanja, računovodenjem podjetnikov in davkov, predvsem davka od dohodkov pravnih oseb in davka na dodano vrednost.

 

Mag. Blaž Pate

Mag. Blaž Pate, univ. dipl. prav., je odvetnik, specializiran za davčno pravo. Opravil je magistrski študij mednarodnega davčnega prava na dunajski univerzi. Na področju mednarodnega gospodarsko-davčnega prava ima bogato strokovno znanje in izkušnje, ki jih je nabiral v odvetniških pisarnah in mednarodni davčnosvetovalni družbi. Objavlja članke v domačih in tujih publikacijah ter sodeluje pri izvedbi strokovnih predavanj. Tako je med drugim kot soavtor objavil knjigo Le societá holding nell`Unione (Italija), The relevance of WTO Law for Tax Matters (Avstrija) in Recent Tax Treaty Developments (Avstrija). Je avtor več člankov na temo davčnega prava in predsednik IFA – Branch Slovenia.

 

Mojca Prelesnik

Mojca Prelesnik, univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom, je avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).
Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 18. 6. 2019 ponovno  izvolil za informacijsko pooblaščenko za petletni mandat.

 

Andreja Škofič Klanjšček

Andreja Škofič Klanjšček je partnerica v oddelku davčnega in pravnega svetovanja. Ima več kot 20 let izkušenj s področja davčnega svetovanja, od tega je v družbi Deloitte zaposlena 15 let. Andreja je študirala na Ekonomski fakulteti v Mariboru.
V svoji davčni karieri se je specializirala predvsem na področju obdavčitve pravnih oseb, s tem povezanimi transfernimi cenami, ter tudi davka na dodano vrednost.
Med njene ključne kvalifikacije sodi vodenje projektov davčnega svetovanja s področja davka od dohodkov pravnih oseb ter transfernih cen za podjetja iz številnih panog, svetovanje v zvezi z uveljavljanjem davčnih olajšav, vodenje preventivnih davčnih pregledov, vodenje davčnih skrbnih pregledov za tuje investitorje ter davčnega prestrukturiranja, vodenje projektov s področja mednarodnega davčnega načrtovanja ter zastopanje strank v davčnih inšpekcijskih postopkih.
Je avtorica številnih člankov v strokovnih publikacijah.

 

Nina Žefran

Nina Žefran je vodja področja obdavčitve pravnih oseb v oddelku davčnega in pravnega svetovanja. Je strokovnjakinja z večletnimi izkušnjami vodenja projektov, zlasti svetovanja domačim in tujim družbam glede obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb in transfernih cen, obdavčitve mednarodnih plačil ter zastopanjem v postopkih davčnega nadzora.

Med njene ključne dosežke spadajo davčno svetovanje v projektih poslovnega prestrukturiranja, prodaje poslovanja, statusnih preoblikovanj (združitve, delitve) in zamenjave deležev.

Vključena je bila v številnih davčnih skrbnih pregledih, preventivnih pregledih in projektih davčnega načrtovanja po prevzemu. Je vodja projektov priprave in pregledov rednih davčnih obračunov. Pomembne uspehe je dosegla na področju preprečitve dvojne obdavčitve na čezmejna plačila.

Dodatne mednarodne izkušnje je pridobivala tudi z delom v Luksemburgu.

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Bernardin, telefon (05) 690 70 00, e-naslov: booking@h-bernardin.si; priporočamo vam čim prejšnjo rezervacijo, navedite tudi, da ste udeleženec davčne konference. Za udeležence konference znaša nočitev z zajtrkom v Grand hotelu Bernardin 112 € in v hotelu Histrion 92 €.

 

Na konferenco se prijavite s prijavnico preko spletne strani oziroma portala SIS. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite najpozneje do 20. januarja 2020. O sprejetju prijave vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 20. davčno konferenco znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, pooblaščenim revizorjem, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako B.