Seminar Upravljanje in nadzor nad porabo sredstev evropske kohezijske politike
4.3.2020

Financiranje projektov iz sredstev evropske kohezijske politike se velikokrat povezuje z obsežno administracijo, birokratskimi postopki in drugimi podobnimi izrazi, ki pa velikokrat izhajajo iz slabega nepoznavanja sistema upravljanja in nadzora ter najpomembnejših zahtev, ki jih morajo upravičenci pri izvajanju projektov poznati. Poznavanje sistema upravljanja in nadzora bistveno olajša in pripomore k bolj suverenemu načrtovanju in izvajanju projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike. Poleg splošnega pregleda o sistemu upravljanja in nadzora, predstavitve različnih soodvisnih faz v okviru sistema kohezijske politike, različnih vrst in vsebine nadzorov ter posledic ugotovljenih nepravilnosti bodo predstavljeni tudi nekateri konkretni primeri upravljanja in nadzora, ki so za načrtovanje in izvajanje projektov zelo pomembni, kot so npr. priprava investicijske dokumentacije, spremljanje prihodkov, ločenost knjigovodskih evidenc, trajnost operacij, priprava analiz stroškov in koristi ter izračuni finančnih vrzeli, zagotavljanje ustrezne revizijske sledi, spremembe projektov ipd.  Predstavljeni bodo tudi primeri nekaterih napak in tveganj iz prakse in podana priporočila za upravičence glede pravilnega načrtovanja in izvajanja projektov, da bi se projekti uspešno izvedli brez nepotrebnih finančnih popravkov in vračil sredstev.

9.00–10.30

Sistem upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike
• Namen, cilji, skladi, logika sistema deljenega upravljanja
• Ključne faze v okviru sistema upravljanja in nadzora
• Organi, njihove pristojnosti, vrste in vsebina nadzora
• Napake, nepravilnosti in vračilo sredstev
• Finančno upravljanje na različnih nivojih sistema upravljanja in nadzora

10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15

Upravljanje in nadzor na konkretnih primerih, vključno s primeri napak
• Priprava investicijske dokumentacije po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
• Načrtovanje in spremljanje prihodkov, analize stroškov in koristi, izračuni finančnih vrzeli
• Zagotavljanje trajnosti operacij
• Pomembnost lokacije izvajanja aktivnosti
• Državne pomoči, spremljanje in poročanje
• Uveljavljanje stroškov
• Knjigovodske evidence, hramba in revizijska sled

12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00

Upravljanje in nadzor na konkretnih primerih – nadaljevanje
• Doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov na projektih
• Spremembe pri izvajanju projektov
• Finančni popravki pri postopkih javnega naročanja
• Goljufije in dvojno financiranje izdatkov

Povzetek ključnih napak in tveganj pri načrtovanju in izvajanju projektov

Mag. Tanja Vertelj

Mag. Tanja Vertelj se s področjem črpanja sredstev evropske kohezijske politike ukvarja že 14 let. Sodelovala je v treh finančnih perspektivah na različnih vsebinskih področjih. Bila je zaposlena na Ministrstvu za kulturo, v okviru katerega je sodelovala pri obnovi objektov kulturne dediščine, vodila javne razpise za sofinanciranje projektov ter bila skrbnica pogodb projektov multimedijskih centrov. Nato se je zaposlila na Ministrstvu za javno upravo, kjer je prevzela vodenje Projektne enote za izvajanje strukturnih skladov. Sodelovala je pri izvajanju projektov na področju razvoja e-uprave ter nevladnih organizacij in krepitve socialnega partnerstva. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je kot vodja Službe za izvajanje evropske kohezijske politike zaposlena od 2012. V programskem obdobju 2014–2020 upravlja okrog 525 mio. EUR sredstev evropske kohezijske politike in vodi 21 zaposlenih. Služba, ki jo vodi, pripravlja strateške dokumente za črpanje sredstev evropske kohezijske politike, sodeluje pri pripravi javnih razpisov, projektov, spremlja in vrednoti projekte, pripravlja postopkovnike, navodila za izvajanje projektov, zagotavlja sistemska pojasnila in podporo upravičencem, izvaja nadzor oziroma preglede na terenu ipd.

 

Marinka Novak

Marinka Novak je svojo poklicno pot na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike začela leta 2011 na Ministrstvu za kulturo, in sicer kot koordinatorka finančnega in vsebinskega poročanja o izvajanju projektov v okviru evropske kohezijske politike. Sodelovala je pri pripravi letnih proračunov ministrstva, vezanih na izvajanje kohezijske politike, pregledovanju upravičenih stroškov finančne konstrukcije in ekonomsko- finančnih postavk projektov, pripravi zaključnih poročil ter odkrivanju, preprečevanju in poročanju o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo. Trenutno je zaposlena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Službi za izvajanje evropske kohezijske politike, kjer se  ukvarja predvsem s pregledovanjem investicijske dokumentacije projektov, ki se sofinancirajo s sredstvi kohezijske politike, s poudarkom na analizi stroškov in koristi ter izračunu finančne vrzeli. Sodeluje tudi pri sistemskih nalogah na področju spremljanja prihodkov, tudi v okviru sistema državnih pomoči ter pri drugih nalogah finančnega upravljanja na področju evropske kohezijske politike.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posvetu določila oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako  B, in sicer se prizna 6 ur.