Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih
5.3.2020

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in KPMGSeminar bo v uvodu na kratko prikazal rezultate najnovejše študije ACFE s področja prevar, ki so pomembni za računovodske izkaze (prevarantsko računovodsko poročanje). Sledili bodo primeri najpogostejših shem prevar v različnih panogah, ki so najaktualnejši za slovenske razmere in predstavitev primerov iz prakse z aktivno udeležbo poslušalcev.

Drugi del bo namenjen revizorjem, in sicer bo sledil pregled MSR-jev, ki posegajo na področje revizorjeve odgovornosti v zvezi s prevarami; najpogostejša tveganja prevar v zvezi s postavkami v računovodskih izkazih; koncept prevar in katere vrste prevar so pomembne v okviru revizije (prevarantsko računovodsko poročanje, zlorabe sredstev, korupcija). Obravnavan bo obseg pričakovanih postopkov pri revidiranju tveganje prevar, odziv na ugotovljena tveganja prevar in postopki revizorja pri ugotovljenih prevarah (oziroma pri sumu prevar).

9.00–11.15 Dr. Yuri Sidorovich

1. Seminar bo v uvodu na kratko prikazal rezultate najnovejše študije ACFE s področja prevar, ki so pomembni za računovodske izkaze (prevarantsko računovodsko poročanje).

2. Sledili bodo primeri najpogostejših shem prevar v različnih panogah, ki so najaktualnejši za slovenske razmere.

3. Predstavitev primerov iz prakse z aktivno udeležbo poslušalcev:
a. razprava na podlagi dejanskih primerov računovodskih prevar,
b. razprava za vsak dejanski primer v povezavi z ustreznimi revizijskimi postopki, ki bi pripomogli k revizorjevemu odkritju prevare. Ključne revizijske zadeve v revizorjevem poročilu in pomembna tveganja (poudarek, da ne moremo enačiti česa?).
11.15–11.30 Odmor
11.30–13.45 Tina Kolenc Praznik

1. Splošno:
a. pregled MSR-jev, ki posegajo na področje revizorjeve odgovornosti v zvezi s prevarami;
b. najpogostejša tveganja prevar v zvezi s postavkami v računovodskih izkazih;
c. koncept prevar in katere vrste prevar so pomembne v okviru revizije (prevarantsko računovodsko poročanje, zlorabe sredstev, korupcija).

2. Obseg pričakovanih postopkov pri revidiranju tveganje prevar:
a. razprava v okviru revizijske skupine,
b. razprava s pristojnimi za upravljanje,
c. razprava z drugimi (zaposleni, poslovodstvo, notranja revizija …).

3. Odziv na ugotovljena tveganja prevar:
a. zahteve MSR-jev,
b. odzivi v praksi, praktični primeri: tveganje prevar v okviru prihodkov, poslovodsko izogibanje kontrolam.

4. Postopki revizorja pri ugotovljenih prevarah (oziroma pri sumu prevar):
a. zahteve MSR-jev in dobre prakse,
b. možni vplivi na revizorjevo poročanje,
c. primeri iz prakse.

Dr. Yuri Sidorovich je vodilni partner in vodja področja forenzike v Deloittu Adriatics (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). Ima več kot 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, svetovanja pri sporih in strokovnih storitev iz različnih panog in držav.
Za številna podjetja je vodil zapletene preiskave domnevnih prevar, vključno s prevarami v računovodskih izkazih, poneverjanjem sredstev in kršitvami fiduciarnih dolžnosti s strani posameznikov ali s tajnim dogovarjanjem. Kot odgovorni ali sodelujoči partner je bil vključen v številne projekte, ki so zahtevali analizo in izračun gospodarske škode, pripravljal strokovna mnenja za lokalna in mednarodna sodišča in arbitražne organe ter pomagal strankam obvladovati tveganja in skladnost s predpisanimi zahtevami glede finančnega kriminala, kot so pranje denarja, prevare in korupcija. Yuri je preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni notranji revizor (CIA), ameriški pooblaščeni javni revizor (CPA) in pooblaščeni revizor v Sloveniji. Ima diplomo ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja ter je član Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE), Inštituta notranjih revizorjev (IIA) in Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA).

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka in revizijska partnerica v Deloittovi pisarni v Ljubljani. Diplomirala je na ekonomski fakulteti in se v letu 2001 pridružila Deloittu. Ima skoraj 20 let izkušenj na področju revizijskih ter svetovalnih storitev. Njene stranke so srednje velike in velike družbe, pa tudi velike mednarodne korporacije. Tina ima poglobljeno znanje s področja računovodska ter revizijskih standardov in zakonodaje. Specializirala se je za strokovna vprašanja na področju revizijske metodologije, kot strokovnjakinja na tem področju je del skupine, ki na ravni Deloitte Central Europe skrbi za kakovost revizijskih storitev v srednjeevropski regiji. Poleg tega je članica ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) in pooblaščena preiskovalka prevar (CFE). Od leta 2017 je članica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitut za revizijo.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 3 ure s področja računovodstva in 3 ure s področja revizije.