SEMINAR (zoom): POUDARKI PRI SESTAVITVI LETNEGA POROČILA 2022 IN IZBRANE TEME DDPO-ja ZA LETO 2022
14.12.2022

Če sta bili pretekli dve leti zaznamovani s covidom-19, se nam v letu 2022 odpirajo številna vprašanja in dileme, povezane z gospodarskimi razmerami, med njimi nedvomno tudi naraščajoča inflacija. Ta pa lahko pomembno vpliva na pripravo računovodskih izkazov in letnega poročila 2022. Zato bomo na seminarju več pozornosti namenili tistim področjem iz SRS-jev/MSRP-jev, ki jih bodo zaznamovale inflacija in druge trenutne gospodarske razmere. Med glavnimi področji, ki jih bomo obravnavali, so:
• razkritja v letnem poročilu (pomembne informacije, finančni kazalniki, delujoče podjetje …),
• zaloge (čista iztržljiva vrednost …),
• opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva (revalorizirana vrednost, doba koristnosti, ocene, slabitve, stroški izposojanja …),
• naložbene nepremičnine (model revalorizacije …),
• državne pomoči (obstoj …),
• dogodki po datumu bilance stanja (spremembe ocen …),
• transakcije s povezanimi osebami (razkritja …),
• rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva (merjenje …),
• poslovne združitve (uporaba začasnih vrednosti …),
• sredstva, namenjena prodaji (kriterij razvrščanja, merjenje, slabitve …),
• finančni instrumenti (klasifikacija, pričakovane izgube, varovanje pred tveganjem …),
• prihodki (transakcijska cena, spremembe pogodb, škodljive pogodbe …),
• najemi (izjeme za najeme manjših vrednosti, garancije za preostanek vrednosti, plačila v tuji valuti …),
• konsolidirani izkazi (razkrivanje finančnih podpor …),
• poslovno poročilo (poslovodske predstavitve …).

Seveda bomo obravnavali tudi druge aktualne teme.

V drugem delu se bomo posvetili izbranim temam obračuna DDPO-ja za leto 2022:
• nove davčne olajšave za digitalni in zeleni prehod,
• davčno priznavanje slabitve poslovnih terjatev po novem,
• uveljavljanje odbitka tujega davka,
• davčna obravnava rezervacij po novem,
• nadzorovane tuje družbe,
• pogodbeni koncern in njegova davčna obravnava.

9.00–11.15 Poudarki pri sestavi letnega poročila 2022
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.45 Izbrane teme DDPO-ja za leto 2022

Dušan Hartman

Dušan Hartman ima več kot 30 let izkušenj na področju revizijskih storitev za številne slovenske družbe v avtomobilski, prehrambni in telekomunikacijski industriji ter v drugih industrijah široke potrošnje. Njegovo glavno strokovno področje vključuje mednarodne revizije po MSRP-jih. Poleg izkušenj pri revizijah je sodeloval v več forenzičnih revizijskih poslih in poslih korporativnega upravljanja. Licenco pooblaščenega revizorja je pridobil v Sloveniji leta 1994. Nadaljevanje njegovega strokovnega izobraževanja je podprto s članstvom pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je bil dolga leta član strokovnega sveta, še vedno pa je član komisije za pripravo Slovenskih računovodskih standardov. V Sloveniji eden največjih strokovnjakov za področje konsolidiranja je tudi avtor številnih člankov s tega področja in aktivno vključen v izobraževalni proces na Slovenskem inštitutu za revizijo. Zaposlen je v revizijski družbi PwC.

 

Saša Jerman

Saša Jerman ima več kot 30 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev v Službi družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek, k. d., kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk, d. o. o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb in davkov.

Je predsednica Odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

Seminar bo od 9.00 do 13.45 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Če boste zadržani, se od seminarja nujno odjavite, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Slovenskega inštituta za revizijo (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) je udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti in preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava